AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
KİRALAMA İLANI


İhalenin Konusu: Madde 1- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan fabrika ve iş yerlerinin tehlikeli olmayan evsel nitelikli sanayi atığının bertaraf sahalarına taşınması işinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa (35/a mad.) göre Kapalı Teklif Usulü” ile şartnamesi uyarınca ihale yolu ile 3(üç) yıl süreyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.
Madde 2- Kiralanacak Yerin

İşin Adı İlçemiz sınırları içerisinde bulunan fabrika ve iş yerlerinin tehlikeli olmayan evsel nitelikli sanayi atığının bertaraf sahalarına taşınması işinin kiraya verilmesi
İlçe Avcılar
Mahalle İlçe Geneli
Nevii İlçemiz sınırları içerisinde bulunan fabrika ve iş yerlerinin tehlikeli olmayan evsel nitelikli sanayi atığının bertaraf sahalarına taşınması.
Kira Süresi 3 yıl
Encümen Kararı 05/10/2023 tarih ve 737 karar no
Takdir Kom. Raporu 15/09/2023 tarih ve 163401/2859596 sayı
Muhammen Bedeli 1.yıl muhammen aylık: 1.400.000,00 TL + KDV(0,8 m3 lük bir konteyner boşaltım bedeli 200 TL ve aylık ortalama 7000 konteyner üzerinden)
 Bir yıllık: 16.800.000,00 TL+KDV ( 1. Yıl  yüklenicinin aylık cirosu üzerinden muhammen bedelin pay oranı %30 (otuz)).
Geçici Teminat Miktarı %3 1.512.000,00 TL (3 yıllık muhammen bedel üzerinden)
İhale Usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca 35/A Kapalı Teklif Usulü
İhale İlan Şekli Resmi Gazete-Gazete İlanı ve İnternet Haber Sitesi, Belediye İlan Panosu
İhale İlan Adedi                        2 defa
İhale Tarih Ve Saati 21/11/2023 Saati: 11:00’da
Şartname Ve Ekleri Temizlik İşleri Müdürlüğünden 2.000,00TL karşılığında temin edilecektir. Ayrıca Müdürlükte bedelsiz görülebilir.
İhale Komisyonu
İhalenin Yapılacağı Yer
Belediye Encümeni-Avcılar Belediye Başkanlığı, Encümen Salonu
Ambarlı Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sok. No:10 AVCILAR/İSTANBUL
İlgili Mevzuat Ve Tebliğler  5393- 2886 Sayılı Yasa

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:
MADDE 3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: İhale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla, istenilen teminat ve belgeleri vermek, iş deneyime ait belgeleri sunmak, ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeleri sunmak ve bu belgelerin taşınması gereken kriterleri sağlamak, tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermek, mecburidir. Eksik veya geçerli olmayan evraklardan katılımcı sorumludur. İstekliler örneğine göre hazırlayacakları teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarihi 21/11/2023 ve saat 11:00’a kadar Avcılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne Tekliflerini (ihale komisyonuna) vermeleri gerekmektedir.
A - Gerçek kişi olması halinde:
1.T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri (ikametgâh) belgeleri. (e-Devletten alınan belgelerde geçerli olacaktır.)
2. Noterden alınmış imza beyannamesi ve ihaleye vekâleten katılacaklardan noterden alınmış vekâletname.
3. Şartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz)
4. Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi.
5. EK-3; Şartname ve Ekleri Dokümanının Kabulü ayrıca doldurularak imzalanacaktır.)         
6. Geçici teminat yatırdığına dair makbuzun aslı veya geçici teminat mektubu (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.)    
7. Belediyemizden borcu yoktur yazısı. (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)
8. Tebligat için yazılı adres beyanı (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
9. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir.
10.Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,   
B- Tüzel kişi olması halinde:
1. İlgili Makamlarından alınmış, faaliyet belgesi.
2.  Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve Temsilen ihaleye katılacaksa Noter tasdikli vekâletname,
3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler.
4. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri.
5. Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi.
6. Şartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz)
7. Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi.
8. EK-3; Şartname ve Ekleri Dokümanının Kabulü ayrıca doldurularak imzalanacaktır.)                      
9. Geçici teminat yatırdığına dair makbuzun aslı veya geçici teminat mektubu (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.)    
10. Belediyemizden borcu yoktur yazısı. (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)
11. Tebligat için yazılı adres beyanı (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
12. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir.
13. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
C - Ortak Girişim olması halinde:
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu Maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.
D-Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşınması Gereken Kriterleri:
İstekli tarafından;

  1. İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,
  2. Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının gösteren belgeler, birinin sunulması yeterlidir.

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının teşvik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.
Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %12’sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmime ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.
İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.
Madde 4  -İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılıcağı :
İhaleye katılmak isteyenler İkinci İhale ilanının Gazete İlanı ve İnternet Haber Sitesin’de yayınlandığı tarihten sonra, teminatını Avcılar Belediye Başkanlığı veznesine yatırarak, ya da Banka teminat Mektubunu banka teyit yazısı İle birlikte vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dâhili süresiz ibaresi şartı aranır.) Şartnamesinde belirtilen eklerle ve teklif Mektubu ile birlikte (Teminatını yatırmayanlar bu ihaleye katılamazlar.) Teklifler ihale günü olan 21.11.2023 tarih, Saat 10:00'a kadar Avcılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne Tekliflerini vererek, katılımcılar (İhale komisyonu) İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır. - Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.(Kargo ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.)
Madde 5- Kira ihalesi Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
Madde 6- İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.
Madde 7- İdare ihale gününe kadar ilan edilen taşınmaların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
Madde 8- Bu iş için yapılmış ilan bedelleri, karar pulu sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.
Madde 9- 2886 sayılı devlet İhale kanununun 6'ncı maddesinde sayılanlardan olmamak, Kanun'un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, İhaleye katılamaz. Bu yasağa uymayarak girenler üzerine ihale yapılmış bulunur ise ihale bozulur. Teminat bütçeye irat kaydedilir.
Madde 10- İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.
Madde 11- Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup,  kira ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

      İLAN OLUNUR.
 

#ilangovtr Basın No ILN01918952