Geçmiş dönem teşvik uygulamaları kaldırıldı

01.06.2021 10:00

Bilindiği gibi, 27/3/2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 70’inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na ek 17’nci madde eklenmiş olup, anılan maddenin birinci fıkrasında, “Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği hâlde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.” hükmü yer almakta idi.

22/4/2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10’uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanun’un Ek 17’nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5510 sayılı Kanun’un Ek 17 nci maddesinin 7316 sayılı Kanun’la değişik birinci fıkrasında; “Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği hâlde yararlanılmayan ay/ dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemez.” hükmü yer almakta olup, bu hüküm 01/05/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, 5510 sayılı Kanun’un Ek 17’nci maddesinin birinci fıkrasına ilişkin değişiklik 01/05/2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğinden, anılan maddenin birinci fıkrası kapsamında 2021/Mayıs ayı/dönemi ve sonrasına ilişkin olmak üzere; 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği hâlde yararlanılmayan aylar/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılması, yararlanılmış olan prim teşvik, destek ve indirimin başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, 2020/Ekim, Kasım, Aralık, 2021/Ocak, Şubat ve Mart aylarına/dönemlerine ilişkin 5510 sayılı Kanun’un Ek 17’nci maddesinin mülga birinci fıkrası kapsamında geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği için asıl/ek/iptal nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin en geç 30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) “e-SGK / İşveren / E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” ekranları vasıtasıyla Kuruma gönderilmesi gerekmektedir. 01/05/2021 tarihi ve sonrasında bu aylara/ dönemlere ilişkin geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliğine dair düzenlenerek gönderilen muhtasar ve prim hizmet beyannameleri işleme alınmayacaktır.