Milli Savunma Bakanlığı, 'Muvazzaf Subay Adayı Temini Başvuru Kılavuzu' yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Dairesi Başkanlığı, Muvazzaf Subay Adayı Temini Başvuru Kılavuzu yayınladı.

Google Haberlere Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, 'Muvazzaf Subay Adayı Temini Başvuru Kılavuzu' yayınladı
25.11.2021 16:01

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Dairesi Başkanlığı, Muvazzaf Subay Adayı Temini Başvuru Kılavuzu yayınladı. Kılavuzda şu detaylar yer alıyor;

Türk Silahlı Kuvvetleri 2021 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Temini Başvuru Kılavuzu:

1. MUVAZZAF SUBAYLIK HAKKINDA BİLGİ

a. Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına (yer sınıflarına) muvazzaf subay adayı olarak istihdam edilmek üzere kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile muvazzaf subaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde ihtiyaç duyulan kontenjanlar doğrultusunda muvazzaf subay olarak yer almak istiyorsanız, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.
b. Muvazzaf Subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın veya erkeklerden istihdam edilen subaylardır.
c. Muvazzaf subay aday adaylarından, tüm seçim aşamalarını geçmelerini müteakip, başarı sıralaması ve yapılacak tercihler esasına göre kontenjana girenler “Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi”ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, “Teğmen” rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfıyla ilgili kursa gönderilecek, SUTASAK eğitiminin herhangi bir aşamasında başarısız olan adayların adaylıkları sonlandırılacak ve ilişikleri kesilecektir. Bu kapsamda, K.K.K. Piyade (Komando) branşına başvuran adaylar için “temine esas öncelikli şart komando temel eğitiminde başarılı olmak”tır. Tefrik edilecekleri komando temel eğitiminde başarılı olamayan adayların adaylıkları sonlandırılacak ve ilişikleri kesilecektir. Sınıfı ile ilgili kursu başarı ile bitirenler yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığında uygun kadrolara atanarak göreve başlayacaklardır.
ç. Özlük ve Mali Haklar

(1) Özlük Hakları:

(a)  Rütbe Bekleme Süreleri:926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda muvazzaf subaylar için belirlenen rütbe bekleme süreleri, dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanlar için de uygulanır.
(b)  Atama ve Yer Değiştirme Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların kıta, karargâh ve kurumlara atanmalarında TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(c)  Sağlık Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sağlık işlemlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.
(ç) İzin İşlemleri:
(I)  Temin edilen muvazzaf subay adayları “Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı/Nosyonu Kazandırma Eğitimi” süresince, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.
(II) Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi dışında; muvazzaf subaylığa alınanların izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu, 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
(d) Konuttan Faydalanma:Kuvvet Komutanlığı tahsis yetkisindeki konutlardan MSB Konut Yönergesi esaslarına uygun şekilde istifade ederler.

(2) Malî Hakları:

(a)  926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf subaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade ederler.İlişkileri:
(b)  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile
(I)5510   sayılı   Sosyal   Sigortalar   ve   Genel   Sağlık   Sigortası   Kanunu   ile
ilişkilendirilirler ve bu kanunun subaylara tanıdığı bütün haklardan faydalanırlar.
(II) 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu çerçevesinde OYAK Kurumunun daimi üyesidirler.

d. Diğer Hususlar:

