İHALE İLANI
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İhalenin Konusu                                               : Maltepe Mahallesi, Londra Asfaltı Caddesi No:46 2956 ada 9 parsel sayılı yapının hurda karşılığı yıkımı işi (22.236,00 m2)
İhale Tarih ve Saati                                         : 07/09/2023 – 11:00
İhalenin Yeri                                                     : Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
                                                                              Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:5, Zeytinburnu/İSTANBUL
İlgili Müdürlük/Birim                                    : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü /Tel: 0212 413 11 11-3075-3085                                    
İhale Usulü                                                         : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü                                                             (Açık Arttırma)
İşin Süresi                                                           :Yer tesliminden itibaren 90(Doksan)gün
İşe başlama Tarihi                                           :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
Evrakların son verilme tarihi,
Saati ve yeri                                                       : 06/09/2023 – 16:00 Yazı İşleri Müdürlüğü
Muhammen Bedel                                            : 1.400.000,00-TL+KDV
Geçici Teminat                                                 : 42.000,00-TL
Güvence Bedeli                                                 : 250.000,00-TL(Sözleşme aşamasında alınacaktır.)
İhale Şartnamesinin Görülebileceği           : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Ve Satın alınabileceği yer
Şartname Bedeli                                               :500,00-TL


İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 
İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır.

 1. GERÇEK KİŞİLER İÇİN:
  1. T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden nüfus cüzdan suretinin,
  2. Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı suretinin,
  3. Gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselere ait vekâletnamelerin,
  4. İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş imza beyannamesinin,

 1. TÜZEL KİŞİLER İÇİN:
 1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesinin,
 2. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ve onaylı suretinin,
 3. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter onaylı imza sirkülerinin,
 4. Tüzel kişi adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselerin vekâletnamelerin,

 1. ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE:
 1. Ortak girişim beyannamesi (Ek.4)
 2. Ortak girişimi oluşturan kişilerin her birine ait yukarıda gerçek ve tüzel kişiler için belirtilen belgelerin

aslı veya onaylı suretinin,

 1. Ortak girişim adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselere ait vekâletnamelerin,
 2. Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı taahhütnamenin, İbraz edilmesi zorunludur.

 1. TÜM İSTEKLİLER İÇİN AŞAĞIDAKİ ŞARTLARIN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR:
 1. İsteklilerin tebligat için adres, irtibat için telefon numarası ve elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir.(Ek1)
 2. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.(Ek2)
 3. İsteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak geçici teminat vermeleri gerekmektedir. (Ek3)
 4. İsteklilerin şartname bedelini yatırıldığına dair makbuz vermeleri gerekmektedir.
 5. Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı taahhütnamenin (Ek5)
 6. Yıkımı yapılacak yerin görüldüğüne dair form. (Ek6)
 7. Yıkım İşleri Müteahhitliği Yetki Belgesi (Y-1 veya Y-2 belgelerinden herhangi biri)
 8. İsteklilerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde 06/09/2023 tarih ve saat 16.00’a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 9. İşbu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, talep edilen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
 10. Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.


İlan olunur.

 

#ilangovtr Basın No ILN01882048