KARTAL BELEDİYESİ İLÇE SINIRLARI İÇİNDE EVSEL TEKSTİL ATIKLARININ BELİRLENEN NOKTALARDAN TOPLANMASI , NAKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ İŞİNİN KİRAYA VERİLMESİ

İdarenin Adresi           : Yukarı Mah. Belediye Cd. No:6 Kartal / İSTANBUL
İletişim                       : 444 45 78       e-posta: [email protected]

 1. İhale Konusu İşin ;

Niteliği Türü ve Miktarı        : Tekstil Atıklarının Belirlenen Noktalardan Toplanması , Nakli ve Değerlendirilmesi İşinin Belirli Süreli Kiraya Verilmesi.
Yapılacağı Yer                      : Kartal İlçe Sınırları
Süresi                                     : 36 Ay
Kiralama süresi, Sözleşme sonrası imzalanan İşyeri Teslim Tutanağı tarihinden itibaren 36 aydır.
Tahmin edilen Bedeli            : 813.600  TL+KDV
Geçici Teminatı                     : 24.408 TL

 1. İhalenin ;

Yapılacağı Yer          : Kartal Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu
Tarih ve Saat             : 16  Mayıs 2023 Salı – 14.30
Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45 maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü

 1. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenen Belgeler;
 1. Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,
 2. 2023 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 3. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı sureti ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi.
 4. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 5. Kartal Belediyesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı,
 6. Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.
 7. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,
 8. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili birimlerinden alınmış ve uygun atıkların kodlarını kapsayan (20 01 10, 20 01 11) Tehlikesiz  atıkları toplama - ayırma Tesisi belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
 9. İhale konusu işe ilişkin ilk ilan tarihinden geriye doğru en az 3 (üç) yıl sözleşme veya  protokole bağlanmış kamu tecrübesini gösteren, 3 (üç) ayrı kurumdan alınmış belge sunmaları gereklidir.
 10. İsteklinin İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunun 10.000.000 TL (On milyon Türk Lirası) den az olmaması gereklidir. Bu kriteri önceki yılda sağlayamayanlar son üç yıla ait ciro ortalamasının sağlaması halinde, son üç yılın cirosunu sunabilirler. İlgili ciro tutarı mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belgeyle tevsik edilir.
 11. İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan ihale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur.
 1. İş bu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.
 2. İhale dokümanı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden 1.000 TL (Bin Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.
 3. İsteklilerin 16/05/2023 Salı günü 12.00’a kadar istenilen evrakları İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne teslim etmeleri ve ihale saatinde Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.
 4. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
#ilangovtr Basın No ILN01819705