KALORİFER VE JENERATÖR YAKITI (MOTORİN)
İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Kalorifer ve Jeneratör Yakıtı (Motorin) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1140981

1-İdarenin
a) Adı : İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) Hırka-i Şerif Mahallesi No:58 A Blok Kat:6 34093 FATİH FATİH/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2126361344-1434 - 2126361435
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Kalorifer ve Jeneratör Yakıtı (Motorin)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 55.000 Litre Motorin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yüklenici, İdarenin sözleşmede belirtilen mail adresine yapacağı siparişi takiben, idarenin ihtiyacını bildirdiği tarihlerde, göstereceği depolara ve istediği miktarlarda 24 (yirmidört) saat içerisinde teslimatı yapacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 1 (bir) işgünü içerisinde peyder pey 31.12.2024 tarihine kadardır.
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.11.2023 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) Hırka-i Şerif Mahallesi No:58 A Blok Kat:6 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İhale Salonu 34093 Aksaray - Fatih / İSTANBUL


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1) İstekli bir Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise;
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş ve ihale tarihinde geçerli bulunan teklif sahibinin akaryakıt dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir.
2) İstekli bir Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun BAYİSİ ise;
             a) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuatı uyarınca, isteklinin akaryakıt dağıtım kuruluşu olması durumunda; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş ve ihale tarihinde geçerli olan istasyonlu bayilik belgesini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir.
             b) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuatı uyarınca, isteklinin akaryakıt dağıtım kuruluşunun bayisi olması durumunda; Akaryakıt dağıtım kuruluşunun bayisi olduğuna dair ihale tarihinde geçerli bulunan tek elden satış sözleşmesini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir.
İstekliler, (dağıtım şirketi veya bayi) yukarıda yazılı maddelerden kendilerine uygun olan belge/belgeleri yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir. İstekliler İdarece talep edilmesi halinde yeterlilik bilgileri tablosunda beyan ettiği belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini idareye sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN01915753