ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2022 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 177 (yüz yetmiş yedi) adet “Sözleşmeli Personel” alımı yapılacaktır.

ilan şu şekilde;

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin Ankara ili ve ilçelerindeki; Çubuk, Şereflikoçhisar, Esenboğa, Cinnah, Bilkent, Etlik, Ovacık yerleşkelerinde istihdam edilmek üzere;


1)         “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre, 2022 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 177 (yüz yetmiş yedi) adet “Sözleşmeli Personel” alımı yapılacaktır.
2)         Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak internet sitemizdeki (https://aybu.edu.tr/pdb/) soru-cevap şeklinde hazırlanmış olan Yardım Kılavuzundan detaylı bilgi alabilecekler ve [email protected] e-posta adresine sorularını iletebileceklerdir.

3)         Alım Yapılacak 4/B Kadroları için Genel Açıklama ve Şartlar:
a)         Üniversitemize şahsen gelerek veya posta/e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
b)         Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.
c)         Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
d)        Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
e)         Adayın, 657 Sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile ilgili herhangi bir engeli olmadığını sağlık raporuyla belgelemesi gerekmektedir.
f)         İlana başvurular, atama sonuçları, itirazlar ve sonuçları, yedek listeler vb. tüm duyurular https://aybu.edu.tr/pdb internet adresimizden yapılacağı ve ayrıca herhangi yazılı/sözlü tebligat yapılmayacağı için adayların;
•          Linki verilen internet sitemizi düzenli takip etmeleri,
•          Başvuru ve atanma esnasında doğru, hatasız ve eksiksiz veri/bilgi/belge/beyan sunmaları,
•          Sundukları belgelerin tamamının okunaklı olması, üzerinde silinti ve kazıntı olmaması,
•          Başvurularını hatasız, eksiksiz ve süresi içinde tamamlamaları gerekmektedir.
•          Yaptığı hatalı, eksik ve gecikmeli işlemlerde sorumluluk adaya aittir.
g)         İlan şartlarına uygun olmayan, eksik, gerçeğe aykırı bilgi/belge/beyanla yapılan başvurular ile atama esnasında istenilen belgelerin asıllarını teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
h)         İlan şartlarını sağlamadığı halde başvuran, yanlış, yanıltıcı, gerçeğe aykırı bilgi/belge/beyanda bulunduğu sonradan tespit edilen adayların ataması yapılmış ise iptal edilecek, haklarında yasal işlem başlatılacak ve Üniversitemiz tarafından kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
i)          Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler, atama aşamasında fiziksel olarak da istenecektir. Ayrıca gerektiğinde ilanın ve atama sürecinin herhangi bir aşamasında da teyit ve kontrol amaçlı bilgi/belge istenilebilecektir.
j)          Atanma hakkı kazanan ancak istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, işe başlamayan, atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayan, arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların yerine; atanma şartlarını taşıyan yedeklerin atamaları yedek listedeki sırayla internet sitemizden ilan edilerek yapılacaktır.
 
k)         İlan başvuru tarihleri arasında atanmaya ilişkin askerlik, tecrübe, öğrenim durumu, ilgili KPSS puanı vb. tüm şartları sağlayarak atanmaya hak kazanan adaylardan; başvurusunu tamamladıktan sonra ortaya çıkan doğum, askerlik vb. mazeretleri sebebiyle göreve başlayamayacak olanların, bu durumlarını belgelendirerek Üniversitemize yazılı olarak başvurmaları halinde diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
l)          Asıl ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın işe başlamaktan vazgeçmesi durumunda, “Feragat Dilekçesi” doldurarak AİBS’ye (AYBÜ İlan Bilgi Sistemi’ne) yüklemesi gerekmektedir.
m)        Üniversitemiz gerekli durumlarda ilan metninde ve atama takvimi ile ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
n)         İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
o)         Başvuru yapan adaylar ilan metnindeki tüm şartları kabul etmiş sayılır.

