YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ


12 Ay Süreli Hastane Sistemlerinin/Cihazlarının 7/24 Hizmet Sunumuna Hazır Halde Tutulması Ve Periyodik Bakım Onarımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1135056

1-İdarenin
a) Adı : YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
b) Adresi : Kazlı Çeşme Mah. Belgrad Kapı Yolu Cad. No: 1 34760 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2124090200 - 2126641010
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 12 Ay Süreli Hastane Sistemlerinin/Cihazlarının 7/24 Hizmet Sunumuna Hazır Halde Tutulması Ve Periyodik Bakım Onarımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 12 Ay Süreli
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Ek Hizmet Binası
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.11.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Hastanemiz Satın Alma Birimi


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
1. Isıtma tesisatı grubunda bulunan kazan ve kombi cihazlarına bakımı yapacak olan firmaya ait TS12676 veya TS12865 TSE-HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi) veya en az bir adet kazan üretici firmalarından güncel Yetkili Servis Belgesini bulunacaktır. İstekliler bu belgeleri ihale dosyasında sunacaktır. 2. Yangın ve su tesisatı grubunda bulunan hidrofor grubu ve yangın pompa gruplarına bakımı yapacak olan firmaya ait TS 12873 ve TS 12852 TSE-HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi (Pompalar Atık ve Temiz Su, Yağ, Hidrofor, Basınçlı Kaplar ve Tanklar, Akaryakıt, LPG, CNG) veya en az bir pompa grubu üretici firmasından Yetkili Servis Belgesini bulunacaktır. İstekliler bu belgeleri ihale dosyasında sunacaktır. 3. İçme veya kullanım suyu depolarına dezenfeksiyon ve temizlik bakımı yapacak olan firmaya ait TS 13287 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya herhangi bir üretici firmadan “YETKİLİ SERVİS BELGESİ” bulunacaktır. İstekliler bu belgeleri ihale dosyasında sunacaktır. 4. Soğutma ve havalandırma tesisatı grubunda bulunan klima santrali, aspiratör santrali, aseptizör cihazı, klimalar, vrf-vrv sistemine bakımı yapacak olan firmaya ait TS 12850 ve TS 13905 TSE-HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi ve Yetkili Servis Belgesi bulunacaktır. İstekliler bu belgeleri ihale dosyasında sunacaktır. 5. Telefon santralleri cihazlarına bakımı yapacak olan firmaya ait TS 12739 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya herhangi bir üretici firmadan “YETKİLİ SERVİS BELGESİ” bulunacaktır. İstekliler bu belgeleri ihale dosyasında sunacaktır. 6. Kamera Sistemine bakımı yapacak olan firmaya ait TS 12540 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya herhangi bir üretici firmadan “YETKİLİ SERVİS BELGESİ” bulunacaktır. İstekliler bu belgeleri ihale dosyasında sunacaktır. 7. Yangın Algılama,İhbar ve anons Sistemine bakımı yapacak olan firmaya ait TS 12849 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya herhangi bir üretici firmadan “YETKİLİ SERVİS BELGESİ” bulunacaktır. İstekliler bu belgeleri ihale dosyasında sunacaktır. 8. FM 200 gazlı söndürme sistemine bakımı yapacak olan firmaya ait TS 13345 ve TS 13905 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya herhangi bir üretici firmadan “YETKİLİ SERVİS BELGESİ” bulunacaktır. İstekliler bu belgeleri ihale dosyasında sunacaktır. 9. Hemşire Çağrı Sistemine bakımı yapacak olan firmaya ait TS 12426 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya herhangi bir üretici firmadan “YETKİLİ SERVİS BELGESİ” bulunacaktır. İstekliler bu belgeleri ihale dosyasında sunacaktır. 10. Jeneratör cihazlarına bakımı yapacak olan firmaya ait TSE-HYB 12650 Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunacaktır. İstekliler bu belgeleri ihale dosyasında sunacaktır. 11. UPS cihazlarına bakımı yapacak olan firmaya ait TSE-HYB 12643 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya en az bir adet üretici firmalarından güncel Yetkili Servis Belgesini bulunacaktır. İstekliler bu belgeleri ihale dosyasında sunacaktır. 12. Asansör yüklenici / bakımcı firması ''Asansör Monte Eden veya Üretici'' firma olduğunu gösteren belge sahibi olacaktır (H modül, G modül v.b.) 13. Bakım yapacak olan asansör firması Türk Standartları Enstitüsünden alınmış TSE-HYB 12255 belgesine sahip olacaktır. İstekliler bu belgeyi ihale dosyasında sunacaktır. 14. Yüksek gerilim işletme sorumluluğu, trafo ve hücreler grubuna ait isteklinin bakımları yapacak personel ile ilgili Güncel Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı SMM ve Yüksek Gerilim Tesis İşletme Sorumluluk belgesi ve diploma fotokopisini ihale dosyasında sunacaktır. 15. IT Panolar cihazlarına bakımı yapacak olan firmaya ait teknik servis hizmeti veren birimi bulunduğuna dair TS 12817 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya en az bir IT İzole Pano üretici firmasından Yetkili Servis Belgesini bulunacaktır. İstekliler bu belgeleri ihale dosyasında sunacaktır. 16. Kompanzasyon Panolarına bakım yapacak firmanın EMO’ dan serbest müşavir mühendislik (SMM) ve büro tescil belgesi, ISO ve TÜRKAK Belgesi, CE,TSEK gibi kalite belgelerinden en az birine sahip olmalıdır.İstekliler bu belgeleri ihale dosyasında sunacaktır. 17. İstekliler firma elektrik/elektronik/mekanik mühendislik hizmetlerinin verilmesi, elektrik/elektronik/mekanik ve otomasyon sistemlerinin teknik bakım işletilmesi ve onarım hizmetleri ile ilgili olarak ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 belgelerine sahip olacak ve bu belgeler ihale dosyasında sunulacaktır. • Yukarıda belirtilen belgeler dışında Teknik Şartnamede istenilen her türlü belge ve evrak ihale dosyasında sunulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Özel, üniversite ve devlet hastaneleri ile diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış Teknik Sistemlerin Periyodik Bakım Onarımı Hizmet Alımı veya Teknik Destek Hizmet Alımı veya Hastane Teknik Sistemlerinin/Cihazlarının Bakım Onarımı benzer iş olarak kabul edilecektir. Sadece personel alımına ait gerçekleştirilen işler benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN01916966