ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu", 09/11/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi" hükümleri uyarınca akademik personel alınacaktır.

ilan şu şekilde;

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDENÜniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; "10/07/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi", "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu", 09/11/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi" hükümleri uyarınca akademik personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine
eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
4- Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR:
1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
4- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
5- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MUAFİYET:
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, özel şartların dördüncü ve beşinci maddeleri kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
1- Başvuru Formu (www.artvin.edu.tr adresi DUYURULAR bölümünde bulunan “Öğretim Elemanı İlanı” altındaki “Öğretim Elemanı Başvuru Formu”nun çıktısı alınarak
(formda ilan numarası mutlaka belirtilerek) doldurulacaktır.
2- Özgeçmiş
3- Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Fotokopisi)
4- Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Fotokopisi)
5- Öğrenci Belgesi (Yüksek Lisans/Doktora)
6- ALES Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
7- Yabancı Dil Belgesi (İnternet Çıktısı)
8- Alanında İş Tecrübe Belgesi (SGK belgesi ile birlikte)
9- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
10- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

ÖNEMLİ NOTLAR:
1- Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Merkez Yerleşke adresine ulaşması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
2- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları http://www.artvin.edu.tr web adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuracaklardır. Birden fazla başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
5- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
6- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
7- Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50/d Maddesi uyarınca yapılacaktır.
8- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
9- Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.
10- Başvuru formunda ilan numarası kesinlikle belirtilecektir. Eksik veya hatalı bildirilen ilan numaralarından ilgili kişi sorumlu olup Üniversitemiz sorumlu değildir.

 

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İLANA ÇIKILAN KADROLAR
İLAN NO BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI / PROGRAMI UNVANI DERECE ADEDİ ALES TÜRÜ/A LES
PUANI
YDS VEYA EŞDEĞERİ ÖZEL ŞARTLAR
2022004 İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Kurumları Yönetimi ve Organizasyonu Arş. Gör. (2547 S.K. 50/d Md.) 6 1 Eşit Ağırlık / 70 50 Sağlık Yönetimi Lisans Mezunu Olup Sağlık Yönetimi Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.
2022005 Borçka Acarlar Meslek
Yüksekokulu
Elektronik ve Otomasyon Kontrol ve Otomasyon
Teknolojisi
Öğr. Gör. (Ders Verecek) 5 1 Sayısal/70 - Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olup Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış ve Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyeti Sonrası AR-GE Projelerinde En Az 2 Yıl Tecrübe Sahibi Olup Savunma Sanayisi Alanında Çalışmaları Bulunmak.
2022006 Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Öğr. Gör. (Ders Verecek) 5 1 Sayısal/70 - Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olup Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyeti Sonrası İleri Malzemeler Alanında
Tecrübe Sahibi Olmak.
2022007 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Öğr. Gör. (Ders Verecek) 5 1 Sözel/70 50 İlahiyat Fakültesi Lisans Mezunu Olup Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış ve Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyeti Sonrası Alanında En Az 5 Yıl Tecrübe ile Hafızlık Belgesi Sahibi
Olmak.
2022008 Arhavi Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Spor Yönetimi Öğr. Gör. (Ders Verecek) 5 1 Sözel Sayısal Eşit Ağırlık
/
70
- Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Lisans Mezunu Olup Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak veya İşletme Bölümü Lisans Mezunu Olup Yönetim ve Organizasyon Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
2022009 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmletleri Eczane Hizmetleri Öğr. Gör. (Ders Verecek) 5 1 Sayısal/70 - Eczacılık Fakültesi Lisans Mezunu Olmak veya Farmakoloji Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
2022010 Rektörlük Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim - Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünde Görevlendirilecek) 5 2 Sözel/70 50 Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Lisans Mezunu Olup Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Diksiyon Alanında Sertifika Sahibi Olup Adobe Photoshop, Adobe Premier Pro ve Edius Kurgu Programlarını Kullanabiliyor Olmak.
2022011 Rektörlük Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim - Hukuk Müşavirliğinde
Görevlendirilecek)
5 1 Eşit Ağırlık/70 50 Hukuk Fakültesi Lisans Mezunu Olup Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış ve Avukatlık Ruhsatnamesine Sahip Olmak.
2022012 Rektörlük Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim -
Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinde
Görevlendirilecek)
5 1 Sayısal/70 50 Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Lisans Mezunu Olup Biyoloji Alanında Doktora Yapmış Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Kanser ve Antikanser Alanlarında Çalışmaları Bulunmak.
2022013 Rektörlük Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim -
Bilgi İşlem Daire Başkanlığında
Görevlendirilecek)
5 1 Sayısal Eşit
Ağırlık/70
50 Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olup Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak veya Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Mezunu Olup Alanında Tezli Yüksek Lisans
Yapmış Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Grafik Tasarımı
Alanında Çalışmaları Bulunmak.
2022014 Rektörlük Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim -
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında
Görevlendirilecek)
5 1 Eşit Ağırlık Sözel / 70 50 Bilgi ve Belge Yönetimi veya Tarih Bölümü Lisans Mezunu Olup Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Osmanlı Türkçesi Sertifikasına Sahip Olmak.
2022015 Rektörlük Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim -
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında
Görevlendirilecek)
5 1 Eşit Ağırlık Sayısal /
70
50 Bilgi ve Belge Yönetimi veya İstatistik Bölümü Lisans Mezunu Olup Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak ve
Belgelendirmek Kaydıyla Veri Görselleştirme Alanında
Çalışmaları Bulunmak.
2022016 Rektörlük Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim - Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezinde
Görevlendirilecek)
5 1 Sayısal/70 50 Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Lisans Mezunu Olup Zootekni Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyeti Sonrası Arıcılık Faaliyetleri Alanında Tecrübesi Bulunmak veya Ziraat Fakültesi Lisans Mezunu Olup Toprak ve Bitki Besleme, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma Alanlarının Birinde Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
2022017 Rektörlük Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim -
Kalite Koordinatörlüğünde
Görevlendirilecek)
5 1 Eşit Ağırlık/70 50 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Mezunu Olup Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak ve
Belgelendirmek Kaydıyla Kalite Yöneticiliği, Kalite Kontrol Yönetimi ve ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi Sertifikalarına
Sahip Olmak.
SINAV TAKVİMİ
İlan Başlama Tarihi 31.12.2022 Giriş Sınav Tarihi 25.01.2023
Son Başvuru Tarihi 16.01.2023 Nihai Değerlendirme Tarihi 30.01.2023
Ön Değerlendirme Tarihi 20.01.2023 Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi www.artvin.edu.tr

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.