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA AİT AÇIKLAMALAR:

4)         Açıklama ve Şartlar:
a)         Başvuracak adayların; 4. maddedeki şartlar ile aşağıda belirtilen şartları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olması gerekmektedir.
b)         İlanımızdaki koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu dışındaki tüm kadrolar için 01.01.1988 tarihi ve sonrası doğumlu olmak,
c)         Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için 01.01.1994 tarihi ve sonrası doğumlu olmak,
d)        Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
e)         İlanımızdaki erkek adayların başvurabileceği destek personeli (temizlik ve şoför) kadrosu dışındaki tüm kadrolarda erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak,
f)         Destek Personeli (Temizlik ve Şoför) kadrolarına müracaat edecek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak. (İlan başvuru tarihi itibariyle askerliğini yapıyor olanlar başvuru yapamazlar.)
g)         Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
h)         2022 KPSS’ye girmiş olmak. (Lisans mezunlarında KPSS-P3, Ön lisans mezunlarında KPSS-P93, Ortaöğretim mezunlarında KPSS-P94 puanı esas alınacaktır. Kişinin başvurduğu pozisyon için aranan mezuniyet düzeyine göre KPSS puan türüne sahip olması gerekmektedir.)
i)          İlan edilen pozisyonların kadro sayısının 5 (beş) katı kadar YEDEK aday belirlenecektir.

5)         Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı:
a)         Başvurular sadece internet üzerinden https://aybu.edu.tr/pdb adresindeki ilgili duyuru metninde linki bulunan AİBS (AYBÜ İlan Bilgi Sistemi) üzerinden kabul edilecektir.
b)         Başvurular 15.03.2023 tarihinde başlayacak 29.03.2023 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.
c)         Başvuruda istenilen tüm belgeler AİBS’ye pdf olarak yüklenecektir.
 
d)        Adayların AİBS’de yer alan başvuru bilgilerini doldurmaları, istenilen belgeleri sistemdeki uyarılar doğrultusunda ilgili alanlara yüklemeleri ve en altta yer alan “Başvurumu Tamamla ve Gönder” butonuyla başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.
e)         Sistem üzerinden tamamlanmayan, taslak durumunda kalan başvurular kabul edilmeyecektir.

6)         Başvuruda İstenilen Belgeler:
*** Aşağıdaki tüm belgelerin okunaklı ve net olması, üzerlerinde silinti ve kazıntı olmaması gereklidir.
a)         Mezuniyet Belgesi: e-Devletten alınan barkodlu belge, e-Devlet sisteminde mezuniyet bilgisi bulunmaması halinde diplomanın aslı pdf formatında sisteme yüklenecektir. Diploma bulunmaması halinde alınacak geçici mezuniyet belgesi yüklenecektir. 2008 yılı öncesinde mezun olanların talep ettikleri belgeleri mezun oldukları kurumlardan, kurumların kapanmış olması durumunda ise okulun bulunduğu il/ ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerine başvurarak temin etmeleri gerekmektedir.
b)         Nüfus Kayıt Örneği: E-devletten alınan barkodlu belge.
c)         KPSS Sonuç Belgesi: ÖSYM internet sitesinden alınan barkodlu belge.
d)        İş Talep Başvuru ve Beyan Formu: AYBÜ Personel Daire Başkanlığı İnternet Sitesi Formlar menüsünden indirilip bilgisayar üzerinden veya çıktı alıp elle doldurularak pdf formatında sisteme yüklenecektir.
e)         SGK Hizmet Dökümü ve/veya Çalışma Belgesi:
•          Eğer ilanın açıklamasında tecrübe şartı bulunuyorsa ve adayın SGK Hizmet Dökümünde tecrübe istenilen pozisyonda çalıştığına dair Meslek Kodu varsa sadece e-devlet barkodlu “SGK Hizmet Dökümü”nü sisteme yüklemesi yeterlidir.
•          Eğer aday, tecrübe istenilen pozisyonda çalışmış olmasına rağmen SGK Hizmet Dökümü’nde ilgili pozisyonda çalıştığına dair Meslek Kodu bulunmuyor veya Meslek Kodu işyeri kaynaklı hatalı girildiyse; hem “SGK Hizmet Dökümü”nü hem de bu dökümün işyeri unvan listesinde ismi yazan (ilgili pozisyonda çalıştığı) işyerinden alınmış olan ıslak imzalı ve kaşeli ya da elektronik imzalı “Çalışma Belgesi”ni yani iki belgeyi de sisteme yüklemesi gereklidir.
•          Tecrübe hesabında SGK Hizmet Dökümlerinde; çalışan kişilerin çalışma sürelerini hesaplarken SGK tarafından bir ay 30 gün olarak hesaplanmakta böylece 12 ay x 30 gün = 360 gün çalışma pirimi olan sigortalı 1 yıl çalışmış sayılmaktadır. SGK Hizmet Dökümlerinde adayların fiilen çalışmış oldukları gün sayıları hesaplanmaktadır. Eksik günler tecrübeden sayılmamaktadır. Staj süreleri tecrübeden sayılmamaktadır.
f)         Sertifika: Eğer ilanın açıklamasında sertifika isteniyorsa ilanın yayımlanma tarihinden önce alınmış ilgili sertifika/sertifikalar
g)         Yabancı Dil Belgesi: Eğer ilanın açıklamasında dil puanı isteniyorsa; barkodlu veya sorgulanabilir belge.
h)         Sürücü Belgesi: Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi pdf formatında sisteme yüklenecektir.
i)          Beden Kitle Endeksini Gösteren Belge: Güvenlik görevlisi pozisyonu için; başvuru tarihleri içinde sağlık kuruluşlarından alınan, boy-kilo durumu ile beden kitle endeksi tam ve net olarak yazılı olan imzalı ve kaşeli belge (Obezite İzlem Raporu olarak istenebilir.)
j)          Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı: Güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuranlar için; son başvuru tarihi itibariyle Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının en az 1 (bir) yıl geçerlilik süresinin olması gereklidir.
•          Teslim edilen tüm belgelerin ilgili kurumlardan doğrulaması tarafımızca yapılacaktır.
 
