ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak alım yapılacaktır. 

ilan şu şekilde;

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2’nci maddesi çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak alım yapılacaktır.
Boş pozisyonlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

BULUNDUĞU YER

UNVANI

MEZUNİYETİ

KPSS PUAN TÜRÜ

BOŞ POZİSYON SAYISI


Merkez Teşkilatı

KADIN

ERKEK

Destek Personeli (Temizlik)

Ortaöğretim

KPSSP94

6

42

Destek Personeli (Temizlik / Bulaşıkçı)

Ortaöğretim

KPSSP94

-

6

Destek Personeli (Temizlik / Sıhhi Tesisatçı)

Ortaöğretim

KPSSP94

-

1

Destek Personeli (Temizlik / Garson)

Ön lisans

KPSSP93

-

2

Destek Personeli (Temizlik / Bahçe Bakım Elemanı)

Ortaöğretim

KPSSP94

-

2

Destek Personeli (Temizlik / Marangoz)

Ortaöğretim

KPSSP94

-

1

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)

Ön lisans

KPSSP93

4

16

TOPLAM

10

70

80

I.         BAŞVURU ŞARTLARI
A)        Genel Şartlar
1.         657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
2.         2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
3.         Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
4.         Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,
5.         Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak,
6.         Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
•          Adaylar ilan edilen unvanlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.
•          Başkanlığımızda görev yapacak destek personelinin çalışma alanlarına ilişkin ayrıntılar Başkanlıkça ayrıca belirlenecektir.
B)        Özel Şartlar

UNVAN

ŞARTLAR


Destek Personeli (Temizlik )

  1. Ortaöğretim kurumlarından (Lise veya dengi okul) mezunu olmak,

  2. Temizlik görevini devamlı yapmasına mani olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

Destek Personeli (Temizlik / Bulaşıkçı)

- Ortaöğretim kurumlarından (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.


Destek Personeli (Temizlik / Sıhhi Tesisatçı)

- Ortaöğretim kurumlarının yapı tesisat sistemleri/teknolojisi ve iklimlendirme sistemleri ve soğutma sistemleri bölüm/programlarının birinden mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise ve dengi) mezun olup sıhhi tesisat alanında sertifikaya (MEB, Üniversite ya da Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek.


Destek Personeli (Temizlik / Garson)

- Yüksek öğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölüm/programlarından (ikram hizmetleri ve turizm ve otel işletmeciliği) ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak.

Destek Personeli (Temizlik / Bahçe Bakım Elemanı)

- Ortaöğretim kurumlarının “bahçecilik” bölüm/programlarından mezun olmak veya ortaöğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olup bahçe bakımı ve peyzaj sertifikasına (MEB, Üniversite ya da Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek.


Destek Personeli (Temizlik / Marangoz)

- Ortaöğretim kurumlarının ahşap doğrama teknolojisi, iç mekan ve mobilya teknolojisi, mobilya iskeleti ve döşemesi bölüm/programlarının birinden mezun olmak veya ortaöğretim kurumlarının herhangi bir programından mezun olup ağaç işleri- mobilyacılık alanında sertifikaya (MEB, Üniversite ya da Mesleki
Yeterlilik Kurumundan alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi

a) Yüksek öğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
c) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu Maddesi Kapsamında Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar
Madde 10- Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
c) 18 yaşını doldurmuş olmak.
d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1-Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
2-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3-Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
f) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
g) Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

d) En az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK hizmet dökümü belgesi (e-devletten alınacak) ile belgelendirmek,
e) Erkek adaylarda en az 170 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’den fazla, 10’dan az olmamak, (Boy ve kilo bilgileri sağlı kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)
f) Bayan adaylarda en az 160 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla,10’dan az olmamak, (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)
g) Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

=        Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
II.        BAŞVURU İŞLEMLERİ
1.         Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 06.03.2023-20.03.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.
2.         Ön lisans ve ortaöğrenim mezunu adayların öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir.
3.         Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir.
4.         Ortaöğrenim bilgileri, ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar ortaöğrenim bilgilerini başvuru ekranındaki alanlara manuel olarak girecek ve öğrenimine ilişkin belgeyi başvuru ekranındaki ilgili bölüme PDF formatında yükleyeceklerdir.
5.         Adaylar “Başvuru Şartları” bölümünde istenilen belgeyi/sertifikayı/ tecrübe şartı aranan unvan için gerekli olan SGK hizmet döküm belgesini başvuru ekranındaki ilgili bölüme pdf formatında yükleyeceklerdir.
6.         Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
7.         Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
8.         Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öz geçmişlerini yazacaklardır.
9.         Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
III.      YERLEŞTİRMEYE İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR
1.         Yerleştirme sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2.         Yerleştirme sonuç öğrenme ve “Yerleştirme Sonuç Belgesi” alma işlemleri adaylar tarafından “sinav.diyanet.gov.tr” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
IV.      BAŞARI SIRALAMASI ve YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
1.         Yerleştirme sonuçları başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan edilecektir.
 
2.         Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacaktır. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
V.        YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İTİRAZ
1.         Adaylar; yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde bu duyurunun “İLETİŞİM” başlığında belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapacaklardır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve “DİĞER HUSUSLAR” başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
2.         İtirazların sonucu en geç 15 (on beş) gün içinde adaylara bildirilecektir.
VI.      DİĞER HUSUSLAR
1.         7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince arşiv araştırması ve/ veya güvenlik soruşturması sonucu olumlu olanların ataması yapılacaktır.
2.         Başkanlık yerleştirme sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.
3.         Başvuru süreci, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve yerleştirme işlemleri geçersiz sayılacaktır.
4.         Adayların, yerleştirme sürecinin tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.
5.         Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
VII.     İLETİŞİM
Yazışma Adresi:Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA
Telefon :(0312) 295 70 00
Fax :(0312) 285 85 72
E-mail :[email protected] İlgililere duyurulur.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.