ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde millilik şartlarını taşıyanlar arasından ilan edilen branş ve kontenjan sayısınca nitelik değerlendirme formu toplam puan sırasına göre Millilik Kapsamında 239 Sözleşmeli Antrenör alımı yapılacaktır.

İlan şu şekilde;

T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI MİLLİLİK KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI DUYURUSU

Bakanlığımız taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere boş bulunan sözleşmeli antrenör pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde millilik şartlarını taşıyanlar arasından ilan edilen branş ve kontenjan sayısınca nitelik değerlendirme formu toplam puan sırasına göre Millilik Kapsamında 239 Sözleşmeli Antrenör alımı yapılacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI
Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

1.    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2.    Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
3.    Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 60 yaşından büyük olmamak,
4.    Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
5.    Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
6.    Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,
7.    Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
8.    Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
9.    Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
10.  Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya Dünya şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya Avrupa şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olmak ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yapmış olmak,
11.    Başvuru yapacağı pozisyona uygun ve belirtilen branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak,

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
Adaylar başvurularını, 26 Aralık 2022 (10.00) – 06 Ocak 2023 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.
Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere istenilen formatta yükleyecektir.
Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan,  posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından sorumlu olacaktır.
Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı pozisyonlardan 1 (bir) branş ve 1 (bir) il için başvuru yapabilecektir.
En az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesinin başvuru yapılacak pozisyona ve branşa uygun olması gerekmektedir.
Adayların antrenörlük ve millilik ile ilgili bilgilerinin tespitinde Spor Bilgi Sistemi verileri esas alınacaktır. Adayların başvuru öncesinde antrenörlük ve millilik bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmeleri, eksik veya hatalı bilgi tespit etmeleri halinde ilgili federasyonlara müracaat ederek bilgilerini Spor Bilgi Sisteminden düzelttirmeleri gerekmektedir.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adayların başvuru yapılan branş ve il için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
1.    Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,
2.    Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye girdiğini ve/veya Dünya şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girdiğini ve/veya Avrupa şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girdiğini ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olduğunu gösteren ve Spor Bilgi Sistemi üzerinden alınmış millilik belgeleri,
3.    Olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yaptığını gösterir federasyon onaylı belge,
4.    Başvuru yapacağı pozisyona uygun ve belirtilen branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesi,
5.    Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.

Lise, ön lisans veya lisans mezunu olan ve e-Devlet üzerinde başvuru sırasında bu bilgileri gelmeyen adaylar, mezuniyet bilgilerini başvuru sırasında mutlaka beyan edecektir.
Adayların, başvuru esnasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin asıllarını Bakanlık tarafından talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 
Spor Bilgi Sistemi üzerinden Bakanlığımız tarafından verilmiş millilik belgeleri ile Olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yaptığını gösterir federasyon onaylı belgeler haricinde başka bir millilik belgesi kabul edilmeyecektir. 