7)         Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçlar:
a)         Tüm atamalar KPSS puan sıralamasıyla olacaktır.
b)         Başvuru sonrasında mülakat, yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır.
c)         Adayın KPSS puanının yüksek olması tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
d)        Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan (yaşça büyük olan) adaya öncelik tanınır.
e)         Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edilme şekli ve zaman bilgisi en geç 10.05.2023 tarihinde https://aybu.edu.tr/pdb internet adresinden açıklanacaktır.
f)         Atanmaya hak kazananların listesinde ismi bulunan adayların, liste internet sitesinde ilan edildiği tarihten 7 (yedi) gün içinde eğer göreve başlamak istiyorsa “Atama Başvuru Dilekçesi”ni, göreve başlamak istemiyorsa “Feragat Dilekçesi”ni ilk başvuruların yapıldığı internet adresine yani AYBÜ İlan Bilgi Sistemi’ne yüklemesi gerekmektedir. Bildirimde bulunmayan aday, atanma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. (Aynı şart yedek listeye sıra geldiğinde de geçerlidir.)
8)         İtirazlar:
a)         Sonuçların üniversitemizin internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren 3 gün içerisinde sonuçlara itiraz edilebilecektir.
b)         İtirazda bulunmak isteyen aday, AYBÜ Personel Daire Başkanlığı İnternet Sitesi Formlar menüsünden indireceği “İtiraz Dilekçesi”ni bilgisayarda doldurup çıktı alacak, ıslak imzayla imzaladığı itiraz dilekçesini taratarak başvuruda beyan ettiği e-posta adresi üzerinden [email protected] resmi e-posta adresimize gönderecektir.
c)         Telefonla yapılan veya yukarıdaki açıklamalara uygun olmayan tüm itirazlar geçersiz sayılacaktır.
d)        Yapılan itirazlar 3 iş günü içerisinde “Başvuru Değerlendirme ve İtiraz İnceleme Komisyonu” tarafından incelenip, itiraza ilişkin sonuçlar üniversitemiz internet sitesinden ilan edilecektir. Ayrıca herhangi başka bir tebligat yapılmayacaktır.
9)         Asıl Olarak Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan Aşağıdaki Belgeler İstenecektir:
a)         Özgeçmiş
b)         Askerlik Durum Belgesi: e-Devlet barkodlu çıktı
c)         Adli Sicil Belgesi: e-Devletten Resmi Kurum / Devlet Memuriyeti seçeneği kullanılmalı
d)        Detaylı Hizmet Dökümü: e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkodlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı
e)         Vesikalık Fotoğraf: 4 adet fotoğraf (Atanmaya hak kazanan adaylardan göreve başlayacağı zaman elden teslim alınacaktır.)
f)         Sağlık Raporu: Göreve asaleten atanma aşamasında atanmaya hak kazanan; güvenlik, temizlik ve ağır işlerde çalışacak adaylardan tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesinden rapor diğer adaylardan ise görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığının bulunmadığına dair tek hekim raporu istenecektir.
g)         Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi: Atama başvurusu sırasında doldurulacaktır.
h)         Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi: AYBÜ Personel Daire Başkanlığı İnternet Sitesi Formlar menüsündeki atandığı kadroda çalışmasına engel durum olmadığını beyan eden formu pdf formatında sisteme yüklenecektir.
 
