ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MÜDÜRLÜK/BİRİM

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İLGİLİ ADRES

Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak,  No: 4

İLGİLİ TELEFON

0 (216) 570 50 00 / 1442

İHALENİN YAPILACAĞI YER

Ataşehir Belediye Başkanlığı 7. Kat Encümen Salonu

İHALE TÜRÜ

Kiralama

İHALE USULÜ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü

HİZMETİN YAPILACAĞI YER

Ataşehir Sınırları İçinde Muhtelif Yerler (15 farklı lokasyonda bulunan)

HİZMETİN NİTELİĞİ

87 Adet ATM’nin Kiralanması

İHALE KAYIT NO

2023/630


İLAN METNİ


 

1- İHALE BİLGİLERİ

a) İl/İlçe

İSTANBUL / Ataşehir

b) Mahallesi

Muhtelif Yerler

c) Cinsi

87 Adet ATM’nin Kiralanması

2- a) Aylık Muhammen
    Kira Bedeli

644.300,00-TL + KDV

b) Yıllık Muhammen
     Kira Bedeli

7.731.600,00-TL + KDV

3- Süresi

10 Yıl

4- Geçici Teminat

2.319.480,00-TL

5- Dosya (Şartname Bedeli)

1.000,00-TL

6  6-İhale Tarihi ve Saati

09.11.2023 Saat: 11.00

                                                                      
7. İhaleye Katılacak isteklilerin aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
A ) İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde;
 

 1. Kanuni İkametgâh Belgesi.
 2. Nüfus Kayıt Örneği (Vekâleten katılımda vekilin nüfus kayıt örneği)
 3. Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. (2023 yılında alınmış)
 4. Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.
 5. İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ve imza beyannameleri.
 6. Tahmin edilen bedelin % 3 kadar geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin makbuz veya 2886 Sayılı Yasanın 26. Maddesinde belirtilen teminatlar en az 60 gün süreli olarak kabul edilecek değerlerdir.
 7. Şartname alındısına ilişkin makbuz (Şartname Bedeli 1.000,00-TL)’dir. Şartnameler ihale tarihinden 1 iş günü öncesine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir. İhale günü şartname satışı yapılmayacaktır.
 8. Ataşehir Belediyesinden İhale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı.
 1. İhaleye katılacaklardan; ihale tarihinden önce Türkiye genelinde en az (1) bir Büyükşehir Belediyesi ve 5 adet İlçe Belediyesi en az 3 (Üç) yıl süreli Kamu Kurum veya Belediye ATM yeri kiralama/işletme ihalesine girdiği ve sözleşmelerini yaptığına dair kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeler sunulacaktır.
 1. İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde toplam 30.000.000,00-TL (Otuz milyon Türk lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir ya da Vergi dairesi tasdikli belge sunacaktır. (Gelir Tablosu)


 

 1. İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde ATM kiralama veya ATM yeri kullanımı işinde toplam 10.000.000,00-TL (On milyon Türk lirası) tutarında iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi sözleşmeye dayalı olarak banka veya finans kurumları tarafından gerçekleştirilmiş olabilir. Kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi veya bankalar ile gerçekleştirilen kiralama işleri ilgili olarak sözleşme, sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturalar veya bankalar tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi ibraz edilmelidir.
 1. Ortak girişim olarak ihaleye katılım kabul edilmeyecektir.


B) İsteklinin Tüzel Kişi Olması Halinde;
 

 1. Tüzel kişilerde şirkete ait kanuni adresinin belirten beyan yazısı.
 2. Vergi Levhası.
 3. Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.
 4. Tüzel kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirkülerinin verilmesi ekinde son durumunu gösterir Ticari Sicil Gazetesinin bulunması.
 5. İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ve imza beyannameleri.
 6. Tahmin edilen bedelin % 3 kadar geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin makbuz veya 2886 Sayılı Yasanın 26. Maddesinde belirtilen teminatlar en az 60 gün süreli olarak kabul edilecek değerlerdir.
 7. Şartname alındısına ilişkin makbuz (Şartname Bedeli 1.000,00-TL)’dir. Şartnameler ihale tarihinden 1 iş günü öncesine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir. İhale günü şartname satışı yapılmayacaktır.
 8. Ataşehir Belediyesinden İhale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı.
 1. İhaleye katılacaklardan; ihale tarihinden önce Türkiye genelinde en az (1) bir Büyükşehir Belediyesi ve 5 adet İlçe Belediyesi en az 3 (Üç) yıl süreli Kamu Kurum veya Belediye ATM yeri kiralama/işletme ihalesine girdiği ve sözleşmelerini yaptığına dair kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeler sunulacaktır.
 1. İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde toplam 30.000.000,00-TL (Otuz milyon Türk lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir ya da Vergi dairesi tasdikli belge sunacaktır. (Gelir Tablosu)
 2. İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde ATM kiralama veya ATM yeri kullanımı işinde toplam 10.000.000,00-TL (On milyon Türk lirası) tutarında iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi sözleşmeye dayalı olarak banka veya finans kurumları tarafından gerçekleştirilmiş olabilir. Kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi veya bankalar ile gerçekleştirilen kiralama işleri ilgili olarak sözleşme, sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturalar veya bankalar tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi ibraz edilmelidir
 3. Ortak girişim olarak ihaleye katılım kabul edilmeyecektir.


8. İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01916388