İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KURU GIDA ALIMI


Kuru Gıda Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN        :              2023/1149549
1-İdarenin
a) Adı    :              İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi             :               Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 PK: 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası         :              2123011121 - 2123217719
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası           :                https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    :              Kuru Gıda Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı            :              145 Kalemden Oluşan Kuru Gıda Alımı (Mal Alımı)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer              :              İSKİ Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Yemekhaneler(Kağıthane, Büyükçekmece, Kadıköy, Ömerli)
ç) Süresi/teslim tarihi     :              - İşin süresi sözleşme imzalandıktan sonra 01.01.2024 tarihinde başlayacak olup, 30.06.2024 tarihinde sona erecektir (işin süresi toplam 182 gündür). Malların teslimi İdare tarafından verilecek siparişler doğrultusunda 3 (üç) gün içinde peyderpey yapılacaktır. - İdarece, siparişler yazılı olarak yapılacaktır. -Sözleşmeye konu mallar İdarenin talebi üzerine partiler halinde, İSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Kağıthane, Büyükçekmece, Kadıköy ve Ömerli Yemekhanelerine 3 (üç) gün içinde teslim edilecektir. - İdare siparişlerini elektronik posta, faks, veya resmi yazı ile yükleniciden talep edecektir. Belirtilen yerlere teslim edilen mallar karşılığında irsaliye düzenlenecek ve teslim eden ile teslim alan İdare personelinin adı-soyadı yazılarak imzası alınacaktır. - Son teslim tarihinin tatil gününe rastlaması halinde iş bu süre takip eden ilk iş günü mesai bitimidir.
d) İşe başlama tarihi       :              İşin süresi 01.01.2024 tarihinde başlayacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :              16.11.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)             :              İSKİ Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 A Blok Üst Zemin Kat 07 Nolu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekliler ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden kendi adına düzenlenmiş Tarım ve Orman Bakanlığından alınan İşletme Kayıt Belgesini e- teklifleri kapsamında Yeterlik Bilgileri Tablosu'nda beyan edeceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01916702