10)       İlan Edilen Pozisyonlara Ait Bilgiler:

KOD

Unvan

Adet

KPSS

ARANILAN NİTELİKLERBP01


Büro Personeli3


2022
KPSS P93

 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

 • Hizmetin gereği olarak ağır şartlarda çalışmaya, yoğun mesaiye, vardiya sistemine, akşam geç saatlerde ve hafta sonu çalışmaya elverişli erkek olmak.BP02Büro Personeli22022
KPSS P3

 • Lisans mezunu olmak,

 • Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Uzmanlık Eğitimi, Diksiyon ve Etkili Konuşma Eğitimi, Protokol Kuralları sertifikalarına sahip olmak,

 • Hizmetin gereği olarak ağır şartlarda çalışmaya, yoğun mesaiye, vardiya sistemine, akşam geç saatlerde ve hafta sonu çalışmaya elverişli erkek olmak.


BP03


Büro Personeli


12022
KPSS P3

 • İletişim Fakültesi lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,

 • İnsansız Hava Aracı Ticari Pilot, İnsansız Hava Aracı Bakım Onarım, Havadan Görüntüleme Teknikleri, Radyo ve Haberleşme Eğitim sertifikalarına sahip olmak,

 • Televizyon Kanalları veya Reklam Ajanslarında en az 3 yıl tecrübeye sahip olmak,

 • Hizmetin gereği olarak ağır şartlarda çalışmaya, yoğun mesaiye, vardiya sistemine, akşam geç saatlerde ve hafta sonu çalışmaya elverişli erkek olmak.BP04Büro Personeli12022
KPSS P93

 • Radyo ve Televizyon Programcılığı, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Yeni Medya ve Gazetecilik ya da YÖK'ün belirlemiş olduğu Program Eşdeğerlilikleri Tablosunda yukarıda sayılan bölüm/programların eşdeğeri ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

 • Haber Editörlüğü, Muhabirlik ve Gazetecilik alanlarının birinden, en az 3 yıl tecrübeye sahip olmak,

 • Hizmetin gereği olarak ağır şartlarda çalışmaya, yoğun mesaiye, vardiya sistemine, akşam geç saatlerde ve hafta sonu çalışmaya elverişli erkek olmak.BP05Büro Personeli12022
KPSS P3

 • Üniversitelerin Grafik Tasarımı lisans programından mezun olmak,

 • İlan tarihinden önce alınmış 3D Studio MAX MİM, Adobe After Effect, Adobe Premier ve Web Tasarımı sertifikalarına sahip olmak,

 • Grafik ve görsel tasarım konularında ilan tarihi öncesi basılı çalışmaları olduğunu belgelemek,

 • Grafiker/Grafik Tasarımcılığı alanında en az 2 yıl tecrübeye sahip olmak,

 • Hizmetin gereği olarak ağır şartlarda çalışmaya, yoğun mesaiye, vardiya sistemine, akşam geç saatlerde ve hafta sonu çalışmaya elverişli erkek olmak.BP06


Büro Personeli2


2022
KPSS P3

 • İngiliz Dili, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve Tercümanlığı veya Çeviribilim lisans programlarından birinden mezun olmak,

 • YÖK tarafından kabul edilen merkezi dil sınavlarından İngilizce en az 50 puanı olmak. (geçerliliği devam eden)BP07Büro Personeli12022
KPSS P3

 • Almanca Öğretmenliği, Alman Dili ve Edebiyatı veya Almanca Mütercim Tercümanlık lisans programlarından birinden mezun olmak,

