BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ / CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ


2024 YILI 30 ADET ASANSÖRÜN PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ( 7 AY ) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/321196

1-İdarenin

a) Adı :

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ / CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

b) Adresi :

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği 34080 Cerrahpaşa FATİH/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası :

2124143000 - 2124143010

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı :

2024 YILI 30 ADET ASANSÖRÜN PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ( 7 AY )

b) Niteliği, türü ve miktarı :

1 KALEM 2024 YILI 30 ADET ASANSÖRÜN PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ( 7 AY )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimliği / Teknik Hizmetler Muhtelif Birimler

ç) Süresi/teslim tarihi :

İşe başlama tarihinden itibaren 7(Yedi) aydır

d) İşe başlama tarihi :

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :

04.04.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü/ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimliği Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği H Blok Prefabrik Bina 2. Kat İhale Salonu Fatih/İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1) İstekli firma TS 12255 Hizmet Yeterlilik Belgesi Asansör Bakım Servisleri - Kurallar Standartına Uygun Hizmet Veren (Hidrolik ve Elektrikli Asansörler İçin) Hizmet Yeterlilik Belgesini ihale dosyasında ihale komisyonuna sunmalıdır.

2) İstekli firma ISO 9001 2015 belgesini ihale dosyasında ihale komisyonuna sunmalıdır.

3) İstekli firma benzer işletmelerde ihale dosyasındaki asansör periyodik bakımı için son 5 yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere ihale konusu işle ilgili iş deneyimini gösteren  (onaylı sözleşme fotokopisi) ihale dosyasında ihale komisyonuna sunmalıdır.

4) İstekli firma Hastane Müdürlüğü'ne bağlı Teknik Hizmetler Biriminden işi yerinde görüp yer görme belgesini alacak ve bu evrağı ihale dosyasında ihale komisyonuna sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu veya özel sektörde (benzer işletmelerde) gerçekleştirilmiş olan ihale dosyasındaki tüm bakım işleri için isteklinin son 5 yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işleri tamamlanan periyodik bakım ve onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02007484