İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YENİ BEŞİKTAŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ UYDU TV VE GÜVENLİK (KAMERA, KARTLI GEÇİŞ) SİSTEMLERİNİN KURULUMU İÇİN MALZEME TEMİNİ VE MONTAJLI TESLİMİ
Yeni Beşiktaş Şube Müdürlüğü Uydu TV ve Güvenlik (Kamera, Kartlı Geçiş) Sistemlerinin Kurulumu için Malzeme Temini ve Montajlı Teslimi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN        :              2023/1530782
1-İdarenin
a) Adı    :              İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi             :               Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası         :              (0212) 301 11 14 - (0212) 321 77 19
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası           :                https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    :              Yeni Beşiktaş Şube Müdürlüğü Uydu TV ve Güvenlik (Kamera, Kartlı Geçiş) Sistemlerinin Kurulumu için Malzeme Temini ve Montajlı Teslimi
b) Niteliği, türü ve miktarı            :              28 Kalemden Oluşan Yeni Beşiktaş Şube Müdürlüğü Uydu TV ve Güvenlik (Kamera, Kartlı Geçiş) Sistemlerinin Kurulumu için Malzeme Temini ve Montajlı Teslimi - Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer              :              İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Baltalimanı Atıksu Arıtma Tesisi
ç) Süresi/teslim tarihi     :              Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 (beş) takvim günü içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. İşin süresi yer teslimini müteakip 90 (Doksan) takvim günüdür. İhale Dokümanının Ekinde yer alan Kısım Listesinde bulunan 1.Kısım 60 gün, 2.Kısım 30 gün olmak üzere toplam 90 takvim günü içerisinde tamamlanacaktır. Bu işte kısmi kabul yapılacaktır. CCTV Kamera Güvenlik sistemleri (1. Kısım) ve TV uydu Yayın ve Kartlı geçiş sistemi (2. kısım) olmak üzere kısmi kabule esas bir kısım sayılacaktır. İşin süresi içerisinde, ihale konusu işe ilişkin malların temini ve montajı yapılacak ve devreye alınarak sorunsuz çalışır vaziyette İdareye teslim edilecektir. Son teslim tarihinin tatil gününe rastlaması halinde iş bu süre takip eden ilk iş günü mesai bitimidir.
d) İşe başlama tarihi       :              Yer teslimini müteakip işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :              16.01.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)             :              İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 A Blok Üst Zemin Kat 07 Nolu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
- İstekliler, teklif edecekleri ürünlerin Teknik Şartnamede belirlenen asgari kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi amacıyla aşağıda adları verilen ürünlerle ilgili olarak teklif edilen ürüne ilişkin ihale dokümanı ekinde verilen marka ve model listesini hazırlayacak ve teklifleri kapsamında yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. Belirtilen marka ve modellerin Teknik Şartnamede belirtilen hususları karşılamaması durumunda istekli teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- İstekliler, ihale dokümanı ekinde sunulan 'Marka ve Model Listesi' dokümanına her bir ürün için bir marka ve model belirteceklerdir.  "Marka ve Model Listesi" teklif vermeye yetkili kişi veya kişilerce kaşelenmiş ve imzalanmış olarak İdare 'ye sunulacaktır.

 
Sıra No Ürün Adı Teknik Şartname Ürün Maddeleri
1 Kameralar (M.23.7.15.1) 3.2, 3.5
2 16 (On Altı) Kanal NVR Kayıt Ünitesi (M.23.7.15.1) 3.12
3 IP CCTV  Kamera Lisansı (İzleme Yazılımı)  (M.23.7.15.1) 3.13
4 Anahtarlar, SFP Modül ve Güç Kaynakları (M.23.7.15.1) 3.22
5 Kapı Lisansı Sistem Yazılımı (M.23.7.29.2)  3.1
6 Kontrol Paneli ve Kart Okuyucu (M.23.7.29.2)  3.2, 3.3

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01959106