İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SCADA ALT KOMUTA VE KONTROL MERKEZLERİNE YÖNETİLEBİLİR LED EKRAN SİSTEMLERİ KURULUMU İÇİN MALZEME TEMİNİ VE MONTAJLI TESLİMİ

Scada Alt Komuta ve Kontrol Merkezlerine Yönetilebilir Led Ekran Sistemleri Kurulumu İçin Malzeme Temini ve Montajlı Teslimi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2024/233553

1-İdarenin

a) Adı: İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 2123011118 - 2123217719

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı    : Scada Alt Komuta ve Kontrol Merkezlerine Yönetilebilir Led Ekran Sistemleri Kurulumu İçin Malzeme Temini ve Montajlı Teslimi

b) Niteliği, türü ve miktarı: 6 Kalemden oluşan Scada Alt Komuta ve Kontrol Merkezlerine Yönetilebilir Led Ekran Sistemleri Kurulumu İçin Malzeme Temini ve Montajlı Teslimi - (Mal Alımı)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: İhale dokümanı ekinde sunulmuş olan kısım Listesinde belirtilen yerler

ç) Süresi/teslim tarihi:

-Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

-İşin süresi 150 (yüzelli) takvim günüdür.

-Bu işte kısmi kabul yapılacaktır. Kısım listesinde yer alan işlerin her biri kısmi kabule esas bir kısım sayılacaktır.

-İşin süresi içerisinde, ihale konusu işe ilişkin malların teslimi, gerekli montaj işlemleri, devreye alma işleri yapılarak sorunsuz çalışır vaziyette İdareye teslim edilecektir.

-Son teslim tarihinin tatil gününe rastlaması halinde iş bu süre takip eden ilk iş günü mesai bitimidir.

d) İşe başlama tarihi: Yer teslimini müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 26.03.2024 - 13:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 A Blok Üst Zemin Kat 07 No'lu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Sıra No                Teknik Şartname Ürün Maddeleri                                                        Marka/Model

1                           Dahili Ortam Tümleşik Direct LED Wall Ekran (Tip 2)                        3.2        

2                           Dahili Ortam Tümleşik Direct LED Wall Ekran (Tip 3)                       3.3        

3                           LED Kontrol Ünitesi                                                                                  3.4        

4                           Video Wall Matrix Kontrol Ünitesi (Tip 1 )                                            3.5        

5                           Operatör Davranış İzleme/Takip Sistemi                                           3.8        

- İstekliler, teklif edecekleri ürünlerin Teknik Şartnamede belirlenen asgari kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi amacıyla yukarıda adları verilen ürünlerle ilgili olarak teklif edilen ürüne ilişkin ihale dokümanı ekinde verilen marka ve model listesine her bir ürüne ilişkin bir marka ve model belirterek hazırlayacak ve e-teklifleri kapsamında beyan edeceklerdir.

- İdarece marka model listesinin talep edilmesi halinde, marka model listesi yetkili kişi veya kişilerce kaşelenmiş ve imzalanmış olarak İdare'ye sunulacaktır.

Belirtilen marka ve modellerin Teknik Şartnamede belirtilen hususları karşılamaması durumunda istekli teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- İstekliler ihale dokümanı ekinde sunulan 'Marka-Model Listesi' dokümanında yer alan her bir ürün için marka ve model belirtecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

#ilangovtr Basın No ILN01993401