AMBALAJ ATIKLARI  SATIŞ İHALESİ İLANI
Çekmeköy Belediye Başkanlığından;

1-5393 sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesinin (g) bendi ve 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Sıfır Atık Yönetmeliği 9. Maddesi kapsamında, 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 45. Maddesine istinaden açık ihale usulu ile ihale edilecektir.
2-Şartname bedeli 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) olup, Çekmeköy Belediyesi İklim Değişikliği ve    Sıfır Atık Müdürlüğünden satın alınabilir.
3-İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
 
4-İhaleye İlişkin

 1. İhale tarihi: 14.12.2023
 2. Saat: 11:30
 3. Adres: Merkez Mahallesi, Piri Reis Caddesi, No:5 Çekmeköy/İstanbul adresindeki Çekmeköy Belediye Başkanlığı Ana binası 1. Kat Toplantı Salonu
 4. Nitelik: Karışık Ambalaj Atıklarının imtiyaz hakkının kiraya verilmesi
 5. Usul:2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Madde ye istinaden açık ihale usulu ile yapılacaktır.
 6. İşin Süresi: 12 Ay
 7. Muhammen Bedel: 360.000,00 TL + KDV
 8. Geçici Teminat Miktarı: 10.800,00 TL
   
  5-İhaleye Katılabilme Şartları
  1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,
  2. Türkiye’de tebligat için adres bildirmek,
  3. İstenilen Teminatları yatırmak,
  4. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma konulu Çevre İzin ve Lisans Belgesini sunmak.
  5. İstenilen diğer belgeleri vermek, mecburidir.

6-İhaleye Katılabilmek için Gereken Belgeler

 • Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,
 • İhale ilanından sonra alınmış en son tescile ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 • İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi,
 • İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 • Muhammen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,
 • Çekmeköy Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı.
 • Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi,
 • İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur.

 
7-İhaleye Katılamayacak Olanlar
2886 sayılı devlet ihale kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler ile 84. Maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasayı saymayarak girenler ihaleye girmiş ve üzerine ihale yapılmış bile olsa ihale bozularak geçici teminat ve sözleşme yapılmış ise sözleşme feshedilerek kesin teminatı irat kaydedilir.
 8-Tekliflerin En Son Verileceği Yer ve Tarih

  1. İstekliler tekliflerini en son 14.12.2023 tarihinde saat 11:30 ‘a kadar Çekmeköy Belediye Başkanlığı Ana Binası 1. Kat Toplantı Salonuna teslim edeceklerdir.
  2. Posta ile gönderilecek teklifler için meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
  3. İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez.                                                                                                                        
#ilangovtr Basın No ILN01941998