İHALE İLANI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.
1) Encümen Kayıt No: 3025
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul b) İlçesi: Beşiktaş c) Mahallesi: Dikilitaş
d) Pafta No: - e) Ada No: 1493 f) Parsel No: 4
g) Yüzölçümü: 2.882 m²              h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı ı) Halihazır: Boş
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok k) İmar Durumu: Ayrık Nizam, Hmax:11 kat, Taks:0,50, Kaks:2,50 - Zemin Altı Katlı Otopark, Zemin Üstü (TT) Turizm + Ticaret Alanı l) Cinsi: Arsa
3) Muhammen Bedeli: 518.760.000.-TL
4) Geçici Teminatı: 15.562.800.-TL
5) İhale Tarihi ve Saati: 24 Mayıs 2023 – Saat: 11:00   Son teklif verme tarih ve saati: 24 Mayıs 2023 Saat:11:00
6) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
7) İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü
8) İhale şartnamesi: İhale Şartnamesi 3.000.-TL bedelle Emlak Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy / İstanbul adresinden satın alınabilir yada aynı adreste ücretsiz görülebilir.
Tel: 0212 449 33 88      Fax: 0212 449 51 33
9) Şartname Bedeli 3.000.-TL
10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
a) Teklif mektubunu havi iç zarf,
b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti,
c) Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),
d) Yabancı istekliler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),
e) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
f) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.
g) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,
i) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname.
j) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f),(g) ve (i) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
11) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
12) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 24 Mayıs 2023 saat 11:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Şube Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
14) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 24 Mayıs 2023 Saat: 10:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzekkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.  
15) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
16) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.  
17) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İLAN OLUNUR
#ilangovtr Basın No ILN01827914