KONTEYNER ATÖLYESİ VE SÜPÜRME EKİBİNİN İHTİYACI OLAN YEDEK PARÇA VE MALZEME MAL ALIM İŞİ
MALTEPE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


KONTEYNER ATÖLYESİ VE SÜPÜRME EKİBİNİN İHTİYACI OLAN YEDEK PARÇA VE MALZEME MAL ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/436158

 

1-İdarenin
a) Adı : MALTEPE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Feyzullah Bağdat 292 34843 MALTEPE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2163521151 - 2163705660
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : KONTEYNER ATÖLYESİ VE SÜPÜRME EKİBİNİN İHTİYACI OLAN YEDEK PARÇA VE MALZEME MAL ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 KISIM - 37 KALEM KONTEYNER ATÖLYESİ VE SÜPÜRME EKİBİNİN İHTİYACI OLAN YEDEK PARÇA VE MALZEME MAL ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü İşletme Sahası (Zümrütevler Mah. Adatepe Cad. No:29 Maltepe/İstanbul)
ç) Süresi/teslim tarihi : - İhale konusu mallar, Mal Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğindeki esaslar çerçevesinde, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içinde tek parti halinde teslim edilecektir. - Teslim sırasında İdare tarafından Teknik Şartnameye uygun olmayan mal/malların tespit edilmesi halinde veya nakliye esnasında hasar gören ürünlerin olması durumunda; söz konusu mallar Yüklenici tarafından 5 gün içinde Teknik Şartnameye uygun olarak değiştirilecektir. Kabul işlemi uygun mallar teslim edilinceye kadar yapılmayacaktır. - İdare istediği taktirde Yükleniciden teslim edilecek mallara ait numune örnekleri isteyebilir. Teslim edilen numune İdare tarafından uygun görüldüğü takdirde teslime başlanacaktır. Numuneler, Teknik Şartnameye uygunluğu açısından 2 iş günü içerisinde İdare tarafından incelenecek olup, numunelerin teslim ve uygun bulunma süresi teslim süresine dahildir. - Son teslim tarihinin tatil gününe rastlaması halinde iş bu süre takip eden ilk iş günü mesai bitimidir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı tarih itibari ile işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.05.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Maltepe Belediye Başkanlığı Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No: 292 Kat: 9 Maltepe/İSTANBUL


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 2. KISIM kısmında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN01821441