KÜÇÜKÇEKMECE 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI DENİZ BALOĞLU'NA İLANEN TEBLİGAT

ESAS NO : 2021/526

KARAR NO : 2023/269

Davacı BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile Davalılar, DENİZ BALOĞLU vd. aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen 13/07/2023 tarihli gerekçeli kararımızın; davalı Deniz BALOĞLU'nun yurtdışı ve yurt içinde bildirilen adresine çıkartılan tebligatların tebliğinin gerçekleştirilmemesi ve başkaca adresinin tespit olunamaması üzerine kendisine ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 13/07/2023 tarih ve 2021/526 Esas 2023/269 Karar sayılı ilamıyla;

HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davanın KABULÜ ile,

1-Dava konusu İstanbul ili, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mah., 1463 parselde muris Besim Ömer BALOĞLU adına kayıtlı taşınmazın davalı/dahili davalı mirasçıların miras payına isabet eden kamulaştırma bedelinin 850.000,00.TL olarak TESPİTİNE, taşınmaz üzerindeki tüm takyidatların bedele yansıtılmasına,

2-İstanbul ili, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mah., 1463 parselde kayıtlı taşınmazın muris Besim Ömer BALOĞLU adına olan tapu kaydının iptali ile tüm takyidatlardan ari olarak davacı Başakşehir Belediye Başkanlığı adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

3-Fen bilirkişisi Serkan SEYYAR'ın13/03/2023 tarihli fen bilirkişi raporunun kararın eki sayılmasına,

4-2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesine 6459 sayılı yasanın 6. Maddesi ile eklenen hüküm uyarınca tespit edilen kamulaştırma bedeline dava 4 ay içerisinde sonuçlandırılamadığından 20/02/2022 tarihinden itibaren karar tarihine kadar geçen süre için yasal faiz uygulanmasına,

5-Depo edilen kamulaştırma bedelinin kararın kesinleşmesi beklenmeksizin hak sahiplerine payları oranında ödenmesi için derhal T.Vakıflar Bankası Bayrampaşa Şube Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,

6-2004 sayılı İ.İ.K 'nun 28. Maddesi uyarınca karardan bir örneğinin tapu müdürlüğüne gönderilmesine,

7-Harçlar yasası uyarınca alınması gereken 269,80-TL harçtan peşin alınan 59,30-TL harcın mahsubu ile bakiye 210,50-TL harcın davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

8-Davanın mahiyeti gereği yargılama giderlerinin davacı taraf üzerinde bırakılmasına,

9-2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 29.maddesi gereği yargılama giderlerinin davacı taraf üzerinde bırakılmasına ve davacı vekili yararına vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına,

10-Varsa gider avansının artan kısmının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğundaTescil Hükmü Yönünden KESİN, bedel yönünden ise gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde mahkememize veya başka bir yer Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek istinaf dilekçesi ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra kararın tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İstinaf Kanun Yoluna Başvurmadığınız takdirde hükmün kesinleşeceği İlanen tebliğ olunur.06/02/2024

#ilangovtr Basın No ILN01984955