(1) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Millî Savunma Bakanlığınca uygun görülmeyenler ile çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler veya Türk vatandaşlığından çıkartılanlar TSK’dan istifa etmiş sayılır.
(2) 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu'nun 43'üncü maddesine göre; "Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları siyasi faaliyette bulunamaz. Bundan ötürü Silahlı Kuvvetler mensuplarının siyasi parti veya derneklere girmeleri, bunların siyasi faaliyetleri ile münasebette bulunmaları her türlü siyasi gösteri, toplantı işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk ve beyanat vermeleri ve yazı yazmaları yasaktır." Ayrıca 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu’nun 20’nci maddesine göre; siyasi partilere girmek, ideolojik veya siyasi faaliyetlere karışmak, ideolojik veya siyasi amaçlarla disiplini bozucu tavır ve davranışlarda bulunmak Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizliklerdir. Bu nedenle başvuruda bulunacak adaylardan, yerleştirildikleri kuvvet komutanlığına kesin kayıt öncesinde varsa siyasi parti ve/veya dernek üyeliklerini sonlandırmaları talep edilecek,
(3) MY 114-1 C Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi 8'inci Bölüm 11'inci madde (ğ) bendinde; "TSK bünyesindeki personelden (subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, devlet memuru ve işçi) çifte vatandaşlığa sahip olduğu tespit edilenlerin sıralı amirlerince vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir. Söz konusu personel, yabancı ülke uyruğundan çıkması ve sadece T.C. vatandaşlığını seçmesi konusunda yazılı olarak ikaz edilerek, konu ile ilgili adlî ve idarî işlemleri tamamlaması için kendisine bir süre tanınır. Personelin gerekli işlemleri başlatıp başlatmadığı takip edilerek sonucu ilgili kuvvet İsth.Bşk.lığına bildirilir. Yapılan ikazlara rağmen çifte vatandaşlık durumunu devam ettirmekte ısrar eden personel hakkında gerekli yasal işlem başlatılır." düzenlemesi mevcuttur. Herhangi bir nedenle, yerleştirildikleri kuvvet komutanlığına kesin kayıt öncesinde sahip olduğu yabancı ülke uyruğundan çıkmayan ve sadece T.C. vatandaşlığını seçmeyen adaylar, haklarında yukarıda ifade edilen yönerge hükmünün uygulanmasını kabul etmiş sayılacaktır.

2. BAŞVURU

a.Muvazzaf Subaylığa Kimler Başvurabilir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO (1- 3)’de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel temin edilecektir. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve erkek adaylardan;
(1)01 Ocak 2021 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(a)Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1994 ve daha sonraki doğumlular),
(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar
(01 Ocak 1989 ve daha sonraki doğumlular),
(2) Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1-3)’de gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmayacaktır),
(3)Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO (1- 3)’de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar, başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığının altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’ butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek, daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “Eğitim Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel. Yükle’ butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
(4) Tablo (1-3)’deki sınıflara (Diş Tabibi ve Öğretmen İlahiyat sınıfları hariç) müracaat edecek adaylardan; 2020 veya 2021 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 Lisans Puanı en az 70 olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacak, 2019 yılı ve öncesi KPSS puanı kabul edilmeyecektir)
(5) Tablo (1-3)’deki Diş Tabibi sınıfına müracaat edecek adaylardan KPSS puanı istenmeyecek, MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak genel kültür sınavından en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır. En az 50 puan şartını sağlayan şehit ve gazi eş ve çocukları, MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliği 8/c maddesi hükmü gereği, söz konusu sınavda aldıkları nota yüzde 10 ilave edilmek suretiyle oluşacak notuna göre değerlendirilecektir. Bu maksatla müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.
(6)Tablo-1’deki (K.K.K.lığı kadroları) Yabancı Dil Öğretmenlikleri ile Muhabere (Siber Güvenlik) kadrolarına müracaat edecek adaylar için; KPSS P3’den en az 70 alanlar ve ilave olarak, ÖSYM tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki (2020-2021) ilgili yabancı dil sınavından (YDS/E- YDS) en az 60 not almış olanlar (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için ilgili YDS notuna denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir.)] Adayların YDS sınavı haricindeki sınav notu belgesini “sınav bilgileri sınav bilgisi ekle” alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
(7) Tablo (1)’deki Beden Eğitimi Öğretmenliği için KPSS P3’den en az 70 alanlar ve ilave olarak KPSS P121-17 Lisans puanı en az 70 olanlar [Tablo (1)’deki Beden Eğitimi Öğretmenliği Adaylarına Çağrı kriteri olarak KPSS P3 esas alınacak olup, adayların KPSS P121 puanları ise evrak kontrol aşamasında kontrol edilecektir.],
(8)Tablo-1’de hizasında (*X) işareti olan bölüm mezunları, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Tarih Öğretmenliği tercihleri için pedagojik formasyon belgesini veya öğretmenlik sertifikasını bonservis bilgileri alanından taratılmış olarak sisteme yükleyecektir. Ayrıca çağırılmaları halinde seçim aşamalarına gelirken söz konusu belgelerin asıllarını ve birer adet fotokopisini beraberlerinde getirecek, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
(9) Tablo (1)’deki Öğretmen İlahiyat sınıfı için KPSS P3 ve yabancı dil şartı aranmayacak, söz konusu sınıfa KPSS P124 (Din Hizmetleri Alan Bilgisi –DHBT) sınavından en az 70 puan almış adaylar müracaat edebilecektir.
(10) Tablo-2’deki (Dz.K.K.lığı kadroları) öğretmen ve mühendis kontenjanlarına müracaat edecek adaylardan KPSS P3’den en az 70 alanlar ve ilave olarak; Öğretmen sınıfı için ÖSYM tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki (2020-2021) ilgili yabancı dil sınavından (YDS/E-YDS) en az 70, mühendis sınıfı için en az 60, lisans mezuniyet akademik not ortalaması asgari 2,75 (4’lük not sisteminde) olanlar [(Adayların mezuniyet akademik not ortalaması evrak kontrol aşamasında kontrol edilecektir), (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için ilgili YDS notuna denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir.)] Adayların YDS sınavı haricindeki sınav notu belgesini “sınav bilgileri sınav bilgisi ekle” alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
(11) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,
(12) Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erler,
(13) Askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında “yedek subay olamaz”, “yedek astsubay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar) ve,
(14) Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler, başvurabilecektir.

b. Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?

(1) Genel Başvuru Şartları:

(a) Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 39 ve 11’inci maddelerinde düzenlenmiş olan,

(I) Türk vatandaşı olmak,
(II) Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak,
(III) Askeri Okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak.(IV)  Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak,(V)  Sözleşmeli er/erbaş veya bunların adayı iken sözleşmesi idarece feshedilmemiş olmak,
(VI) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.
(VII) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
(VIII) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, gayri_tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma ya da kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
(IX) Genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzer yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserlerin, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,
(X) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,(XI) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,(XII) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak,
(XIII) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,
(XIV) Bakanlık tarafından sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonucunda yayımlanan değerlendirme sıralamasında, önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunmak [kontenjanlar Tablo (1-3)’ün ilgili satırında (erkek+kadın kontenjan sayıları şeklinde) belirtilmiş olup MSB.lığınca ihtiyaç duyulması halinde kontenjanlarda değişiklik yapılabilecektir],(XV) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,
(XVI) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
(XVII)Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,
(XVIII) Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,(XIX)  Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak,
(XX) Herhangi bir işte çalışmış veya halen çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden müspet belge almak,
(XXI) Bakanlık tarafından belirlenecek diğer özel şartları taşıyor olmak,

(b) Bu maddede belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları sonradan olsa bile anlaşılanların adaylıkları, eğitimlerini tamamlayıp nasbedilmiş olsalar dahi (bir yıllık deneme süresi içerisinde olmak şartıyla) sona erdirilir ve ilişikleri kesilir.

(2) Sağlık ile İlgili Şartlar:

(a) Sınav aşamalarında başarılı olan tüm adaylar, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde” belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir. Bu kapsamda adaylardan;
(I) Muharip Sınıflar için; “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi
(1) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur”,
(II) Yardımcı Sınıflar için; “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi
(2) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur”, kararlı sağlık kurulu raporu talep edilecektir.
(b) Sağlık kurulu raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılacak, istenen sağlık kurulu raporunu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenecektir. Bu kapsamda;
(I) En son adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren sağlık raporu işlemleri en geç 30 gün içinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dahil) tamamlanacak, bu tarihten sonra Personel Temin Daire Başkanlığına gönderilen sağlık raporlarına işlem yapılmayacak ve raporu ulaşmayan, geç ulaşan, haklarında hatalı rapor düzenlenen adayların adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve sorunun, belirtilen süre içerisinde ilgili hastaneye başvurarak giderilmesi adayın kendi sorumluluğundadır.
(II) Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi” geçerli kabul edilmeyecek,
(III) Hastaneler tarafından sağlık kurulu raporlarının uygun/hatasız şekilde düzenlenmemesinden, Personel Temin Daire Başkanlığına zamanında ulaştırılmamasından ve posta kanalıyla gönderimlerde yaşanacak gecikmelerden Millî Savunma Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

