Kıdem tazminatı tavanı değişti. 2022 yılı kıdem tazminatı tavan ne oldu?

25.01.2022 10:00

2022 yılında işten ayrılacak ya da işten çıkarılacak işçilerin merakla beklediği kıdem tazminatı tavanı da belirlenmiş oldu. Ancak şunu da belirtmekte fayda var. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun teklifine göre zam oranlarında ve kat sayılarda değişiklik olmaması hâlinde aşağıda belirttiğimiz tavan geçerli olacaktır.

Asgari ücret ve memur maaşlarına yapılan artışlarla birlikte kıdem tazminatı da arttı.

İşçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir.

Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılıyor. Asgari ücret 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren brüt 5.004 TL olarak belirlendiğinden dolayı en düşük kıdem tazminatı da bu tutar üzerinden ödenecek.

Kıdem tazminatı tavanı da memur maaşına yapılan artışlara paralel olarak artmış oldu. Kıdem tazminatı tavanı, devlet memur maaş katsayısına göre belirlenmektedir. Memur maaş katsayıları değiştiğinde buna bağlı olarak kıdem tazminatı tavan tutarı da değişmektedir.

KIDEM TAZMINATI HANGI HALLLERDE ÖDENIR VE 2022 TAVANI NE KADAR OLMUŞTUR?

1475 sayılı İş Kanunu 14. maddesi ile düzenlenmiştir.

İş Kanunu’na tabi işçilerin

İş sözleşmelerinin:

1. İşveren tarafından İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,

2. İşçi tarafından İş Kanunu’nun 24’üncü maddesi uyarınca,

3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,

4. Bağlı bulundukları kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;

5. Emeklilik için öngörülen yaş dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanun’un Geçici 81’inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle, feshedilmesi veya,

6. Kadın çalışanın evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya,

7. İşçinin ölümü sebebiyle son bulması hâllerinde ödenmektedir.

Kıdem tazminatı tavanı geçen yılın ilk yarısında 7 bin 639 TL, temmuz - aralık döneminde de 8 bin 284 TL olarak uygulanmıştı.

12.9.1980-31.12 1982 döneminde ise 2320 sayılı Kanun’un 1’inci maddesi gereğince kıdem tazminatının yıllık miktarı 30 günlük asgari ücretin 7.5 katından fazla olamamaktaydı.

Hâlen devlet memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:

1 - Aylık gösterge X Aylık katsayısı

2 - Ek gösterge X Aylık katsayısı

3 - Kıdem aylığı toplam göstergesi X Aylık katsayısı

4 - Taban aylık göstergesi X Taban aylık katsayısı

5 - En yüksek devlet memuru aylığının (Ek gösterge dâhil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun geçici 4’üncü maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga ek 70’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan gruplar ve oranlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

-Ek göstergesi 8.400 ve daha yüksek olanlarda %255’ine,

-Ek göstergesi 7.600 (dâhil) - 8.400 (hariç) arasında olanlarda %215’ine,

-Ek göstergesi 6.400 (dâhil) - 7.600 (hariç) arasında olanlarda % 195’ine,

-Ek göstergesi 4.800 (dâhil) - 6.400 (hariç) arasında olanlarda %165’ine,

-Ek göstergesi 3.600 (dâhil) - 4.800 (hariç) arasında olanlarda %145’ine,

-Ek göstergesi 2.200 (dâhil) - 3.600 (hariç) arasında olanlarda %85’ine,

-Diğerlerinde %55’ine, oranı uygulanacaktır.

Bu itibarla en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır;

Aylık katsayısı: 0,235445

1 - Gösterge (1500)* Maaş katsayısı 1500x0,235445= 353,16

2- Ek göstergesi (8000)* Maaş katsayısı 8000x0,235445= 1.883,56

3- Kıdem aylığı toplam göstergesi (500) * Maaş katsayısı 500x0,235445= 117,72

4- Taban aylığı göstergesi (1000)* Taban aylık katsayısı (3,685) 1000x3,685= 3.685

5- (Aylık gösterge + Ek gösterge) * Aylık katsayısı * % 215 (1500+8000)* 0,235445* 2,15= 4.808,96

2022 yılı Ocak ayı için kıdem tazminatı tavanı tutarı= 353,16+ 1.883,56 + 117,72+3.685+4.808,96= 10.849 TL olacaktır.