BOTAŞ DOĞAL GAZ İLETİM 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM VE İŞ ELBİSESİ MAL ALIMI
 

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) DOĞAL GAZ İLETİM 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL)

BOTAŞ DOĞAL GAZ İLETİM 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM VE İŞ ELBİSESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1544148

1-İdarenin

a) Adı

:

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) DOĞAL GAZ İLETİM 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL)

b) Adresi

:

RAMAZANOGLU MAH. KAYNARCA CAD. 74 34906 PENDİK/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

2165604000 - 2165604110

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

BOTAŞ DOĞAL GAZ İLETİM 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM VE İŞ ELBİSESİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.Kısım Alev Almazlar Grubu 13 kalemde toplam 703 adet malzeme; 2.Kısım Kişisel Koruyucu Donanım Grubu 24 kalemde toplam 1303 adet malzeme 3.Kısım Tekstil Grubu 15 kalemde toplam 1198 adet malzemeden oluşacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

BOTAŞ Doğal Gaz İletim II. Bölge Müdürlüğü - Ramazanoğlu Mah. Kaynarca Caddesi No:74 Şeyhli 34906 Pendik / İSTANBUL BOTAŞ Trakya İşletme Müdürlüğü - Kofçaz Yolu 7. Km. Merkez / KIRKLARELİ BOTAŞ Ege İşletme Müdürlüğü - Uşak Yolu 32. Km. Sütçüler Köyü Mevkii Kemalpaşa / İZMİR BOTAŞ Güney Marmara İşletme Müdürlüğü - Akpınar Mah. Abdulkadir Geylani Cad. No:14 Osmangazi / BURSA

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yüklenici, Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 15 takvim günü içinde her malzemenin ikişer adet numunesini ve söz konusu malzemeler için teknik şartnamede istenilen standartlara ilişkin belgeleri BOTAŞ Doğal Gaz İletim II. Bölge Müdürlüğü’ ne sunacaktır. Malzemelerin nihai teslimine kadar numuneler İdarede kalacaktır. İdare, numuneleri inceleyerek teknik şartnameye uygun olduğunu tespit ettiği ürünlerin üretimine 15 takvim günü içinde onay verecektir. Uygun bulunmayan numuneler geri gönderilerek başka bir numune istenecek ve ihale üzerinde kalan istekli teknik şartnameye uygun ürünü getirene kadar bu işlem devam edecektir. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 30 takvim günü içerisinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin İdareye numunelerini onaylatması gerekmektedir. Alev almazlar grubu, tekstil grubu ve kişisel koruyucu donanım grubu malzemeler sözleşme imzalanmasını müteakip 75 gün içerisinde BOTAŞ Doğal Gaz İletim II. Bölge Müdürlüğü’ ne teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

23.01.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

BOTAŞ Doğal Gaz İletim 2. Bölge Müdürlüğü Eğitim Salonu; Ramazanoğlu Mah. Kaynarca Cad. 74 34906 - Pendik / İstanbul


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN01959108