(3) Özel Şartlar:

(a) Diş Tabibi sınıfına müracaat edecek adaylar için MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak Genel Kültür Sınavında başarılı olmak,
(b) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” ve Bakanlıkça belirlenen boy ve kilo sınırlarında olmak, (boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO- 4’dedir.)
(c) TABLO-5’te belirtilen branşlarda fiziki yeterlilik testi ile mülakatta başarılı olmak,
(ç) Askerlik hizmetini 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında yedek subay ve yedek astsubay olarak yapmakta olanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-6’da bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,
(d) Askerlik hizmetini 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapmakta olanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO- 7’de bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,
(e) Silahlı Kuvvetlerde devlet memuru ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç disiplin amirinden TABLO-8’de bulunan “Muvazzaf Subaylığa Layıktır” kararlı nitelik belgesi almak,

c. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Adaylar ön başvurularını 28 Kasım 2021 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
(2)Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek, buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapılmayacaktır. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.
(3)Adaylar bilgilerini ve tercihlerini müracaat tarihinin bitimine kadar sistem üzerinden güncelleyebilecek, son müracaat tarihinden sonra tercih ve başvuru güncellemesi yapılmayacak, müracaat tarihinin sona ermesinden sonra, yalnızca oluşabilecek iletişim ve adres değişiklikleri için Personel Temin Daire Başkanlığına yazılı dilekçe ile başvurulacaktır.
(4) Adaylar;
(a) Mezun oldukları kaynak okul programına uygun kuvvet ve sınıf/branşı sıralı (öncelikli) olarak tercih edecek,
(b) Kuvvet komutanlığı tercihleri, sadece seçim aşamalarına katılacak adaylara yapılacak çağrıya esas olmak üzere sıralı (öncelikli) olacak, tüm seçim aşamalarından başarılı olan adayların yerleştirilmesinde dikkate alınmayacak, yerleştirme işlemi için kuvvet komutanlığı içerisindeki sınıf/branş önceliği dikkate alınacak,
(c)  Sınav aşamalarından başarı ile geçen adaylar, tercih ettiği tüm kuvvet/sınıf/branşlarda sınıflandırmaya tabi tutulacak, her aday kayıt hakkı kazandığı kuvvet komutanlıklarından istediğine kayıt yaptırabilecek,(5) Aday, mezun olduğu kaynak okul programına uygun olmayan tercih yapamayacak olup, adayın tercih sayısı hakkı bitirdiği kaynak okul programına uygun tercih edebildiği sınıf/branş sayısı kadar olacaktır.
(6) Sınav aşamalarını müteakip sağlık raporu kriterleri muharip veya yardımcı sınıflar için farklı olacağından, tercihler yapılırken azami dikkatli davranılması adayın lehine olacaktır. (Örneğin sadece yardımcı sınıflar için subay olur kararlı sağlık raporu olan adayların muharip sınıflar için yapmış oldukları tercihler dikkate alınmayacaktır) Başvuru aşamasında yapılan tercihler daha sonra değiştirilemeyecek, tercih değiştirme ve/veya güncelleme talepleri dikkate alınmayacaktır.
(7)  Ön başvurusu kabul edilen adaylara, MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (Mamak/Ankara) uygulanacak fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihleri https://personeltemin.msb.gov.trinternet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.
(8)  Asıl başvurular; ön başvurusu kabul edilen adayların evrak kontrol aşamasına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.
(9) 2020 ve 2021 yılı KPSS’ye katılmış olanların KPSS P3 puanı ön başvuru aşamasında görüntülenecek, bu iki sınavdan alınmış en yüksek puan değerlendirmeye alınacaktır. 2019 yılı ve öncesi KPSS puanları kabul edilmeyecektir.
(10)  Öğretmen sınıfı İlahiyat branşına başvuracak adayların 2020 yılında girdikleri KPSS P124 (DBHT) puanları değerlendirmeye alınacak, bu nedenle adayların 2020 yılı KPSS P124 (DBHT) sınav notu belgesini “sınav bilgileri sınav bilgisi ekle” alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
ç. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?
(1) Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı sonradan da olsa tespit edilenlerin [başarılı olup kursa katılsa veya naspedilip göreve başlasa dahi (bir yıllık deneme süresi içerisinde olmak şartıyla)] işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.
(2) Başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecek, tespit edilemeyen hususlar evrak kontrol aşamasında kontrol edilecektir.
(3) Başvuru Ekranında doldurulması gereken bütün bölümleri tam ve doğru olarak doldurmayanların ön başvurusu kabul edilmeyecektir.d.  Halen Silah Altındaki Adaylar İçin Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak İşlemler Nelerdir? (Halen askerlik yapanlar)
(1)  Başvurusu kabul edilen halen silahaltındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya adli para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, er/erbaş olarak askerlik hizmetini yapan aday hakkında “yedek subay/astsubay olamaz” kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve nitelik belgesinin (TABLO–6, TABLO–7 ) ilgili bölümüne yazılacaktır.
(2) TSK’da istihdam edilenler ile yedek subay/astsubay olarak askerlik hizmetini yapanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 90 veya daha üstünde olup olmadığı kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne yazılacaktır.
(3) Nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar evrak kontrol aşamasına gelirken bu belgeyi mutlaka getireceklerdir. Sınav tarihleri dağıtım iznine rastlayan adayların nitelik belgesi acemi eğitimi gördükleri Birlik Komutanlığınca düzenlenecektir.
(4) Askerlik hizmeti devam eden adaylara T.C. kimlik kartları verilecek, adayların T.C. kimlik kartları ve askerî kimlik belgeleri ile seçim aşaması sınavlarına katılmaları sağlanacaktır.
NOT: Birlik K.lıklarınca; hakkında “subay olmaya layıktır” nitelik belgesi düzenlenmeyenler ve/veya sicil ortalaması “sicil tam notunun % 90’ının altında olanlara”, başvuru şartlarını taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

3. ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?

a.Seçim Aşaması Faaliyetleri Nelerdir?

(1) Genel Kültür Sınavı (sadece Diş Tabibi sınıfına müracaat eden adaylar için),
(2)  Evrak Kontrol (asıl başvuru),
(3) Fiziki Değerlendirme,
(4) Kişilik Değerlendirme Testi,
(5) Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),
(6) Mülakat Sınavı,
(7) Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri,
(8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması.

b.Seçim Aşaması Faaliyetlerine Kimler Çağrılacaktır?

(1)  Adayların Genel Kültür Sınavı/KPSS puanlarına ve bu kılavuzda belirtilen diğer esaslara göre sınavlara çağrılması Birinci Seçim Aşamasıdır.
(2)Ön inceleme sonucunda başvurusu kabul edilen adaylar arasından ikinci seçim aşaması faaliyetlerine çağrılacaklar; aday tercihleri, ilgili KPSS/Genel Kültür Sınavı puanları, kontenjanlar ve ihtiyaç duyulan aday sayısı dikkate alınarak belirlenecektir. Sınıf/branş kontenjanları göz önünde bulundurularak söz konusu kontenjanın en fazla 6 katı aday [şehit ve gazi yakınları KPSS için 70, Genel Kültür Sınavı için 50 puan da dahil başvuru şartlarını sağlamaları durumunda KPSS/ Genel Kültür Sınavı puanlarına yüzde 10 ilave edilecek ve oluşan puanlarına göre) sınavlara çağrılacaktır. En düşük puanlı adayın puanı “Baraj Puanı” olacaktır. Son sırada bulunan aday ile aynı puana sahip diğer adaylara da çağrı yapılacaktır. Adayların, çağrı kontenjanına giremedikleri tercihleri sonlandırılacaktır. Başvurusu kabul edilenlere, seçim aşamaları tarihleri https://personeltemin.msb.gov.trinternet adresinde yayımlanacaktır. Seçim aşamalarında ulaşım ve kalacak yer ihtiyacının karşılanması sorumluluğu adayların kendisine aittir.

c.Seçim Aşaması Faaliyetleri Nerede İcra Edilecektir?

