Bu ücreti veren istediği gibi talan edebilecek" iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Uludağ Alan Başkanlığınca, İmar Kanunu ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda hazırlanacak Uludağ planlarında kazanılmış imar hakları, yasal durumları, çevresel değerler ve doğal varlıkların korunması göz önünde bulundurularak mevcut yapılanmalar yeniden değerlendirilecek ve uygun olmayan yapılar kaldırılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Uludağ Milli Parkı'nda yapılacak her türlü faaliyete ödenecek ücret belirlendi. Bu ücreti veren istediği gibi talan edebilecek" iddiası yalanlandı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Uludağ Milli Parkı'nda yapılacak her türlü faaliyete ödenecek ücret belirlendi. Bu ücreti veren istediği gibi talan edebilecek" iddiası doğru değildir.

İddiaya dayanak olarak gösterilen 14 Temmuz 2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'nda, 13 bin hektar yüzölçümlü Uludağ Millî Parkı'nın yaklaşık 2 bin hektarlık bölümü Uludağ Alanı olarak belirlenmiştir. Söz konusu alan ormanlık alan dışındaki yaklaşık 50 yıldır yoğun yapılaşmanın hakim olduğu bir bölgedir. Bu alan millî park alanının yaklaşık yüzde 15'lik bölümüne denk gelmektedir. Kalan yüzde 85'lik alanın Milli park statüsü halen devam etmektedir.

Uludağ Alan Başkanlığı'nın kurulmasıyla birlikte alanın doğal sit koruma statülerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Bu alanlarda yürürlükteki koruma mevzuatı ve ilke kararları geçerliliğini korumaktadır.

Dolayısıyla, Uludağ'da yürütülecek planlama çalışmaları ve uygulamalarda, bölgenin doğal yapısının korumaya yönelik önlemlerin alınması ilgili tüm kurumlar açısından yasal bir zorunluluktur.

İddiada atıfta bulunulan 7 Şubat 2024 tarihli, "Uludağ Alan Başkanlığı Ücrete Tabi Başvurular ve Sunulacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" iddia edildiği gibi yapılaşma ile ilgili değildir.

Uludağ Alan Başkanlığı kurulmadan önce Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Uludağ Milli Parkında yapılacak başvurulara esas ücret tarifesi ile hizmet vermekteydi halen de kendi sınırları içerisinde hizmet vermektedir.

Uludağ Alan Başkanlığı alanı sınırları içerisinde kalan alanlar, 60 yıldır turizm yapılaşmasına açıktır. Bu alan kış sporlarına açık olan kısımdır.

Bahse konu yönetmelik, Uludağ Alanının doğal sit alanları ve diğer korunan alanları ile birlikte jeolojik ve biyolojik varlıklar, su ve benzeri kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi ile Uludağ Alanında yürütülen faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamak üzere Uludağ Alan Başkanlığına yapılacak ücrete tabi başvurular ile sunulacak hizmetler karşılığı alınacak ücretlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dolayısıyla düzenlemeler herhangi bir şekilde yapı yoğunluğunu artırmaya yönelik değildir. Aksine alanın koruma ve kontrolü daha sıkı şartlarla sağlanacaktır. Uludağ Alan Başkanlığınca, İmar Kanunu ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda hazırlanacak Uludağ planlarında kazanılmış imar hakları, yasal durumları, çevresel değerler ve doğal varlıkların korunması göz önünde bulundurularak mevcut yapılanmalar yeniden değerlendirilecek ve uygun olmayan yapılar kaldırılacaktır.

Editör: Bilge Güler