İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

VERGİ NO

MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI

ADRESİ

TEBLİĞ EDİLECEK EVRAĞIN

NEVİ

DEĞERİ

4810020432

Recep İSPİR

Adnan Kahveci Mah.Osmanlı Cad. White Dream Apt No:41/10 Beylikdüzü İSTANBUL

34.FN.4477 Plakalı Aracın 10.10.2023 tarih ve F1 Seri 394974 nolu Fiili Haciz Tutanağı

400.000,00_TL

"Avcılar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda Adı, Soyadı ve Ünvanı yazılı mükellefler adına tanzim olunan tebliğ alındısı 213 sayılı V.U.K. ’nun 101.maddesinde bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle ayrıca mernis adresinde kayıtlı olmaması sebebiyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.´nun 103-106. maddelerine istinaden vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.”

#ilangovtr Basın No ILN01947952