Başvuruları kabul edilen adayların, seçim aşaması faaliyetleri Ankara’da icra edilecektir.

ç.Seçim Aşaması Faaliyetleri ile İlgili Açıklamalar:

(1)  Adaylar ilan edilen tarih ve saatte, sınav merkezinde hazır bulunacak, herhangi bir nedenle seçim aşaması faaliyetlerine katılmayanlara ilave hak tanınmayacaktır.
(2)  Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması faaliyetleri (Genel Kültür Sınavı, Evrak Kontrol, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi, FYT ve Mülakat Sınavı) duyurulacak tarihler arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (Mamak/Ankara) icra edilecektir.MSB tarafından ihtiyaç duyulması halinde seçim aşamalarına ilişkin faaliyet takviminde ve yerinde değişiklik yapılabilecektir. Değişiklik olması durumunda https://personeltemin.msb.gov.trinternet adresinden duyurulacaktır.
(3)  Kişilik Değerlendirme Testi hariç olmak üzere, adaylar sıradaki seçim aşamasında başarılı olmak veya kabul edilmek şartıyla bir sonraki seçim aşamasına katılabilir. Sıradaki seçim aşamasında başarılı olamayan veya kabul edilmeyen adaylar bir sonraki seçim aşamasına katılamaz ve adaylığı sonlandırılır. Herhangi bir seçim aşamasının nihai kararı/sonucunda başarılı olamayan veya kabul edilmeyen adaya ilave hak verilmez.

d.Seçim aşamasında adayların tabi olacakları aşamalar ve sınavlar:

(1) Genel Kültür Sınavı:

Sadece Diş Tabibi sınıfına başvuran adaylar, MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığında, aşağıdaki konu başlıkları ve soru miktarlarından oluşan Genel Kültür Sınavına tabi tutulacaktır.

 (2) Evrak Kontrol Faaliyeti(MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı) :

Adayların evrak kontrol aşaması için getirecekleri belgeler, Evrak Kontrol Komisyonunca teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları ilgili mevzuat ve bu kılavuz esaslarına göre kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmayacaktır. Eksik evrakını aynı gün saat 14.00’a kadar tamamlayan adaylar seçim aşamalarına devam edebilecektir.

(3) Fiziki Değerlendirme (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı):

Evrak kontrol aşamasında kabul edilen adaylar aynı gün Fiziki Değerlendirmeye tabi tutulacak, adayların TABLO-4’de yer alan boy ve kilo sınırları içerisinde olup olmadıkları ölçülecektir. Ölçümler mutlaka ayakkabısız yapılacaktır. TABLO-4’de yer alan boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu aşamada kabul edilmeyen adayın ölçümlerin yapıldığı alandan ayrılmadan ve yapılan ölçümün hemen sonrasında olmak şartıyla itirazı kabul edilecektir. İtiraz durumunda, farklı ölçüm cihazları ile tekrar yapılacak ölçüm ve değerlendirme sonucuna ikinci bir itiraz hakkı yoktur.

(4)Kişilik Değerlendirme Testi (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı):

Evrak kontrol ve fiziki değerlendirme aşamasında kabul edilen adaylara uygulanacaktır. Kişilik değerlendirme testi, hiçbir başarı notuna etkide bulunmayacak olup, Mülakat Sınavına kanaat oluşturma maksatlıdır.

(5)Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı):

