ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İKM.MLY.OK.EĞT.MRK.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
İKMAL, MALİYE OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI PERSONELİNİN MESAİYE GELİŞ VE GİDİŞLERİNİ SAĞLAMAK MAKSADIYLA PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIMI (250 GÜN, 7 GÜZERGÂH, 7 ARAÇ İLE) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1088396

1-İdarenin
a) Adı : İKM.MLY.OK.EĞT.MRK.K.MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
b) Adresi : GENERAL KENAN EVREN KISLASI - 34855 KÜÇÜKYALI MALTEPE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2164891623 - 2164891623
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : İKMAL, MALİYE OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI PERSONELİNİN MESAİYE GELİŞ VE GİDİŞLERİNİ SAĞLAMAK MAKSADIYLA PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIMI (250 GÜN, 7 GÜZERGÂH, 7 ARAÇ İLE)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 7 Güzergâh; 2 (İki) Otobüs (250 tam sefer), 5 (Beş) Minibüs (250 tam sefer ) toplam 7 (yedi) araç ile 250 (İki Yüz Elli) tam sefer personel taşıma hizmet alımı işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ek-1'de yer alan Güzergâh Çizelgesinde belirtilen yerlerde yapılacaktır. (Ayrıntılı olan çizelge sözleşmenin imzalanması ile kontrol teşkilatınca verilecektir.)
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 02.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi : 02.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.11.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İkmal, Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Küçükyalı Maltepe / İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Yönergesi’nin 5.ç. maddesinde “İstanbul geneli öğrenci ve personel servis taşımacılığı hizmeti alan veya alacak tüm resmi ve özel kurum, kuruluş, dernek ve vakıflar konuyla alakalı ihale ve sözleşme yapılmadan önce taşımacıdan Servis Taşımacılığı Yetki Belgesini istemek zorundadır.” şeklinde belirtildiğinden, isteklilerin personel taşıma hizmetini gerçekleştirmek için Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi”ne sahip olması gerekmektedir. İhaleye katılacak olan isteklilerin, ihale tarihi itibarı ile geçerli İBB TUHİM tarafından verilen ''Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi''ni e-teklif kapsamında beyan etmek zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
''Personel Taşıma Hizmetleri (Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu veya özel veya tüzel kişilerin personelini bir akit karşılığı taşınması) genel tanımına''; uyan her türlü servis taşımacılığı hizmeti/ öğrenci veya personel taşıma/turizm-seyahat taşımacılığı/ araç kiralama iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 10 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01915705