IV- NİTELİK DEĞERLENDİRME FORMU PUANLARININ HESAPLANMASI ve BAŞARI SIRALAMASI
Nitelik değerlendirme formunun birinci kısmında (A-B-C maddeleri)  adayların, Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında, Dünya şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında, Avrupa şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında elde etmiş oldukları başarılarına (ilk üç derece); ikinci kısmında (Ç maddesi)  olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olmasına; üçüncü kısmında (D maddesi) ise olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak çalışmasına karşılık gelen puanlar üzerinden nitelik değerlendirme formu toplam puanı hesaplanacaktır. Adaylar; nitelik değerlendirme formuna göre birinci kısmında (A-B-C maddeleri) madalya aldığı müsabakaları, ikinci kısmında (Ç maddesi) sporcu olarak katıldığı bütün faaliyetleri, üçüncü kısmında (D maddesi) ise antrenör olarak görev aldığı tüm müsabakaları ayrı ayrı belirtecek ve nitelik değerlendirme formunda belirtmiş oldukları her özellik puanlamaya dahil edilecektir. (Örneğin olimpik paralimpik spor dallarının büyükler Avrupa şampiyonalarında 2 kez bronz madalya alan, olimpik paralimpik büyükler Avrupa şampiyonalarında 16 kez milli olan bir sporcu (2*400)+(16*50)=1600 puan elde edecektir.)
Nitelik değerlendirme formunun ikinci kısmında (Ç maddesi) yer alan başarının toplam puanlamaya dahil edilmesi en az 15 defa milli sporcu olma şartına bağlıdır. 15’e ulaşmayan millilikler toplam puanlamaya dahil edilmeyecektir.
Nitelik değerlendirme formunun üçüncü kısmında (D maddesi) yer alan başarının toplam puanlamaya dahil edilmesi son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olma şartına bağlıdır. 7’ye ulaşmayan ve son beş yıldan önceki antrenörlükler toplam puanlamaya dahil edilmeyecektir. Son beş yılın hesaplanmasında başvuru tarihinin son günü esas alınacaktır.
Millilik hesaplaması yapılırken müsabakadaki her millilik (maç/yarışma) bir millilik puanıyla çarpılarak hesaplama yapılacaktır. (Örneğin; olimpik paralimpik büyükler Dünya Şampiyonasına katılmış ancak madalya alamamışsa 16 (on altı) tane milliliği olan bir sporcu 16*100=1600 puan alacaktır.)
Madalya alan sporcuların puanları hesaplanırken, madalya kazandıkları müsabakadaki madalya puanı ile aynı müsabakaya ait millilikleri de puan hesaplamasına katılacaktır.
Spor dalının olimpik, paralimpik, deaflimpik olduğu dönemdeki başarılar dikkate alınacaktır. Spor dalının olimpik, paralimpik, deaflimpik olmadığı dönemdeki başarılar puanlamaya dahil edilmeyecektir.
Başarı sırasının belirlenmesinde, nitelik değerlendirme formu toplam puanı esas alınacaktır. Başarı listesi nitelik değerlendirme formu toplam puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle sıralanarak her bir branş ve il için ilan edilen kontenjan sayısına göre belirlenecektir. Her branş kendisine ayrılan kontenjan durumuna göre kendi içinde, nitelik değerlendirme formu toplam puan sırasına göre değerlendirilerek sıralanacaktır.
Nitelik değerlendirme formu toplam puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Nitelik değerlendirme formu toplam puanlarının eşit olması halinde sırasıyla eğitimi yüksek olana, mezuniyet tarihi, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve BAŞVURU SONUÇLARININ İLANI
Başvurular, başvurulan branş ve pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.
İnceleme sonrasında adayların nitelik değerlendirme formu toplam puanları ve bu puanlara göre başvurdukları pozisyondaki başarı sıraları ve başvuru sonuçları ilan edilecektir. 
Ayrıca, adaylar başvurularına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Başvuru sonuçlarına ilişkin itirazlar, başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.
Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır. 
İtiraz süresinin tamamlanmasına müteakip nihai sonuçlar ve diğer hususlar Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VI- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE GÖREVE BAŞLAMA
Nitelik değerlendirme formu toplam puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen her bir branş ve il için belirlenen kontenjan sayısı kadar adayın başvurduğu pozisyona yerleştirmesi yapılacaktır.
Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 
Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmesini imzalayıp görevine başlayacaktır. Süresi içinde belge ile ispatı mümkün mücbir sebepler (doğum, hastalık, askerlik vb.) olmadan göreve başlamayan adaylar yerleştirme hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
Mücbir sebeplerle süresinde göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabilecektir.
Asıl olarak yerleştirilen adaylar ile yerleştirme sırası gelen yedek adaylardan; haklarından feragat edenler, yerleştirmeye esas istenilen belgeleri belirtilen sürede teslim etmeyenler, gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği tespit edilerek yerleştirme hakkını kaybedenler, belirtilen sürede belge ile ispatı mümkün mücbir sebep olmaksızın sözleşme imzalamayanlar, sözleşme imzalayıp göreve başlamayanlar, sözleşmesi feshedilenler, sözleşmesini feshedenler, sözleşme imzalayıp göreve başlamış olsa bile yerleştirme için aranılan şartları taşımadığı tespit edilenler ile herhangi bir sebeple boşalan pozisyonlar yerine aynı pozisyon için müteakip alım duyurusuna kadar her bir branş ve il için belirlenen yedek adaylar arasından ilgili nitelik değerlendirme formu toplam puanı en yüksek yedek adaydan başlamak üzere sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair yerleştirmeye esas belgeler ile istenilecek diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından yerleştirme sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

VII- DİĞER HUSUSLAR
Bakanlık alım ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan ayrıca belge talep edebilecektir. 
Alım sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Sözleşme yapılmış ise sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Alım ile ilgili Bakanlığımızın internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Alımla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümleri geçerlidir.
Bu ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

VIII - İLETİŞİM
Yazışma Adresi:    Gençlik ve Spor Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü 
Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı 
Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara

İletişim:    GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472

İlgililere duyurulur
GSB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.