GİYİM VE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif Giyim Malzemeleri Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1413072

1-İdarenin

a) Adı

:

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

İstasyon Mh. İstasyon Cd. No: 54 Halkalı KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

4444360 - 2124110833

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Muhtelif Giyim Malzemeleri Alımı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

46 kalemden oluşan Muhtelif Giyim Malzemeleri Alımı İşidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

1- İstasyon Mah. İstasyon Cad. No:54 Halkalı-Küçükçekmece/İSTANBUL 2- Atakent Mah. 4. Cad. No:13 Küçükçekmece/İSTANBUL

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içerisinde (tamamı tek seferde) teslimat yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdarece belirlenecek tarihte

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

10.01.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü / 1. Kat / Toplantı Salonu - (İstasyon mahallesi İstasyon caddesi No:54 Küçükçekmece/İSTANBUL)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İhale komisyonunca geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahipleri, İstekliler Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki tüm iş kalemlerine ait 1'er adet örneğin bulunduğu numune kolisi/kolileri/çuvalları en geç 2 (iki) iş günü içinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Satın Alma bürosuna tek seferde teslim edilecektir.
İdareye teslim edilen numunele kolisi/kolileri/çuvalları, aşağıda belirtilen hususlara göre değerlendirelecektir:
1-  Numune kolisi/kolileri/çuvalları içerisinde bulunan tüm tekstil ürünleri, her biri ayrı şeffaf poşetler ile paketlenmiş olacaktır. Ayrıca; her bir şeffaf poşetin üzerine Teknik Şartnamede belirtilen ürün isimleri birebir aynı olacak şekilde etiketlenerek yazılacaktır. 
2-  Numune kolisi/kolileri içerisinde bulunan tüm ayakkabılar, çift olarak kendi orijinal kutuları ile sunulacaktır. Ayrıca; her bir ayakkabı kutusunun üzerine Teknik Şartnamede belirtilen ürün isimleri birebir aynı olacak şekilde etiketlenerek yazılacaktır. 
İsteklilerin İdareye teslim ettiği numune kolisi/kolileri/çuvalları, Teknik Şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğu açısından değerlendirilecek olup, sözleşme imzalanıncaya kadar isteklilere iade edilmeyecektir. İhale üzerinde bırakılan yükleniciye ait numune kolisi ise, işin bitiş tarihine kadar İdarece muhafaza edilecektir.
Numune listesi aynı zamanda ihale dokümanı olarak da Teknik Şartname ekinde sunulmuştur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü giyim malzemesi alım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN01947566