İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAY OCAĞI MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR


Kamplar ve Merkezler için Muhtelif Çay Ocağı Malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/408772

 

1-İdarenin
a) Adı :

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi :

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Burhan Doğançay Sok. No:1 Bakırköy/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası :

212 449 96 60 - 212 449 50 34

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı :

Kamplar ve Merkezler için Muhtelif Çay Ocağı Malzemesi

b) Niteliği, türü ve miktarı :

500 paket Türk Kahvesi (100 gr) 1500 adet Hazır Çözülebilir Kahve (200 gr) 1500 adet Toz Kahve Kreması (500 gr) 5000 paket Çay (1 kg) 2500 paket Küp Şeker (1 kg) 40000 paket Kağıt Bardak 50'li 15000 paket Plastik Bardak 100'lü 2000 paket Çay Kaşığı (karıştırıcı) Tahta - Plastik 1000'li
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :

İdaremizin belirleyeceği adrese teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi :

Teslim süresi, işe başlama tarihinden başlayarak malzemeler idarenin göstereceği yere şartnamelere uygun olarak hazır vaziyette Taşınır Geçici Alındı Belgesi karşılığında idareye teslimine kadar geçen süredir. Bu ihale konusu malın tamamı için teslim süresi 45 (kırkbeş) takvim günüdür. İhale konusu malın tamamı tek seferde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi :

Sözleşmenin imzalandığı günü takip eden gün işe başlama tarihidir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.04.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası İhale İşleri Şube Müdürlüğü, İhale Salonu - Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri

e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02012138