 • YÖK tarafından kabul edilen merkezi dil sınavlarından Almanca en az 70 almış olmak, (geçerliliği devam eden)

 • Almanca ile ilgili bir alanda 1 yıl tecrübeye sahip olmak.BP08Büro Personeli12022
KPSS P3

 • Arapça Öğretmenliği veya Arapça Mütercim Tercümanlık lisans programlarından birinden mezun olmak,

 • YÖK tarafından kabul edilen merkezi dil sınavlarından Arapça en az 70 almış olmak, (geçerliliği devam eden)

 • Arapça ile ilgili bir alanda 1 yıl tecrübeye sahip olmak.BP09


Büro Personeli5


2022
KPSS P3

 • İktisat, Maliye, Muhasebe ve Finans Yönetimi veya İşletme lisans programlarının birinden mezun olmak,

 • İhale Mevzuatı, Devlette Mal Alım Usulleri, Satın Alma, Hakediş Ödemeleri alanlarından en az bir alanda 1 yıl tecrübeye sahip olmak.BP10


Büro Personeli20


2022
KPSS P93

 • Maliye, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları veya İşletme Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

 • Hizmetin gereği olarak ağır şartlarda çalışmaya, yoğun mesaiye, vardiya sistemine, akşam geç saatlerde ve hafta sonu çalışmaya elverişli erkek olmak.


BP11

Büro
Personeli


6

2022
KPSS P93

 • Maliye, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları veya İşletme Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.BP12Büro Personeli12022
KPSS P3

 • Lisans mezunu olmak,

 • Proje Yazma Eğitimi sertifikasına sahip olmak,

 • Tübitak, Ar-Ge, Hibe Projeleri, Ulusal Ajans, Erasmus, Kalkınma Ajansı, AB Projeleri gibi ulusal ve uluslararası alanların en az birinde proje yazma konularında en az 1 yıl tecrübeye sahip olmak.
BP13Büro Personeli
12022
KPSS P3

 • Lisans mezunu olmak,

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı en az C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine sahip olmak,

 • Alanı ile ilgili en az 1 yıl tecrübeye sahip olmak,

 • Hizmetin gereği olarak ağır şartlarda çalışmaya, yoğun mesaiye, vardiya sistemine, akşam geç saatlerde ve hafta sonu çalışmaya elverişli erkek olmak.


BP14


Büro Personeli


1


2022
KPSS P93

 • Ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarına sahip olmak.

TK01

Tekniker

1

2022
KPSS P93

 • Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar, Bilgisayar Bilimleri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,

 • Hizmetin gereği olarak ağır şartlarda çalışmaya, yoğun mesaiye, vardiya sistemine, akşam geç saatlerde ve hafta sonu çalışmaya elverişli erkek olmak, Aşağıdaki alanların birinden en az 1 yıl tecrübeye sahip olmak:

 • Network Yapısı ve Bileşenleri (kabin, ağ anahtarı, access point vs.) montaj, arıza tespit, kablolama, sonlandırma,

 • Bilgisayar Bileşenleri ve Çevre Birimleri (yazıcı, tarayıcı, anakart, güç kaynağı, ram vs.) kurulumu, montajı, arıza tespiti,

 • Temel Bilgisayar İşletim Sistemlerinin (Windows, Mac OS, Ubuntu vs.) kurulumu ve konfigürasyonu ile ilgili konularda,

 • Yazılım geliştirme konusunda.


TK02


Tekniker


1

2022
KPSS P93

 • Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar, Bilgisayar Bilimleri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,

 • Bilgisayar ve donanımı satın alım teknik şartnamelerini hazırlama, satın alma, muayene ve teslim alma konularından birisinde en az 1 yıl tecrübeye sahip olmak,

 • Hizmetin gereği olarak ağır şartlarda çalışmaya, yoğun mesaiye, vardiya sistemine, akşam geç saatlerde ve hafta sonu çalışmaya elverişli erkek olmak.TK03Tekniker12022
KPSS P93

 • Çubuk yerleşkesinde çalışacaktır,

 • Üniversitelerin Meslek Yüksekokullarına bağlı, Laboratuvar Teknolojisi veya Laboratuvar ve Veteriner Sağlık ön lisans programlarından mezun olmak,

 • Hizmetin gereği olarak ağır şartlarda çalışmaya, yoğun mesaiye, vardiya

 • sistemine, akşam geç saatlerde ve hafta sonu çalışmaya elverişli erkek olmak.


