Türklerin kadim dini olarak kabul edilen ve Orhun Kitabelerindeki ifadelere dayanarak "Kök Tengri" Gök Tanrı olarak adlandırılan bu inanç sistemine göre her şeyi yaran bir Yüce Tanrı'ya ve ölümden sonra yeni bir hayatın varlığına inanılır.
Öteki dünya mert ve iyi insanlar için mükafat, kötü ve fesatlar için ise bir ceza yeridir.
Bu dünyadan göçmüş atalara hürmet, onların adlarını yaşatmak Gök Tanrı dinini yaşayan Türkler için kutsaldır. 

Eski Türklerin inancı olarak bilinen Gök Tanrı İnancı'nda yaratıcının tek bir tane olduğuna inanılmaktadır. Bu inanca göre Tanrı; sonsuz göğün ruhudur ve eşi benzeri yoktur. Yeryüzünde ve gökyüzünde ne oluyorsa onun izni ve bilgisi dahilinde olur. 

Eski Türk Mitolojisinde Gök Tanrı Kavramı

Gök Tanrı, Türk mitolojisindeki en yüce güç olarak görülür sonsuzluk "mengi, bengi" ile özdeşleştirilir. "Tengri", "Ülgen" veya "Çalap" gibi farklı adlarla anıldığı da olmuştur. 

Öte yandan Gök Tanrı, mitolojik anlatılarda bazen bir at veya gökten inen bir yıldız veya bir kuğu olarak da tasvir edilir. Gökyüzünün derinliklerinde yaşayan, her şeyi gören ve yöneten, tapınılan bir güç olarak görülürdü. Gök Tanrı'nın iradesi, Türk topluluklarının hayatında büyük bir rol oynardı ve ona saygı göstermek, dua etmek başarı ve refah için önemli bir adımdı.

D3E1D94106E3

Gök Tanrı ve Türklerin Kökeni Üzerine Bazı Araştırmalar

Gök Tanrı ve Türklerin kökeni üzerine çok sayıda araştırma yapılmıştır. Tarih, dilbilim, arkeoloji ve antropoloji gibi alanlarda konu üzerine uzmanlar araştırmalar yapmıştır. Bu inanç sistemi, Türklerin tarihî ve kültürel kimliğinin bir parçası olarak kabul edilir ve bazı araştırmacılar tarafından Türklerin tarihî geçmişi ve kültürel gelişimi hakkında önemli ipuçları sağladığı düşünülür. 

Bunlara örnek olarak, antropoloji ve genetik çalışmalar, Türklerin genetik yapısı ve genetik kökeni hakkında bilgi sağlar. Tarihi kaynaklardan edinilen bilgilerde, Türklerin tarih boyunca göçlerini, yerleşim yerlerini ve kültürel etkileşimlerini belgelemektedir. Bu çalışmalar genel olarak Türkoloji biliminin konusu içerisinde yer alır. 

Kaşgarlı Mahmut
Lev Nikolaviç Gumilev
Friedrich Wilhelm Radloff
Vilhelm Thomsen
Yusuf Akçura
Şemseddin Sami
Reşit Rahmeti Arat
Fuad Köprülü
Bahaeddin Ögel
Saadettin Yağmur Gömeç
Türkoloji araştırmaları ile ön plana çıkan önemli kaynak isimlerdir.

Kaynak: Haber Merkezi