MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin birinci bölümünün tümü üzerine konuştu.

MHP'li Aksu'nun açıklaması şu şekilde;

Görüştüğümüz kanun teklifi bazı vergi, istisna ve indirim uygulamalarının kaldırılması, ülkemize döviz girişinin teşvik edilmesi, vergi işlemlerinin kolaylaştırılması, idari para cezalarının güncellenmesi, Anayasa Mahkemesi kararlarının gereklerinin yerine getirilmesi ve bazı süre uzatımlarına ilişkin düzenlemelerden oluşmaktadır.


Birinci bölümde genel olarak kamu gelirlerini azaltıcı bazı istisnaların gelir artırıcı yönde güncellenmesine ilişkin hükümler yer almakta, bu kapsamda ticari gemilere kesilecek cezaları yükseltecek şekilde güncel yeni eşik değer belirlemesi gibi denizcilikle ilgili önemli düzenlemeler yapılmaktadır. Türkiye limanları arasında kabotaj yapan gemilerin kaptanlarına ve yabancılara ait deniz taşıtlarının sahiplerine uygulanan idari para cezaları artırılmakta, bağlama kütüğü ve liman çıkış belgelerine ilişkin harçlarda yeni tarife oluşturulmakta, zorunlu belgelere sahip olunmaması idari para cezası kapsamına alınmaktadır. Ayrıca, izinsiz yolcu, haddinden fazla yolcu ve yük taşıma cezalarının artırımlı uygulanmasıyla da caydırıcılık sağlanması amaçlanmaktadır.

Teklifle bazı uygulamaların elektronik ortama taşınması yönünde düzenlemeler yapılarak vatandaşlarımızın hayatının kolaylaştırılması, hem vergiye uyumun hem de ihalelere katılımın artırılması öngörülmektedir. Bu kapsamda, menkul malların fiilî hacizlerinde kullanılan haciz zaptının elektronik ortamda düzenlenerek işlemlerin etkin ve dinamik bir yapıda yürütülmesi, özelleştirme ihalelerinin elektronik ortamda yapılmasına imkân sağlanarak iş ve işlemlerin daha hızlı, geniş katılımlı ve rekabetçi bir ortamda yapılması amaçlanmıştır.

Yapılan bir diğer düzenlemeyle de banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası 1 konutla sınırlandırılmaktadır. Üzerine kayıtlı konutu olanlara açılan konut kredileri ve yapılan sigorta işlemleri dolayısıyla uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası kaldırılarak tek konut teşvik edilmektedir.

Önemli düzenlemelerden birisi de ülkemize döviz getirilmesinin teşvik edilmesi ve ihracatçının desteklenmesine yöneliktir. İş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim ve limitet şirket niteliğindeki kurumların ödenmiş sermayesinin en az yüzde 50’sine sahip olunması ve elde edilen kâr paylarının belli bir tarihe kadar ülkemize getirilmesi şartıyla, yabancı kurumlardan elde edilen kâr paylarının yarısı gelir vergisinden istisna tutulmaktadır. Bununla birlikte, yurt dışında verilen mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon gibi hizmetler ile yabancılara verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinden elde edilen kazancın tamamının elde edildiği takvim yılına ilişkin gelir vergisi beyanname tarihine kadar Türkiye'ye getirilmesi şartıyla gelirlerin indirim konusu yapılabilecek kısmı yüzde 50'den yüzde 80'e çıkarılmaktadır.