TK04


Tekniker


1


2022
KPSS P93

 • Üniversitelerin Kimya Teknolojisi, Laboratuvar Teknolojisi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Biyokimya, Laborant ve Veteriner Sağlık ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
TS01
Teknisyen
62022
KPSS P94

 • Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Bilişim Teknolojileri Alanı Ağ İşletmenliği, Ağ İşletmenliği ve Siber Güvenlik ve Bilgisayar Teknik Servisi dallarından herhangi birinden mezun olmak,

 • Hizmetin gereği olarak ağır şartlarda çalışmaya, yoğun mesaiye, vardiya sistemine, akşam geç saatlerde ve hafta sonu çalışmaya elverişli erkek olmak, Aşağıdaki alanların en az birisinde en az 1 yıl tecrübeye sahip olmak:

 • Network Yapısı ve Bileşenleri (kabin, ağ anahtarı, access point vs.) montaj, arıza tespit, kablolama, sonlandırma,

 • Bilgisayar Bileşenleri ve Çevre Birimleri (yazıcı, tarayıcı, anakart, güç kaynağı, ram vs.) kurulumu, montajı, arıza tespiti,

 • Temel Bilgisayar İşletim Sistemlerinin (Windows, Mac OS, Ubuntu vs.)

 • kurulumu ve konfigürasyonu ile ilgili konularda.


TS02


Teknisyen


1

2022
KPSS P94

 • Ortaöğretim kurumlarının makine alanlarından mezun olmak,

 • Talaşlı imalat alanında en az 2 yıl tecrübeye sahip olmak.
TS03
Teknisyen
12022
KPSS P94

 • Çubuk yerleşkesinde çalışacaktır,

 • Mesleki liselerin elektrik ve elektronik bölümü görüntü ve ses sistemleri alanından mezun olmak,

 • Hizmetin gereği olarak ağır şartlarda çalışmaya, yoğun mesaiye, yemek üretim saatine uygun gece vardiya sistemine, akşam geç saatlerde ve hafta sonu çalışmaya elverişli erkek olmak.

TS04

Teknisyen

2

2022
KPSS P94

 • Üniversitemiz mutfaklarında görev yapmak üzere;

 • Ortaöğretim gıda alanlarından mezun olmak,

 • HACCP, ISO 9001 Kalite Sistemi, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği temel eğitimlerini almış olmak,

 • Gıda alanında çalıştığına dair en az 2 yıl tecrübeye sahip olmak,

 • Hizmetin gereği olarak ağır şartlarda çalışmaya, yoğun mesaiye, yemek üretim saatine uygun gece vardiya sistemine, akşam geç saatlerde ve hafta sonu çalışmaya elverişli erkek olmak.


ST01

Sağlık
Teknikeri


10

2022
KPSS P93

 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programından mezun olmak.ST02


Sağlık Teknikeri1


2022
KPSS P93

 • Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

 • Hareketli Protezlerde Diş Dizimi, Protez Bitim ve Tamir işlerinde en az 1 yıl tecrübeye sahip olmak.ST03


Sağlık Teknikeri1


2022
KPSS P93

 • Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

 • CAD/CAM Sistemlerinin Model Tarama/Dizayn işlerinde en az 1 yıl tecrübeye sahip olmak.KG01Koruma ve Güvenlik502022
KPSS P93

 • Ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

 • 10 Haziran 2004 tarihli 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

 • İlan tarihi itibariyle Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmasına en az 1 (bir) yıl kalmış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sertifikasına sahip olmak,

 • 01.01.1994 tarihi ve sonrası doğumlu olmak;

 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

 • Sağlık kuruluşundan belgelendirmek kaydıyla adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 13 den fazla, 10 dan az olmaması (örneğin: boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+13=83 kg ve en az 70-10=60 kg olmalıdır) gerekmektedir,

 • Adayın yapılan ölçümleri ile ibraz edilen ölçümleri ile arasında farklılık olması halinde haklarını kaybetmiş sayılacaklardır,

 • Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde (ilçeler dâhil) gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak,

 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve ruhsal bozukluğu bulunmamak,

 • Bedensel özürlü olmamak: şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede (yüz) kalıcı iz, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,

 • Vücudun görünür yerlerinde (el, kol, boyun, yüz gibi) dövmesi bulunmamak,

 • Erkek olmak.

