AYDINLATMA ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR

                                     BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEKORATİF AYDINLATMA ELEMANLARI ALIMI VE MONTAJI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/303668
1-İdarenin
a) Adı : BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Sirinevler Mah. Barbaros Cad. No 9 34188 BAHÇELİEVLER BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2124843800 - 2126521093
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : DEKORATİF AYDINLATMA ELEMANLARI ALIMI VE MONTAJI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 51 iş kalemi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bahçelievler
ç) Süresi/teslim tarihi : İş programına göre malzeme irsaliye karşılığında alımı yapılan malın; Muayene ve kabul heyetinin Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul Yönetmeliğine uygun olarak tutacakları muayene ve kabul raporuna istinaden 90 (doksan ) gün içinde teslim alınacaktır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10 gün içinde

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.03.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. NO:48 34196 Bahçelievler İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
ç) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi
İstekli, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik etmelidir. Teklif veren firma yetkili temsilci ise temsilci olduğu firmanın, üretici olduğunu gösterir üretim belgelerini tevsik etmelidir.
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İhale üzerinde kalan firma Tedaş Tip Test Onayı Belgesinin aslını ve Tip Test Onay Belgesine sahip firmadan yetkili Satıcı Belgesini imalat aşamasında idareye sunacaktır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
DEKORATİF AYDINLATMA ELEMANLARI ALIMI VE MONTAJI
NUMUNE MALZEME LİSTESİ 
SIRA .  POZ NO     MALZEMELER  BİRİM
1- ÖZEL-1 9 m ÇİFT KONSOLLU DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ C-TİPİ Adet
2- ÖZEL-2 60 W MODÜLER LED BAHÇE AYDINLATMA ARMATÜRÜ Adet
3- ÖZEL-3 60 W MODÜLER LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ Adet
4- ÖZEL-4 120 W MODÜLER LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ Adet
5- ÖZEL-8 120 W MODÜLER LED PROJEKTÖR Adet
6- ÖZEL-9 150 W MODÜLER LED PROJEKTÖR Adet
7- ÖZEL-10 200 W MODÜLER LED PROJEKTÖR Adet
8- ÖZEL-11 250 W MODÜLER LED PROJEKTÖR  Adet
9- ÖZEL-12  LED IŞIKLI İSİMLİ DİREK ALT KAİDESİ Adet
10- ÖZEL-14 10 METRE LOGOLU-MOTİFLİ KATANER ASKI SÜSÜ Adet
11- ÖZEL-17 9 METRE TAK DİREĞİ  Adet
12- ÖZEL-18  9 m ÇİFT KONSOLLU DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ-DÜZ Adet
13- ÖZEL-19  LED IŞIKLI DİREK SÜSÜ Adet
 Ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahipleri  ihaleden sonra karar öncesi  yukarıda belirtilen  ürünlere ait numune ürün örneklerini  beyan edilen bilgileri tevsik eden belgeler ile birlikte ihale komisyonuna sunacaklardır.
       Numunelerin teknik şartnamede belirtilen özelliklere uymaması durumunda isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numune teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

       Numune istem yazısı EKAP üzerinden tebliğ edilecektir. Verilen süre içerisinde hafta içi mesai saatlerinde  (08:30-17:00)  Bahçelievler Belediyesi Teknik Hizmetler Binası Fen İşleri Müdürlüğün adresine (BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. NO:48 34196 Bahçelievler İSTANBUL ) teslim  ederek  numune getirildiğine dair tutanak imza altın alınacak olup komisyona sunulacaktır.   

       Ayrıca numunelerin üzerinde firma adı, hangi kaleme ait olduğu  kesinlikle yazılmalıdır numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir. Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda İhale sonucunda uhdesinde kalmayan kalemlerin numuneleri, itiraz süresinin bitmesini müteakip 20 gün içerisinde alınmalıdır. Alınmayan numuneler kullanılmak üzere İdarenin deposuna teslim edilecektir. Numunelere ait  teslim ve değerlendirme işlemleri Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43. maddesi uyarınca  yapılacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü elektrik malzemesi alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01997666