EÜAŞ İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

BUHAR TÜRBİNLERİ VİBRASYON SİSTEMİNE AİT KRİTİK YEDEKLERİN         ALIMI İŞİ

İHALE KAYIT NUMARASI : 2023/1222460

 

1-) İDARENİN :        

a ) Adresi                                   : Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı-Avcılar / İSTANBUL

b ) Telefon ve Faks No             : Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat)   Faks : (0212) 875 10-13

c ) Elektronik posta adresi      : ;

 

2-) İHALE KONUSUNUN :

   a) Niteliği                            : Buhar Türbinleri Vibrasyon Sistemine Ait Kritik Yedeklerin Alımı İşi

b)Türü                                       : Mal alımı

c) Dosya No                               : 2023 / 21

   d) Şartname Bedeli                 : 120,00 TL .

e) Hizmetin Teslim  Yeri        : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü

f) İşin Süresi                             : 150 (yüzelli) takvim günüdür.

3-) İHALENİN :

a ) Yapılacağı  Yer                   : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralı İşletme Müdürlüğü

b ) Tarihi ve Saati                    : 22.11.2023  Çarşamba günü  –  Saat 11.00’da

 

4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme   Müdürlüğü P.K. 47  Avcılar/ İSTANBUL  adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 120,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebileceği gibi posta yolu ile şartname bedeli İşletmemiz VakıfBank Avcılar Çarşı Şb. TR: 95000 1500 158 007 296 939 341 no’ lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden,  İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

 

5-)  İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini  22/11/2023 Çarşamba günü – Saat 11:00’a kadar  EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli   taahhütlü   posta   ile  gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

6-) Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

7-)Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

#ilangovtr Basın No ILN01923552