ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

İlanımıza ve başvuru formlarına www.ksbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Sınav Takvimi
İlk Başvuru Tarihi : 29/12/2022
Son Başvuru Tarihi : 12/01/2023
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 23/01/2023
Giriş Sınavı Tarihi : 30/01/2023
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 10/02/2023

Sonuçlar, www.ksbu.edu.tr adresli Üniversitemiz internet sitesinden açıklanacaktır.
 

S.
No.
Birim Bölüm Program /
Anabilim Dalı
Unvan Adet Derece ALES Y.
Dil
Açıklama
1 Gediz Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Hizmetler
ve Teknikler
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Öğr.Gör. (Ders Verecek) 1 2 SAY 70 Muaf Sağlık Yönetimi lisans mezunu olmak. En az tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek.
2 Rektörlük Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Biriminde görevlendirilmek üzere Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim ) 1 2 SAY 70 50 Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup, aynı alanda en az tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. Yapay zeka alanında çalışmaları olmak ve bunu belgelendirmek.
3 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ortopedik Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
Araştırma
Görevlisi
1 7 SAY 70 50 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
4 Nörolojik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Araştırma
Görevlisi
1 7 SAY 70 50 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.


Genel ve Özel Şartlar:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
4- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
- Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
- Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
- Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
- Transkriptlerde hem 4'lük hem de 100'lük not yazılı olan adayların not döküm belgesinde bulunan 100'lük notu değil Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın “4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları” dönüşüm tablosundaki notlar kullanılır.
5- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için; sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak ve tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak gerekir.
6- Araştırma görevlisi kadrosuna yasal sebepler hariç olmak üzere (askerlik, doğum, hastalık, salgın vb. diğer sebepler) lisansüstü eğitim kayıtlarını dondurmuş şekilde müracaat eden adayların başvuruları dikkate alınmaz. Yasal mazeretlere sahip adaylar başvurularına enstitüden alacakları belgeyi eklemelidir.
7- Lisansüstü eğitimde azami eğitim süresini aşmış olan veya süre sıfırlamasına tabi olan (lisansüstü eğitimini azami sürede tamamlayamaması nedeniyle) öğrenciler ile lisansüstü eğitimini azami sürede tamamlayamaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrosundan ilişiği kesilen öğrenciler araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.
8- Araştırma görevlisi kadrolarına atanmaya hak kazanan adayların atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesinde belirtilen usule uygun olarak aynı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

Muafiyet:
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuru Şekli, Yerleri ve Eklenecek Belgeler:
1- Adaylar, son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilandaki ilgili birimlerin aşağıda belirtilen adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. İlgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
 

Birim Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri
Rektörlük Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Adres : Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Alipaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 22 Merkez / KÜTAHYA Posta Kodu: 43020 - [email protected]
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Adres: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Germiyan Yerleşkesi Afyonkarahisar Yolu 10. Km. Merkez/KÜTAHYA - 0 (274) 260 00 43 - [email protected]
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Adres: Kütahya Karayolu 3. Km Gediz MYO Yerleşkesi Gediz / KÜTAHYA 0 (274) 413 01 15 - [email protected]


2- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
3- Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.
4- İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim elemanı kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre başvurularına kanıtlayan belgeleri eklemeleri zorunludur.
5- Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ayrıca idare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
6- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
7- Başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.

İstenilen Belgeler
1- Başvuru Formu. (http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)
2- Özgeçmiş, (http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4- Öğrenci Belgesi (Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için)
5- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet vesikalık fotoğraf,
6- Geçerliliği bulunan ALES Sonuç Belgesi,
7- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi, (Meslek Yüksekokulu kadrolarında yabancı dil şartı bulunmadığından zorunlu belge değildir.)
8- Lisans/lisansüstü diplomaların veya geçici mezuniyet belgelerinin sureti veya e-Devlet çıktısı (Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge),
9- Lisans/yüksekokul transkript belgesi,
10- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)
11- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten askerlik belgesi,
12- Halen kamuda çalışan ya da daha önce kamuda çalışmış olan adaylardan onaylı hizmet belgesi,
13- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Çalışan Adayı Aydınlatma ve Açık Rıza Metni (www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)
14- İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Editör: Arda Erden