ESAS NO : 2023/78 Esas
KARAR NO : 2023/151
Davacı GÖKHAN AÇIKEL aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
1-Davanın kabulüne,
2-44..........848 kimlik numaralı Gökhan Açıkel'in ön isminin "Karahan" soyisminin "Kutlutürk" olarak değiştirilmesine,
3-Soyisim değişikliğinin eşine ve ergin olmayan çocuklarına teşmiline,
4-Yargılama giderlerinin davacının üzerinde bırakılmasına,
5-Alınması gerekli 179,90TL ilam harcının peşin harçtan mahsup edilerek hazineye irat kaydına,
6-Kararın gazetede ilanına,
Dairhazır olanlarınyüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.06/04/2023
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 11/04/2023

#ilangovtr Basın No ILN01821270