ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere 4 adet sözleşmeli Destek Personeli pozisyonuna, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, Genel Müdürlüğümüzce yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, aşağıda dağılımı gösterilen şekilde, 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

ilan şu şekilde;

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere 4 adet sözleşmeli Destek Personeli pozisyonuna, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, Genel Müdürlüğümüzce yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, aşağıda dağılımı gösterilen şekilde, 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

Grup No:1

Pozisyon: Destek Personeli (Temizlik)

Alınacak Kişi Sayısı: 2

Cinsiyeti: Kadın

KPSS Puan Türü: KPSS-P94

Grup No:2

Pozisyon: Destek Personeli (Temizlik)

Alınacak Kişi Sayısı: 2

Cinsiyeti: Erkek

KPSS Puanı: KPSS-P94

1) BAŞVURU ŞARTLARI
A- Genel Şartlar
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak,
c) 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak,
ç) Son başvurunun yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1988 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.)
d) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
e) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak
f) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak,
g) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.
B- Özel Şartlar
a) Ortaöğretim (lise veya dengi okul) kuramlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
b) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak,
c) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek,
ç) Temizlik görevini devamlı yapmasına mani olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

2. BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE İSTENİLEN BELGELER
a) Adaylar, başvurularını 27/03/2023-05/04/2023 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde “Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya “Kariyer Kapısı” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden gerçekleştirilecektir.
b) Süresi içerisinde yapılmayan ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks, şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
c) Adaylara ait KPSS puanı, eğitim, askerlik, adli sicil kaydı ve nüfus bilgilerine dair veriler başvuru esnasında e-Devlet üzerinden ilgili kuramların web servisleri aracılığı ile temin edilerek başvurular alınacağından adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kuramlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. (Lise mezuniyet bilgileri temin edilemeyen adaylar, diplomalarını sisteme kendileri yükleyeceklerdir.)
ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf ve jpeg formatında başvuru sırasında yüklemeleri gerekmektedir

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
a) Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylar, başvuru süresi bittikten sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS-P94 puanları esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır.
b) İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil, pozisyon sayısının 5 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya, diploma notunun da eşit olması halinde ise doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.
c) Her bir grup için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve 5 katı kadar yedek aday listesi Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde (www.mapeg.gov.tr) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir. Asil ve yedek adaylar ile sıralamaya giremeyen adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
ç) Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, ataması iptal edilenler veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine başvuru sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde yedek adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.
d) Yukarıda belirtilen gruplar kapsamında KPSS puan türü ve puanı esas alınarak oluşturulan asil ve yedek aday listelerine ilişkin itirazlar, ilanından itibaren beş iş günü içinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
e) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

4. BİLGİ ALMA
Adaylar, başvuru sonuçları ile ilgili durumlarını Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden takip edebileceklerdir. Ayrıca başvurular ile ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından temin edilebilir.
Bilgi Alınacak Telefon Numaraları:
Tel: 0 (312) 212 80 00 / 5808 - 5809
İlan olunur. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.