ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ATAŞEHİR İLÇESİ SINIRLARINDA KAYNAĞINDA EVSEL ATIKLARDAN ve AMBALAJ ATIKLARINDAN AYRI TOPLANAN CAM AMBALAJ ATIKLARININ SATIŞ İŞİ İHALESİ İLANI

 

İŞİN ADI                   Ataşehir Belediyesi Sınırlarında 17 Mahallede Bulunan Tüm Cam Atık Kumbaralarından Ve Otel, Restaurant, Kafe, Avm Vb. İşyerlerinden Belediyece Toplanan Cam Ambalaj Atıklarının Satış İşi
İŞİN YAPILACAĞI YER Ataşehir Belediyesi İlçesinden Belediye tarafından toplanan cam ambalaj atıklarının depolandığı, Belediyenin belirlediği döküm sahasıdır.
İŞİN SÜRESİ      Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 31.12.2024 tarihine kadar olan süreyi kapsar.
İŞİN KONUSU                         26.06.2021 tarih ve 31523 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”, Sıfır Atık Yönetmeliği ve Ataşehir Belediyesi Ambalaj Atıkları Yönetim Planına uygun olarak; Ataşehir İlçesi sınırlarında oluşan, evsel atıklardan ve ambalaj atıklarından ayrı olarak Belediyece toplanan cam ambalaj atıklarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36.Maddesi Kapalı Teklif Usulü ile satılması işidir.
İŞİN MUHAMMEN BEDELİ    700 TL X 450 Ton = 315.000 TL
GEÇİCİ TEMİNAT                         9.450 TL
İHALENİN YAPILACAĞI ADRES-TELEFON             Ataşehir Belediyesi
Barboros Mahallesi Şebboy Sokak No:4 Kat:7 Ataşehir/İSTANBUL - 0216 570 50 00
İHALENİN YAPILACAĞI YER      Ataşehir Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu (Belediye Hizmet Binası 7.kat)
İHALE TÜRÜ  / USULÜ              2886 sayılı Kanunun 36.Maddesi Kapalı Teklif Usulü
İHALE İLAN ŞEKLİ Bir gazete ve bir internet haber sitesi ilanı
İHALE İLAN ADEDİ İstanbul içi bir gazete ve bir internet haber sitesinde olmak üzere toplam 2 defa
İHALE DÖKÜMANI SATIN ALMA BEDELİ        750 TL
İHALE TARİH VE SAATİ                  20.02.2024 - 11:00Gerçek Kişiler

 1. Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,
 2. Nüfus kayıt örneği,(Vekaleten katılımda vekilin Nüfus Kayıt Örneği)
 3. 2024 yılı içinde faaliyet konusuna göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 4. Vekâleten Temsil edilmesi durumunda Noter Tasdikli Vekâletname ve Vekâlet edene ait İmza Beyannamesi,
 5. Geçici Teminat Makbuzu (makbuzun aslı) veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 (altmış) gün olacak),
 6. İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı.
 7. Ataşehir Belediyesine İhale ilan tarihinden 10 gün öncesine kadar alınmış borcu olmadığına dair belgenin aslı
 8. İsteklinin Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan,
 9. İsteklinin geri kazanım tesisine ait Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca (önceki adı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) verilmiş izin lisans belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi.Tüzel Kişiler

 1. 2024 yılı içinde faaliyet konusuna göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 2. İsteklinin, faaliyet konusuna göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 3. Vekâleten Temsil edilmesi durumunda Noter Tasdikli Vekâletname ve Vekâlet edene ait İmza Sirküleri,
 4. Geçici Teminat Makbuzu (makbuzun aslı) veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 (altmış) gün olacak),
 5. İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı.
 6. Ataşehir Belediyesine İhale ilan tarihinden 10 gün öncesine kadar alınmış borcu olmadığına dair belgenin aslı
 7. İsteklinin Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan,
 8. İsteklinin geri kazanım tesisine ait Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca (önceki adı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) verilmiş izin lisans belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi
-              İhaleye katılacaklar, İhale Şartnamesini Ataşehir Belediyesi Barboros Mahallesi Şebboy Sokak No:4 Kat:5 adresinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edebilir.
-              İstenilen tüm belgeler güncel ve asıl veya tasdikli olmalıdır.
-              İhale komisyonu, gerekçesini belirterek, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
-              İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
-              Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.
-              İsteklilerin teklif zarflarının ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İLAN OLUNUR
 

#ilangovtr Basın No ILN01974881