ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 2 (İki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

İlan şu şekilde;

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 2 (İki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

I- BAŞVURU ŞARTLARI 

I.A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 


a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir), 
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır) 
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. 
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

I.B-ÖZEL ŞARTLAR 
I.B.1. KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı)


a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından veya bu belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, 
b) Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; 
c) JSP/Servlet, JSF, SpringMVC, Spring Boot, gibi teknolojilerinden en az birinin kullanıldığı projelerde görev almış olmak; 
d) Angular Framework yapısına hakim olup kullanıldığı bir projede görev almış olmak; 
e) Spring Data, Hibernate, JPA, MyBatis vb ORM araçlarından herhangi birini kullanarak proje geliştirmiş olmak; 
f) SOAP ve/veya Restful servislerine hakim olmak ve en az birinin kullanıldığı projelerde görev almış olmak; 
g) HTML, CSS, Typescript, JavaScript, Ajax, JQuery web teknolojilerine hakim olmak; 
h) Veri tabanı tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak ve MySQL, PostgreSQL vb. veritabanlarını kullanmış olmak; 
i) CI/CD araçları (ör: jenkins) konusunda bilgi sahibi olmak; 
j) Versiyon kontrol sistemi (Git, SVN) kullanmış ve deneyimli olmak; 
k) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak. 

II. İSTENİLEN BELGELER - BAŞVURU ŞEKLİ - YERİ – TARİHİ 

Başvurular 26/12/2022-09/01/2023 tarihleri arasında www.bidb.hacettepe.edu.tr.adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu” nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, en geç 05/01/2023 tarihi saat 16:00’a kadar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına (Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı – Beytepe /ANKARA) elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. 
a) Başvuru formu (Fotoğraflı), 
b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır), 
c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır), 
ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge, 
d) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır), 
e) KPSS P3 sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı yetmiş (70) kabul edilecektir.), 
f) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS vs.) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir). 

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yirmisi (%20) (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde sekseninin (%80) (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.bidb.hacettepe.edu.tr sitesinde 06/01/2023 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ 

a) Yazılım Mühendisliği ve Mimarisi, 
b) İlgili ilanda belirtilen konular (JAVA, JQuery, Angular, SOA, BPEL, BPM, ESB, JSF, EJB, Maven, JAAS, Java Uygulama Sunucuları) Yazılı sınav 13/01/2023 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi adresinde 
yapılacaktır. Sözlü sınav 20/01/2023 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi adresinde yapılacaktır. 

V. DEĞERLENDİRME 

Uygulama sınavı sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Uygulamalı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Uygulamalı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. 

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI 

Uygulamalı ve sözlü sınav sonuçları www.bidb.hacettepe.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

VII. POZİSYONLAR VE ÜCRETLER 

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen bürüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
 

MADDE POZİSYON TECRÜBE AYLIK BÜRÜT SÖZLEŞME
ÜCRETİ KATSAYISI
I.B.1 KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI 3 Yıl 2 katına kadar


VIII. DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir. Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır (güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır). Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Detaylar için tıklayınız.