İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 45. HUKUK DAİRESİNDEN

ESAS NO : 2020/1687 Esas
KARAR NO : 2023/1329
Dairemizin yukarıdaki esas sırasında kayıtlı İstanbul Anadolu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2015/491 E. ve Birleşen İstanbul Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/472 E. sayılı dosyalarında davacı Necron Elektronik Yazılım Mühendislik A.Ş. ile davalılar Sedat YAMAN ve Mehmet Reşat CANPOLAT arasında, Birleşen İstanbul Anadolu 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2015/463 E. sayılı dosyasında davacı Sedat YAMAN ile Davalı Mehmet Reşat CANPOLAT, Dahili Davalı Entegre Mimarlık Dekorasyon Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Fer'i Müdahil Atasun Optik Perakende A.Ş. arasında görülmekte olan Sıra Cetvelinde Sıraya ve Muvazaa İddiasıyla Alacağa İtiraz davaları hakkında Dairemizden verilen 27/09/2023 tarih ve 2020/1687 Esas, 2023/1329 Karar sayılı ilam ile;
1-Asıl ve birleşen dosyalar davalısı Mehmet Reşat CANPOLAT vekili ile asıl ve birleşen İstanbul Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/472 E. sayılı dosya davalısı Sedat YAMAN vekilinin istinaf taleplerinin 6100 sayılı HMK'nın 353/1.b.2 maddesi uyarınca KABULÜNE,
2-İstanbul Anadolu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 17/12/2019 tarihli 2015/491 E. 2019/383 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA ve DAİREMİZCE YENİDEN HÜKÜM TESİSİNE,
I-Asıl dava dosyası yönünden dava konusuz kaldığından, davanın esası hakkında karar verilmesine YER OLMADIĞINA,
II-Birleşen İstanbul Anadolu 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2015/463 E. sayılı dava dosyası yönünden dava konusuz kaldığından, davanın esası hakkında karar verilmesine YER OLMADIĞINA,
III-Birleşen İstanbul Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/472 E. sayılı dosyası yönünden davanın KISMEN KABUL KISMEN REDDİNE,
a-Davalı Sedat YAMAN yönünden davanın 6100 sayılı HMK'nın 114/1.h maddesinde yer alan hukuki yarar dava şartı yokluğundan HMK'nın 115/2. maddesi uyarınca USULDEN REDDİNE,
b-İstanbul Anadolu 21. İcra Dairesinin 2015/6965 E. sayılı dosyasında düzenlenen 19/11/2016 tarihli sıra cetveline karşı sıraya yönelik şikayetin REDDİNE,
c-Davanın muvazaa yönünden KABULÜ ile; İstanbul Anadolu 21. İcra Dairesinin 2015/6965 E. sayılı dosyasında düzenlenen 19/11/2016 tarihli sıra cetvelinde davalı Mehmet Reşat CANPOLAT'a ayrılan payın, işbu dosyanın yargılama giderleri ve vekalet ücreti de dahil olmak üzere öncelikle davacı Nekron Elektronik Yazılım Mühendislik AŞ'ye ÖDENMESİNE, artan kısım bulunması halinde davalı Mehmet Reşat CANPOLAT'a BIRAKILMASINA,
Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, 6100 sayılı HMK'nın 361/1 maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Yargıtay nezdinde temyiz kanun yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verilmiştir.
Karar, asıl ve birleşen dosyalar davalısı Mehmet Reşat CANPOLAT vekili tarafından 07/11/2023 tarihinde, davalı-karşı davacı Sedat YAMAN vekili tarafından 10/11/2023 tarihinde temyiz edilmiştir.
Birleşen İstanbul Anadolu 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2015/463 Esas sayılı davasında dahili davalı Entegre Mimarlık Dekorasyon Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin MERSİS adresine çıkartılan tebligatın "bina yıkılmış" olduğundan bila ikmal iade döndüğü, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından güncel adresinin, halen iade dönen adres olduğunun bildirildiği ve başkaca adresi de tespit edilemediğinden, Tebligat Kanunu'nun 28.maddesi uyarınca, adresi meçhul olan dahili davalıya işbu ilan metni, karar ilamı ve temyiz başvuru dilekçelerinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01950271