TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL (TRAFIK VE ISTASYON YÖNETIMI SERVIS MÜDÜRLÜGÜ)


GEBZE-HALKALI ARASINDA MARMARAY İSTASYONLARI İLE KAZLIÇEŞME-İSTANBUL GAR ARASI YÜZEYSEL İSTASYONLARI VE SABİT TESİSLERİNİN 48 KİŞİ TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/181180

1-İdarenin
a) Adı : T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL (TRAFIK VE ISTASYON YÖNETIMI SERVIS MÜDÜRLÜGÜ)
b) Adresi : 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 34716 Haydarpaşa KADIKÖY/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2163488020-381 - 2164148740
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : GEBZE-HALKALI ARASINDA MARMARAY İSTASYONLARI İLE KAZLIÇEŞME-İSTANBUL GAR ARASI YÜZEYSEL İSTASYONLARI VE SABİT TESİSLERİNİN 48 KİŞİ TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HALKALI GEBZE ARASI 2024 YILINDA KAĞITHANE KARGO TERMİNALİ ARASINDA İŞLETİLMEKTE OLAN HALKALI-İSTANBUL HAVALİMANI ŞEHİR İÇİ RAYLI SİSTEM HATTINDA 2024 YILINDA 3 YENİ İSTASYON HİZMETE AÇILDIĞINDAN GAYRETTEPE (11 KİŞİ) ARNAVUTKÖY (10 KİŞİ) TAŞOLUK (10 KİŞİ) TOPLAM 31 KİŞİ SİRKECİ- YENİKAPI ARASI YÜZEYSEL HATTI İÇİN DE 17 KİŞİ TOPLAM 48 KİŞİ İLE TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HALKALI GEBZE ARASI 2024 YILINDA KAĞITHANE KARGO TERMİNALİ ARASINDA İŞLETİLMEKTE OLAN HALKALI-İSTANBUL HAVALİMANI ŞEHİR İÇİ RAYLI SİSTEM HATTINDA 2024 YILINDA 3 YENİ İSTASYON HİZMETE AÇILDIĞINDAN GAYRETTEPE (11 KİŞİ) ARNAVUTKÖY (10 KİŞİ) TAŞOLUK (10 KİŞİ) TOPLAM 31 KİŞİ SİRKECİ- YENİKAPI ARASI YÜZEYSEL HATTI İÇİN DE 17 KİŞİ TOPLAM 48 KİŞİ İLE TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.04.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi : 01.04.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.03.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Gar Binası Asma Kat Haydarpaşa/Kadıköy/ İSTANBUL


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu Kurum ve kuruluşlarında veya Özel Sektörde, (Personele Dayalı açık ve kapalı alanların temizliğini malzemeli olarak yapmış olmak veya malzemeli temizlik hizmeti yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.)


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN01988262