2023 YILI KIŞ LASTİĞİ ALIMI İŞİ
İSPER İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM A.Ş.

2023 YILI KIŞ LASTİĞİ ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1149277

1-İdarenin
a) Adı : İSPER İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM A.Ş.
b) Adresi : Merkez mah.Silahtarağa cad. No:83/1 - EYÜPSULTAN/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2124447733 - 2123694303
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2023 YILI KIŞ LASTİĞİ ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 192 Adet Kış Lastiği 235/65R/16C ve 168 Adet Kış Lastiği 225/65R/16C
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Satın alınan lastiklerin değişim işlemleri Avrupa yakasında Resneli İtfaiye Eğitim Merkezinde bulunan ?İdarenin?? deposunda (Şahintepe mh. İstiklal cd. Kayabaşı sk. No: 57/9 Başakşehir/İstanbul) veya İdarenin uygun gördüğü yükleniciye ait serviste, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Ataşehir, Maltepe, Kartal veya Ümraniye ilçelerinin birinde yükleniciye ait servis noktasında yapılacaktır
ç) Süresi/teslim tarihi : Satın alınan kış lastiklerinden 300 adetinin teslim ve değişimleri sözleşme imzalanmasına müteakip 10 takvim günü içerisinde, geriye kalan 60 adeti ise sözleşme süresinin bitiş tarihine kadar idarenin talebi doğrultusunda peyderpey yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip başlayacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.11.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İsper A.Ş. Genel Müdürlük Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No:83/1 Eyüpsultan/İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01915499