(a) Evrak kontrol ve fiziki değerlendirme aşamalarından geçen adaylar mekik, şınav ve koşu (400 veya 1500 m.) branşlarında değerlendirilecektir. Değerlendirmeye esas FYT standartları TABLO-5’dedir. Beden Eğitimi Öğretmeni adayları için uygulanacak FYT testleri ve puan tablosu TABLO-5’de ayrıca belirtilmiş olup değerlendirme ve itirazları aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır.
(b)  Adaylar her branştan en az 10 (kadın adaylar 400 metre koşu ve şınavdan en az 9) puan almak zorundadır. (Beden Eğitimi Öğretmeni adayları için puan limitleri farklı olup TABLO-5’de olduğu gibidir). Bir branştan istenen puanı alamayan aday bir sonraki branşa giremeyecek; istediği takdirde başarısız olduğu branş veya branşlardan itiraz sınavına girebilecektir. İtiraz sınavından da yeterli puanı alamaz ise adayın işlemleri sonlandırılacaktır. FYT sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilecektir. Aday başarısız olduğu her branş için itiraz hakkına sahiptir. İtiraz etmek isteyenler taleplerini, başarısız oldukları kendilerine sözlü olarak tebliğ edildiği anda ve seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden, sonuç tebliğ komisyonuna iletecektir. İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilecektir. İtiraz sonucu sözlü olarak bildirilecektir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar olup, ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.
(c) Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (aile/kurum/resmi veya özel hastane hekimi vb.) spor yapabileceklerine dair “durum bildirir tek hekim sağlık raporu” almaları gerekmektedir. Testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan (hamile, ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) ve tek hekimden alınmış sağlık raporunu getirmeyen adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve haklarını kaybetmiş sayılacaktır.
(ç) Adayların FYT notu, sınava girdiği branşlardan elde edilen puanların toplamının sınava girdiği branş sayısına bölünmesiyle (Beden Eğitimi Öğretmenliği adaylarının Beden Eğitimi Öğretmenliği tercihleri için Tablo 5’te belirtildiği şekilde) elde edilir.
(d) Adayların FYT için yanlarında spor malzemeleri (eşofman, spor şortu, spor ayakkabısı, spor çorabı, mayo, havlu, bone vs.) getirmeleri gerekmektedir.

(6)Mülakat Sınavı (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı):

(a)Fiziki Yeterlilik Testlerinde başarılı olan adaylar, MSB.lığınca belirlenerek bilahare ilan edilecek tarihlerde Mülakat (Sözlü) Sınavına katılacaktır.
(b) Mülakat komisyon ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.
(c) Mülakatta adaylar; genel görünüş, kendisinden istenileni kavrama yeteneği, özgüveni, öz geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı kendini ifade edebilme yeteneği, beden dilini kullanma becerisi, duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve askerlik mesleğine uygunluğu ve istekli olması yönünden değerlendirilir.
(ç) Mülakat Komisyonu, adayları birbirlerinden bağımsız olarak ve 100 tam puan üzerinden değerlendirecektir. Mülakat sınavında 70 ve üstü alan adaylar başarılı kabul edilecektir. Belirlenen baraj puanının (70) altında puan alan adaylar müteakip sürece devam ettirilmeyecektir. Mülakat komisyonu kararları kesin olup, idari itiraz hakkı bulunmamaktadır.

(7) Sağlık Muayenesi:

