İLAN

İstanbul Anadolu 10. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/334
KARAR NO : 2022/1548
ROBERT VİNCEN GRAVER aleyhine açılan Boşanma davasında 10.11.2022 tarih ve2021/334 esas, 2022/1548 karar sayılı karar uyarınca;
HÜKÜM :
-Davanın kabulü ile, 14092294360 T.C nolu GÜLAY GRAVER ile Amerikan Uy Harbert ve Alice Baark Sdaleden'den olma, Okhalama 09/07/1943 doğumlu VİNCEN ROBERT GRAVER 'in TMK'nın 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,
-Hükmün kesinleşmesi ile birlikte davacı lehine TMK 176. mad. 10.000,00 TL toptan yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
-Davacının boşanmanın feri niteliğinde maddi tazminat taleplerinin kısmen kabulü ile, 50.000,00 TL maddi tazminatın boşanma hükmünün ve kararın kesinleşmesi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,... manevi tazminat talebinin reddine,
-...Toplam 3.188,56 TL yargılama gideri ve .... 9.200 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
Karar verilmiş olup, iş bu kararın davalı ROBERT VİNCEN GRAVER'e ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal sürede İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesi'ne istinaf yolu açık olmakla başvurulabileceği aksi halde kararın bu haliyle kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 22.09.2023

#ilangovtr Basın No ILN01915780