DP01
Destek Personeli (Temizlik)

25

2022
KPSS P94

 • Ortaöğretim mezunu olmak,

 • Açık ve kapalı alanlardaki her türlü temizlik, basit bakım ve onarım, bahçe bakımı ve düzenlemesi, dağıtım, taşıma ve diğer işleri yürütebilmek,

 • Temizlik malzemelerine alerji, uzuv eksikliği, bel ve boyun fıtığı gibi hastalıkları bulunmamak,

 • Hastane ortamında çalışmasına engel bir rahatsızlığı olmamak,

 • Askerliğini yapmış veya muaf olmak,

 • Erkek olmak.
DP02Destek Personeli (Temizlik)
11
2022
KPSS P94

 • Ortaöğretim mezunu olmak,

 • Açık ve kapalı alanlardaki her türlü temizlik, basit bakım ve onarım, bahçe bakımı ve düzenlemesi, dağıtım, taşıma ve diğer işleri yürütebilmek,

 • Temizlik malzemelerine alerji, uzuv eksikliği, bel ve boyun fıtığı gibi hastalıkları bulunmamak,

 • Hastane ortamında çalışmasına engel bir rahatsızlığı olmamak.

 • Kadın olmak.


DP03
Destek Personeli (Şoför)


5

2022
KPSS P94

 • Ortaöğretim mezunu olmak,

 • 01 Ocak 2016 tarihi öncesi itibarıyla en az E sınıfı, 01 Ocak 2016 tarihi ve sonrası için ise en az üç yıl D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

 • Son başvuru tarihi itibarıyla en az Src2 ve Src4 Mesleki Yeterlilik Belgelerine sahip olmak,

 • Son başvuru tarihi itibarıyla güncel Psikoteknik Belgesine sahip olmak,

 • Ehliyet sınıfının niteliğine göre en az 1 yıl tecrübeye sahip olmak,

 • Askerliğini yapmış veya muaf olmak.

 • Erkek olmak.
DP04


Destek Personeli (Bakım, Onarım)
42022
KPSS P94

 • Ortaöğretim mezunu olmak,

 • Işık, Görüntü ve Ses Sistemleri alanlarının birisinde bakım/onarım işlerinde en az 1 yıl tecrübeye sahip olmak,

 • Hizmetin gereği olarak ağır şartlarda çalışmaya, yoğun mesaiye, yemek üretim saatine uygun gece vardiya sistemine, akşam geç saatlerde ve hafta sonu çalışmaya elverişli erkek olmak.DP05

Destek Personeli (Bakım,
Onarım)2


2022
KPSS P94

 • Ortaöğretim mezunu olmak,

 • Duvar boya, badana işçiliği veya ustalığı konularında en az 1 yıl tecrübeye sahip olmak.DP06

Destek Personeli (Bakım,
Onarım)2


2022
KPSS P94

 • Ortaöğretim mezunu olmak,

 • Mermer ve Taş Kaplamacılığı, Mermer Döşeyiciliği alanlarından birisinde en az 1 yıl tecrübeye sahip olmak.
DP07Destek Personeli (Bahçıvan)
22022
KPSS P94

 • Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Bahçecilik veya Tarım alanından mezun olmak,

 • Veya ortaöğretim mezunu olup İlanın Resmi Gazetede yayınlanma tarihi öncesinde alınmış olan bahçıvanlık veya peyzaj alanı ile ilgili herhangi bir sertifikaya sahip olmak,

 • Erkek olmak.DP08

Destek Personeli (Bakım,
Onarım)2


2022
KPSS P94

 • Ortaöğretim mezunu olmak,

 • Fayans, Seramik ve Karo Döşemeciliği alanında en az 1 yıl tecrübeye sahip olmak.DP09

Destek Personeli (Bakım,
Onarım)2


2022
KPSS P94

 • Ortaöğretim mezunu olmak,

 • Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme (Kilit taşı) alanında en az 1 yıl tecrübeye sahip olmak.


 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.