2 ADET TREYLER MOBİL ELEKTRİK SANTRALI

POWER TÜRBİN YATAKLARINDAKİ YAĞ KAÇAĞI İLE PT621 BASINÇ ARIZASININ ÖNLENMESİ AMACIYLA GEREKLİ ONARIMIN YAPILARAK SANTRALIN DEVREYE ALINMASI İŞİ

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜİHALE KAYIT NUMARASI : 2024/2512861-) İDARENİN :
       

a ) Adresi                                   : Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı-Avcılar / İSTANBUL

b ) Telefon ve Faks No             : Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat)   Faks : (0212) 875 10-13

c ) Elektronik posta adresi     : 2-) İHALE KONUSUNUN :

 a) Niteliği                                  : 2 Adet Treyler Mobil Elektrik Santralı Power Türbin Yataklarındaki Yağ Kaçağı İle Pt621 Basınç Arızasının Önlenmesi Amacıyla Gerekli Onarımın Yapılarak Santralın Devreye Alınması İşi

b)Türü                                      : Hizmet Alımı

c) Dosya No                               : 2024 / 08

   d) Şartname Bedeli                 : 120,00 TL .

e) Hizmetin Teslim  Yeri        : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü

f) İşin Süresi                             : 300 (üçyüz) takvim günüdür.

3-) İHALENİN :

a ) Yapılacağı  Yer                   : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralı İşletme Müdürlüğü

b ) Tarihi ve Saati                    : 15.03.2024 Cuma günü  –  Saat 11.00’da4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü P.K. 47  Avcılar/ İSTANBUL  adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 120,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebileceği gibi posta yolu ile şartname bedeli İşletmemiz VakıfBank Avcılar Çarşı Şb. TR95 0001 5001 5800 7296 9393 41 no’ lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden,  İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.5-)  İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini  15/03/2024 Cuma günü – Saat 11:00’a kadar  EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli   taahhütlü   posta   ile  gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.6-) Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.7-)Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

#ilangovtr Basın No ILN01992167