ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE DAİRELER (KONUT) KİRAYA VERİLECEKTİR.

İŞİN ADI ADRES BİLGİSİ
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan özellikleri aşağıda liste halinde belirtilen Daireler (Konut) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile 2024/104 -2024/105- 2024/110 No’lu Encümen Kararları gereğince 3 yıllığına kiraya verilecektir. Atatürk Mahallesi, Fazılpaşa Sokak, No:13,
C1 Blok Ataşehir/İSTANBUL

Blok No
Kat No Bağımsız Bölüm
Daire No
Kullanım Şekli
ve m2
Encümen Kararı Muhammen Bedel Geçici Teminat Bedeli (TL) Dosya Satış Bedeli (TL) İhale Gün
Ve Saat
C1 Zemin 4 Konut (84m2) 2024-104 21.000,00-TL 22.680,00-TL 1.000,00-TL 19.03.2024
11: 00
C1 7 42 Konut (101m2) 2024-105 24.000,00-TL 25.920,00-TL 1.000,00-TL 19.03.2024
11: 30
C1 15 93 Konut (101m2) 2024-110 24.000,00-TL 25.920,00-TL 1.000,00-TL 19.03.2024
12: 00

İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde;
1.Nüfus Kayıt Örneği (Vekâleten katılımda Vekilin Nüfus Kayıt Örneği)
2. İkametgâh Belgesi.
3. Noterden Onaylı İmza Beyannamesi
4. Vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin Vekâletnameleri ile Vekâleten katılanın Noter Onaylı İmza Beyannamesi
5. Tahmin edilen bedelin %3’ü kadar geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin makbuz veya 2886 Sayılı Yasanın 26. Maddesinde belirtilen teminatlar en az 60 gün süreli olarak kabul edilecek değerlerdir.
6. Şartname alındısına ilişkin makbuz (Şartname Bedeli 1.000,00-TL)’dir. Şartnameler ihale tarihinden 1 iş günü öncesine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir. İhale günü şartname satışı yapılmayacaktır.
7. Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı.
8. İhalelerden Yasaklı Beyan Formu (Şartname ekinde yer almaktadır.)
9. Yer Görme Formu (Şartname ekinde yer almaktadır. İhaleye konu yer ihale tarihinden 1 iş günü öncesine kadar görülebilir. İhaleye 1 iş günü kala yer görme talep edilemez. Bu tarihten sonra yer gösterme yapılmayacaktır.)

İsteklinin Tüzel Kişi Olması Halinde;
1.Vergi Levhası
2.Siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihale süresi içerisinde (İhale kararının alındığı tarih ile ihalenin yapıldığı tarih aralığı) alınmış Ticaret Sicil Kaydı ve Faaliyet Belgesi.
3.Başvuru yapan şahsın Tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin yetki belgesi ile imza beyannamesi.
4.Noterden onaylı imza sirküleri.
5.Vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter Onaylı Vekâletnameleri ile Vekâleten katılanın Noter Onaylı
İmza Sirküleri.       
6.Tahmin edilen ihale bedelinin % 3’ü kadar geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin makbuz veya 2886
Sayılı Yasanın 26. Maddesinde belirtilen teminatlar en az 60 gün süreli olarak kabul edilecek değerlerdir.     
7.Ataşehir Belediyesinden İhale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı.
      8. Şartname alındısına ilişkin makbuz (Şartname Bedeli 1.000,00-TL’dir.) Şartnameler ihale tarihinden 1 iş günü öncesine kadar Emlak ve
       İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir. İhale günü şartname satışı yapılmayacaktır.
      9.İhalelerde Yasaklılık Beyan Formu (Şartname ekinde yer almaktadır.)
      10.Yer Görme Formu (Şartname ekinde yer almaktadır. İhaleye konu yer ihale tarihinden 1 iş günü öncesine kadar görülebilir. İhaleye 1 iş
       Günü kala yer görme talep edilemez. Bu tarihten sonra yer gösterme yapılmayacaktır.)
İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğunun noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

  • Teklifler İhale tarih ve saatinde Ataşehir Belediye Başkanlığı Binası 7. Katta bulunan Belediye Encümen Salonunda Belediye Encümenine verilecektir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilecektir.
  • Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına (Belediye Encümeni) ulaşması şarttır. Ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacak, bu durum sebebi ile de istekli herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

İLAN OLUNUR
 

#ilangovtr Basın No ILN01988168