Teklifle yıllara sâri inşaat işlerinde tevkifat oranının belirlenmesinde işin nevine göre ayırım yapılabilmesiyle mevduat, katılım ve döviz tevdiat hesapları için uygulanabilecek tevkifat oranlarına ilişkin Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 67'nci maddesinde yabancı para cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden ve döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen gelirler dâhil olmak üzere, tüm sermaye piyasası araçları için uygulanabilecek tevkifat oranının Cumhurbaşkanına verilecek yetki çerçevesinde yüzde 40'a kadar artırılması mümkün hâle getirilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 33’üncü maddesine göre 31/12/2023 tarihli mali tabloların enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır. Yapılan düzenlemeyle ise bankalar, finansal kiralama, faktöring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri tarafından 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kâr-zarar farkının kazancın tespitinde dikkate alınmaması öngörülmektedir. Ayrıca, bu fıkra kapsamında belirlenen dönemleri bir hesap dönemi kadar uzatmaya Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir. Yine, 31 Aralıkta sona erecek olan kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarına uygulanan kurumlar vergisi istisnasının tedrici şekilde kaldırılması doğrultusunda süresi altı ay uzatılarak Cumhurbaşkanına bu süreyi altı ayı geçmeyen süreler hâlinde 3 defa uzatma yetkisi verilmektedir. Bir başka düzenlemeyle de internet üzerinden sağlanan kazanç istisnası kapsamına sosyal ağ sağlayıcıları dışında, internet siteleri ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme gibi bazı hizmetlerin dâhil edilmesi öngörülmektedir. Seçim kanununda yapılan değişiklikle ise 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli  idareler genel seçimlerinin sıhhatli ve idari yeknesaklık içerisinde yürütülmesi amacıyla görevde olan il ve ilçe seçim kurullarında siyasi partilerden alınan üyeler dışındaki kurul üyelerinin görev süreleri uzatılmaktadır.

Yapılan önemli bir düzenleme de 2023 yılı Ekim ödeme döneminde aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerinden çalışmayanlara bir defaya mahsus olmak üzere verilen 5 bin lira tutarındaki ödemenin aylık almaktayken çalışan emeklilere de yapılmasına imkân sağlanmaktadır. Başta ÇKS’ye kayıtlı çiftçilerimiz ve esnafımız olmak üzere tüm emeklilerimizin çalışıp çalışmadığına bakmaksızın 5 bin liralık ikramiyeden yararlandırılması hakkaniyete uygun ve yerinde bir düzenleme olmuştur.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak emeklilerimiz başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın gelirlerinin onları enflasyona ezdirmeyecek seviyede tutulmasını amaçlıyoruz. Asgari ücretlimizin, çalışanlarımızın, esnaf, çiftçi, ve dar gelirli vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmeyi mümkün kılan adımların atılmaya devam edilmesini, ülkemizi büyütürken daha adil bir gelir dağılımının tesisini hedefliyoruz.

Kanun teklifiyle 31 Aralık 2023 tarihinde sona erecek bazı hükümlerin süreleri uzatılmakta ve Anayasa Mahkemesince iptal edilen hükümlere ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle KİT’ler, belediyeler, kamu bankaları ve diğer tüzel kişilik ve ortaklıklara ait borçlara karşılık olarak mülkiyeti bu idarelerin olan ve üzerinde herhangi bir kısıtlama bulunmayan taşınmazların merkezî idare kapsamındaki kurumlar ve hazineye takdir edilecek değer üzerinden alınmasını öngören ve uygulama süresi 31 Aralıkta bitecek olan geçici 8’inci madde hükümlerinin süresi 31 Aralık 2028 tarihine kadar uzatılmaktadır.

Çek Kanunu'nda yapılan değişiklikle de esnafın ödemelerini planlayabilmesi ve likidite sorunu yaşanmaması için, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin süre 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılmaktadır.

Ayrıca teklifle yasa dışı bahisle mücadele kapsamında tüm şans oyunları için ikramiye dağıtım oranı %83’ten %93’e yükseltilmektedir.

Yapılan bir diğer önemli düzenleme ile de 6 Şubat depremlerinden kaynaklanan yıkım sebebiyle yapım ve malzeme fiyatlarında fahiş fiyat artışlarını önlemek için uygulanacak cezalar 10 kat artırılarak suistimallere karşı caydırıcılığın artırılması amaçlanmaktadır.
Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak, depremin yaralarını biran önce sarmak, hem üretimi artırmak hem de insanlarımızı yüksek refah seviyesine ulaştırmak için gayret gösteriyoruz.

Yapılan düzenlemelerin, bu amaçlara hizmet edeceğini düşünüyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olması dileğiyle sizleri saygıyla selamlıyorum.

Editör: Arda Erden