58 KALEM YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMI

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVLERİ

58 KALEM YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/610204
1-İdarenin
a) Adı : İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVLERİ
b) Adresi : Maltepe Mahallesi Eski Çırpıcı Yolu No:6 34010 / ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2124845800 - 2124845878
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 58 KALEM YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 58 Kalem Yaş Sebze ve Meyve Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (PEKOM), ORTAKÖY POLİSEVİ TESİSİ, BEYLERBEYİ POLİSEVİ TESİSİ VE BALTALİMANI POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİ DEPOLARINA TESLİM EDİLECEKTİR.
ç) Süresi/teslim tarihi : POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (PEKOM), ORTAKÖY POLİSEVİ TESİSİ, BEYLERBEYİ POLİSEVİ TESİSİ VE BALTALİMANI POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DEPOLARINA 01.07.2024 - 31.12.2024 TARİHLERİ ARASINDA PEYDER PEY TESLİM EDİLECEKTİR.
d) İşe başlama tarihi : 01.07.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.06.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Polisevi Şube Müdürlüğü (PEKOM) Toplantı Salonu, Maltepe Mah. Eski Çırpıcı Yolu No:6 Zeytinburnu / İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü Emniyet Genel Müdürlüğü Polisevleri
Emniyet Genel Müdürlüğü Polisevleri İstanbul Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü
#ilangovtr Basın No ILN02029866