ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 20 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI


Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 20 adet sözleşmeli personel alınacaktır.ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN
 

Pozisyon Adet Cinsiyet Görev
Yeri
KPSS
TÜRÜ
AÇIKLAMA
Büro Personeli 1 Erkek / Kadın Ermenek KPSS (P3) Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
Destek Personeli 2 Erkek Merkez KPSS (P94) Ortaöğretim Kurumlarının birinden mezun olmak. MEB onaylı Hijyen belgesi sahibi olmak. Vardiyalı çalışmaya engel durumu
bulunmamak.
Destek Personeli 1 Erkek Merkez KPSS (P94) Ortaöğretim Kurumları Elektrik - Elektronik Teknolojisi alanı Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü dalından mezun olmak. Vardiyalı çalışmaya engel
durumu bulunmamak.
Mühendis 1 Erkek / Kadın Merkez KPSS (P3) İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Vardiyalı çalışmaya engel
durumu bulunmamak.
Programcı 1 Erkek / Kadın Merkez KPSS (P93) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden önlisans düzeyinde mezun olmak veya önlisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak ve en az D düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
.NET, C#, ASP.NET MVC sertifikalarından
en az birine sahip olmak.
Sağlık Teknikeri 1 Kadın Merkez KPSS (P93) Ağız ve Diş Sağlığı önlisans programından mezun olmak. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Sağlık Teknikeri 7 Erkek Merkez KPSS (P93)
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 4 Erkek Merkez KPSS (P93) -Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
-İlk başvuruda, ilana son başvuru tarihi itibariyle, atanmaya hak kazanan adaylar için ise evrak teslimi için belirlenen tarih itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
-Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
- Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmaması gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmeleri istenecektir)
-Erkek adaylar için 170 cm kadın adaylar için
165 cm’den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15’ten fazla 13’ten az olmaması. (Başvuru esnasında herhangi bir sağlık kuruluşundan onaylı olarak
belgelendirilmesi gerekmektedir.)
Koruma ve Güvenlik
Görevlisi
1 Erkek Ermenek KPSS (P94) -Ortaöğretim Kurumlarının birinden mezun olmak.
-İlk başvuruda, ilana son başvuru tarihi itibariyle, atanmaya hak kazanan adaylar için ise evrak teslimi için belirlenen tarih itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
-Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
- Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmaması gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmeleri istenecektir)
-Erkek adaylar için 170 cm kadın adaylar için
165 cm’den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15’ten fazla 13’ten az olmaması. (Başvuru esnasında herhangi bir
sağlık kuruluşundan onaylı olarak belgelendirilmesi gerekmektedir.)
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 Kadın Ermenek KPSS (P94)


A - GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR:
1- Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lise mezunları için 2022 KPSS (P94), önlisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lisans mezunları için 2022 KPSS (P3) puan türü esas alınacaktır.
4- 18 yaşını doldurmuş olup 01 Ocak 1993 ve sonrasında doğmuş olmak,
5- Başvuracak adayların “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1. Maddesinin (b) fıkrasına eklenen “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
6- Kamu görevinden ihraç edilenler başvuru yapamayacaklardır.

B-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1- Başvuru yapacak adayların, https://www.kmu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmında bulunan Başvuru Formunu indirerek eksiksiz bir şekilde doldurması, istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmî Gazete’ de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi Rektörlük Binası 1. Kat Personel Daire Başkanlığına mesai saatleri içerisinde şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta veya kargo yolu ile gönderilen başvurular geçersiz sayılacak olup işleme alınmayacaktır. Bu kişilere ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.
2- Mazereti sebebiyle şahsen başvuruya gelemeyecek olanlar adına, noterden başvuruya esas vekalet verilmesi suretiyle yakınlarının şahsen başvuru yapmalarına olanak sağlanacaktır.
3- Adaylar birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.

C-BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
1- Başvuru Formu, (İlan başvuru tarihleri içinde, http://www.kmu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmından temin edilecektir)
2- Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi ya da barkodlu e-Devlet çıktısı,
3- Kimlik kart fotokopisi,
4- KPSS (B) grubu puanını gösterir barkodlu ÖSYM sonuç belgesi,
5- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (Barkodlu e-Devlet çıktısı)
6- Yukarıdaki tabloda başvuru yapılacak pozisyona ilişkin aranılan nitelikler bölümünde istenilen sertifika ve belgeler, (Hijyen belgesi, YDS ve dengi yabancı dil belgesi, özel güvenlik
kimlik kartı, boy-kilo belgesi vb.),
7- 1 adet fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olacak ve başvuru formuna yapıştırılacak).

D-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
1- KPSS puan sıralaması sonrasında asil ve yedek adaylar belirlenecektir. KPSS puanlarının eşit olması halinde doğum tarihi önce olana, doğum tarihlerinin aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınır. Asil ve yedek adaylar ile programcı pozisyonu yazılı ve/veya sözlü sınavıyla ilgili bilgiler (istenecek belgeler ve teslim tarihi, teslim edilme yeri) başvuru süresinin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde Üniversitemiz www.kmu.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca yazılı ve/veya sözlü bir tebligat yapılmayacaktır.
2- İlan edilen her bir pozisyonun üç katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
3- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
4- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Aytıntılı bilgi için tıklayınız.

Editör: Arda Erden