SULTAN 2.ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

HASTANE GENELİNDE KULLANILMAK ÜZERE 12 KALEM MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/239750

1-İdarenin

a) Adı: SULTAN 2.ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

b) Adresi: SELIMIYE MAH. TIBBIYE CAD. 34668 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 2165422405 - 2165422192

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı: HASTANE GENELİNDE KULLANILMAK ÜZERE 12 KALEM MALZEME ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı: 12 KALEM MEFRUŞAT VE TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deposu

ç) Süresi/teslim tarihi:Taahhüt konusu mallar, idarenin siparişini müteakip istenilen tarihte istenilen miktarda mal teslim edilecektir. Taahhüt konusu malların son teslim tarihi 20 Aralık 2024'tür. Söz konusu malzemelere ait yapılacak iş artışlarında teslim tarihi sözleşme süresini geçmeyecektir. Malzemelerin siparişleri; Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi Depo Birimi tarafından en geç 20 (yirmi) takvim günü öncesinde yapılacak tebligat ile ilgili firmaya bildirilecektir. Siparişler; ihtiyaç makamı tarafından belirlenecek, malzemelerin teslim edilmesi istenilen tarih, saat ve miktarı sipariş formunda belirtilecektir. Siparişte bildirilen malzemeler istenilen tarihte ve saatte istenilen miktarda teslim edilecektir. 10.3.2. Yüklenici faks veya mail tebligatına müteakip mal teslim edeceği zaman Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi Depo Birimine yazılı olarak müracaat edecek, kendisine bildirilen tarih ve saatte malları teslim edecektir. 10.3.3 Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği taktirde teslimat tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar tatil gününü takip eden mesai gününde yapılmaz ise sözleşme tasarısının 34 üncü maddesi hükümleri uygulanır. 10.3.4 Teslim edilen mal kati kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde ( red edilme hali dışında) yükleniciye geri verilmeyecektir. 10.3.5.Yüklenici tarafından ihale aşamasında TİTUBB / UTS kayıtları verilen malzemeden farklı malzeme teslim edilecek ise; teslim edilecek malzemenin alıma esas teknik şartnamede belirtilen özelliklere ve en az ihale aşamasında teklif edilen malzeme özelliklerine sahip olması gerekmektedir.

d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren işe başlanacaktır

3-İhaleni

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:06.03.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi İhale salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İhale konusu malzemeler ve alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aksesuar, sarf, cihaz vb. ürünler için istekliler tarafından teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teklif verilen her kalem için en az 1 Adet numune ve teknik bilgilerin yer aldığı katalog ve/veya broşür vb. teknik dokümanları, teklif zarfı ile birlikte tutanakla idareye teslim edeceklerdir. ( Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir) Numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hususlarına göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecek olup, değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilerek karar verilecektir. Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin, numune değerlendirmesinden sonra teslim edilebilir durumda kalan numuneleri ihale süreci bittikten sonra (sözleşmeler tamamlandıktan sonra ) 1 ay içerisinde iade edilecektir. Bu süre içerisinde geri alınmayan numuneler idarenin sorumluluğunda olmayacaktır. Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune olarak idarede kalacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN01991036