ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun 6 ncı, 7 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına personel alımı yapılacaktır.

İlan şu şekilde

T.C.

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI


Üniversitemizin insan kaynakları politikası doğrultusunda 2547 sayılı Kanunun 6 ncı, 7 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına personel alımı yapılacaktır.

A-) GENEL ŞARTLAR
1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

B-) ÖZEL ŞARTLAR
Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvurabilmek için;
1- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Yükseköğretim kurumları araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38.madde uyarınca 50.maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır.
2- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
3- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran aday için ilan edilen bölüm /anabilim dalı hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.
4-Araştırma Görevlisi Atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacağından; Adayların ibraz etmiş olduğu lisansüstü eğitim belgelerinde Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen azami öğrenim sürelerini aşmamış olduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvurabilmek için;
1- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
 2- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran adayın, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

C-) BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER
1- Dilekçe (Başvurdukları Bölüm/Anabilim Dalı/Program Adı, Kadro Unvanı, T.C. No’sunu, yazışma adreslerini telefon ve e-mail belirtilmesi gerekmektedir.
2- Özgeçmiş
3- Sonuç kontrol kodu bulunan Merkezi sınav (ALES) belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir)
4- YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği kabul edilen sonuç kontrol kodu bulunan veya onaylı ıslak imzalı yabancı dil belgesi
5- Lisans ve tezli yüksek lisans diploma veya geçici mezuniyet belgeleri (E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-devlet harici diploma/geçici
mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır)
6- Onaylı ıslak imzalı/mühürlü lisans not durum belgesi (Transkript) Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.
7- Araştırma Görevlisi kadrolarında, istenilen alanla ilgili halen yüksek lisans ve/veya doktora öğrencisi olduğuna dair güncel öğrenci belgesi* ( E- devlet kapısından alınacak karekodlu öğrenci belgesi de kabul edilir.)
8- İlgili yönetmelik gereği kadrolara ait istenilen alanla ilgili deneyimli olduğunu belgelendirmek.
 (Hizmet resmi kurumda ise onaylı ıslak imzalı hizmet belgesi/E- devlet kapısından alınacak karekodlu Hitap hizmet dökümü, özel sektörde ise sosyal güvenlik kurumundan alınacak pirim dokumanı ve ilgili firma ya da firmalardan alınacak çalıştığı alanı gösterir ıslak imzalı onaylı yazı)
 9- Kimlik fotokopisi

*Yüksek lisans veya doktora öğrencilik durumu olan ve "Alanında" ibaresi ile ilan şartı istenilen adayların alanını, ders ve tez aşamasını gösterir onaylı belge (Transkript, Öğrenci Belgesi, Ana Bilim Başkanlığı yazısı veya tez konusu yazısı.) ibraz etmeleri gerekmektedir.

D-MUAFİYET
 1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 2- Meslek yüksekokullarının, ilgili Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

E- DİĞER AÇIKLAMALAR
1- Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkatte alınmaz.
2-Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin www.ahievran.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
3-İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
4-Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
5-Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
6-Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.
7-Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

F-) SINAV TAKVİMİ
 

İLAN TARİHİ 30.12.2022
SON BAŞVURU TARİHİ 20.01.2023
ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇ AÇIKLAMATARİHİ 27.01.2023
ÖN DEĞERLENDİRME İTİRAZ BAŞVURU TARİHİ 30.01.2023-01.02.2023
SINAV GİRİŞ TARİHİ 06.02.2023
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ 10.02.2023
SONUÇ İTİRAZ TARİHİ 13.02.2023-15.02.2023
SONUÇ AÇIKLANACIĞI İNTERNET ADRESİ www.ahievran.edu.tr
BAŞVURU YERİ Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
BAŞVURU ŞEKLİ Şahsen veya Posta


NOT :
 1- Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların sınavları yazılı olarak yapılacaktır.
 2- Sınav yerleri web sitemizden duyurulacaktır.

G-) İLAN EDİLEN KADROLARA AİT ARANAN NİTELİKLER

SIRA NO BİRİM BÖLÜM ABD/ PROGRAM UNVAN ADET DERECE ALES YABANCI DİL AÇIKLAMA
1 Rektörlük Rektörlük (Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı)
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Alanlar) 1 4 70 50 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında çalıştırılmak üzere; Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Matematik veya İstatistik bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak, tezli yüksek lisans yapmış olmak, java yazılım dili ve MVC (Model View Controller) yazılım mimarisine hâkim olmak, bu mimaride proje geliştirmiş olmak ve bunu belgelendirmek.
2 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 4 70 Hemşirelik, Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans mezunu olup, alanlarında tezli yüksek lisans mezunu olmak veya Sağlık Eğitimi lisans mezunu olup tezli yüksek lisans yapmış olmak ve ilk yardım eğitmeni sertifikasına sahip olmak. Bu alanların birinde lisans mezuniyeti sonrası en az 2 yıl tecrübeye sahip olmak.
3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Ortopedik Protez ve Ortez Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 4 70 Ortez-Protez lisans mezunu olup alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak veya Üniversitelerin Ergoterapi, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksekokul bölümlerinin birinden mezun olup, alanlarında tezli yüksek lisans mezunu olmak ve alanında lisans mezuniyeti sonrası en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.
4 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Araştırma Görevlisi 1 4 70 50 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olup, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
5 Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Araştırma Görevlisi 1 4 70 50 Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, İlgili alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
6 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Araştırma Görevlisi 1 4 70 50 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olup Anatomi anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.