KADIN GİRİŞİMCİLİK DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

TUZLA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KADIN GİRİŞİMCİLİK MERKİZ (KAGİM) DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1151282

1-İdarenin
a) Adı : TUZLA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 34945 TUZLA/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 4440906 - 2165814773
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : KADIN GİRİŞİMCİLİK MERKİZ (KAGİM) DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : TEKNİK ŞARTANEME BELİRTİLEN MUHTELİF KONULARDAN HER BİR KATILIMCIYA 2 FARKLI KONUDA 2'ŞER GÜNDEN 4 GÜNLÜK DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : TUZLA İLÇE SINIRLARI İÇİNDE İDARENİN GÖSTERECEĞİ YER/YERLER
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 30(Otuz) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.11.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : TUZLA BELEDİYESİ İHALE SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
HER TÜRLÜ DANIŞMANLIK HİZMETİ  VERİLMESİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi ile ilgili değerlendirme "Teklif fiyatı" ile "Kalite ve Teknik Değer, Verimlilik Fiyat Dışı Unsur Nitelik" olmak üzere iki bölümde yapılacaktır. A)Teklif Fiyatı Puanlaması: Toplam 70 Puan Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınır değer üzerindeki geçerli en düşük teklif fiyatı (TFmin) sahibi istekli 70 puan alacaktır. İsteklilere ait teklif fiyatı puanları; TP = (TFmin x 70) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu
formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Sınır değer üzerindeki geçerli en düşük teklif fiyatı TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. B)Kalite ve Teknik Değer, Verimlilik Nitelik Değerlendirmesi: Toplam 30 Puan B1. Faaliyet Süresi: 5 puan İstekliler faaliyet süresini işe başlama tarihini içeren ticaret odasından alınmış faaliyet belgesi veya kuruluş ticaret sicil gazetesi ile tevsik edeceklerdir. Faaliyet süresi, ihale tarihi itibariyle kıst hesabı yapılarak hesaplanacaktır. İş ortaklığında ortakların hepsinin bu şartı sağlaması zorunludur. İsteklinin faaliyet süresi 1 yıldan az ise “0” puan, 1 yıldan fazla 2 yıldan az ise “3”puan, 2 yıldan fazla 5 yıldan az ise “4”puan, 5 yıldan fazla ise “5” puan verilecektir. B2. İş Deneyimi: 10 puan İsteklinin tek sözleşmeye dayalı alınmış ihale ilan tarihi itibariyle güncellenmiş belge
tutarı teklif ettiği bedelin 2 katından fazla tutarda en az 2 adet (Yeterlik kriteri olarak sunulan iş deneyim belgesinin haricinde) ihale
konusu iş ve benzer işe ilişkin iş deneyim belgeleri sunulması halinde “10” puan, sunulmaması haline “0” puan verilecektir. B3. Danışmanlık Hizmeti: 10 puan Teknik şartnamenin 5.2. maddesinde belirtilen 19 adet danışmanlık konu başlığından, 12 adet ve üzerinde danışmanlık konu başlığıyla ilgili 2022 yılına ait fatura sunulması halinde “10” puan, sunulmaması haline “0” puan verilecektir. B4. Kalite Puanı: 5 puan İhale tarihi itibariyle geçerli olan ISO 9001:2015 sertifikası sunulması halinde “2,5” puan, sunulmaması halinde “0”
puan verilecektir. İhale tarihi itibariyle geçerli olan ISO 27001 sertifikası sunulması halinde “2,5” puan, sunulmaması halinde “0” puan verilecektir. C. Toplam Puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer, verimlilik nitelik puanının toplamıdır. D. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan tekliftir. İsteklilerin toplam puanı
eşit olması halinde ihale toplam puanı eşit olan istekliler arasından teklif fiyatı en düşük olan istekli üzerine bırakılacaktır.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 


 

#ilangovtr Basın No ILN01916260