(a)  Mülakat Sınavlarında başarılı olan adaylar, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından yaptıkları kuvvet ve sınıf tercihlerine istinaden;
(I) Muharip Sınıflar için “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi(1) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur”,
(II) Yardımcı Sınıflar için “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (2) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur” kararlı sağlık raporunu almak amacıyla yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilecektir.
(b) Sağlık kuruluşu tarafından düzenlenen ön bildirim raporunuzun karar hanesinde belirtilen ifadeleri ve bilgilerinizi kontrol etmeniz oldukça önem arz etmektedir. Hatalı veya uygun olmayan karara haiz sağlık raporu olan adaylar sağlık raporlarını ilgili hastanelere müracaat ederek düzelttirmekten sorumludurlar. Sağlık işlemleriniz için sağlık kuruluşları tarafından herhangi bir ücret veya katkı payı alınmayacaktır.
(c) Tercih ettiğiniz Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına adınıza düzenlenmiş olan hastane sevk belgesi ve TC Kimlik Kartı fotokopiniz ile birlikte, Ankara ili içi sevklerde en geç 3 iş günü, Ankara dışındaki illere sevklerde en geç 5 iş günü içinde başvurmanız gerekmektedir. Hafta sonu tatili ve resmî tatil günleri iş günü olarak kabul edilmemektedir.
(ç) Hastane sevk belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde hastaneye başvuru yapmayan ve sevk belgesini herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan, kullanılamaz hale getiren adaylara yeni bir sevk belgesi verilmeyecektir. Ancak, herhangi bir kanuni mazeretini emniyet teşkilatından, jandarmadan veya mahalle muhtarından alacakları belge/tutanakla belgelendirenlere bir defaya mahsus olmak üzere Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından yeni bir hastane sevk belgesi verilebilecektir. Bu durumda olan adaylar, aldığı tutanak ile Personel Temin Daire Başkanlığına tekrar ve şahsen başvurarak sevk yazısını yenileyebilecektir.
(d)  Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi” kabul edilmeyecektir. Hastaneler tarafından geçerli sağlık kurulu raporlarının sevk belgesinde talep edilen şekilde düzenlenmemesinden, Personel Temin Daire Başkanlığına en geç 30 gün içerisinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dahil) ulaştırılmamasından ve posta gecikmelerinden Millî Savunma Bakanlığı sorumlu değildir. Sağlık kurulu raporları hastane tarafından Millî Savunma Bakanlığına gönderilecektir. Sağlık kurulu raporu için gerekli tüm poliklinik (kadın adaylar için kadın doğum polikliniği dahil) muayenelerinin yaptırılması hususunda sorumluluk adaya aittir. Eksik poliklinik muayenesi olduğu tespit edilen adayların sağlık raporları, kurul kararı “olumlu” olsa dahi kabul edilmeyecektir. Sağlık kurulu raporu için sağlık muayeneleri tamamlanmadan hastanenin terk edilmesi durumunda adayın sağlık kurulu raporunun olmadığı kabul edilecektir.
(e)  Yetkili sağlık kurulu tarafından verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilecektir. Aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin İl Sağlık Müdürlüğünce, ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşuna sevk edilecektir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinlik kazanacaktır. Çelişki halinde hasta İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilecektir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesin olacaktır. İtiraz işlemleri 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere göre yürütülecektir.
(f) Sağlık durumu ve sağlık raporuyla ilgili herhangi bir tereddüt oluşması durumunda, yerleştirilmiş olsa dahi idare tarafından gerekli görülmesi halinde aday yeni bir sağlık kurulu raporu düzenlenmesi maksadıyla tekrar hastaneye sevk edilebilecektir. Tekrar sevk edilme durumunda önceki sağlık kurulu raporu işleme alınmayacak, işlemler yeni sağlık kurulu raporuna göre yürütülecektir.

(8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması:

(a) Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, seçim aşamaları bölgesini terk etmeden yanında getirdikleri bir adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas formu (TABLO- 9’dadır) elden, görevli personele teslim edeceklerdir.
(b) Seçim aşamalarını başarı ile tamamlayan adaylar hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması yapılacaktır.
(c) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunan adaylar kabul edilmeyecektir.
(ç) Adaylar kabul edilmiş, öğrenime başlamış olsalar dahi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunanların ilişiği kesilir.
(d) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; halen ikamet edilen güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olmalıdır.

e. Seçim Aşaması Sınavlarına Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

(1)  Sınav Çağrı Belgesi,
Aday, İnternetten alınan 2’nci Seçim Aşaması Sınav çağrı belgesini (barkotlu) yanında getirecektir.
(2) Nüfus Cüzdanı / TC Kimlik Kartı / TC Pasaportu,
Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının/TC Kimlik Kartının/ TC Pasaportunun aslı seçim aşamalarında adayın üzerinde bulunacaktır.
(3) Askerî Kimlik Kartı,Hâlen askerlik yapan/askerde olan aday, kendisine ait askerî kimlik kartının aslı seçim aşamalarında adayın üzerinde bulunacaktır.
(4) Lisans/Yüksek Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi,Aday, mezun olduğu en az dört yıl süreli fakülte/yüksekokula/yüksek lisansa ait diploma veya mezuniyet belgesinin aslını veya e-devletten alınan çıktısını (fakülte/yüksekokulun yetkili makamlarınca onaylı örneği de kabul edilir) yanında getirecektir.
(5)Denklik Belgesi,Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi getirilecektir.
(6)Terhis Belgesi (Askerlik hizmetini bitirenler için),Terhis belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi veya askerlik şubelerinden onaylı sureti getirilecektir. (onaysız fotokopi kabul edilmez.).
(7)Askerlik Durum Belgesi,
Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için, son bir ay içerisinde alınmış askerlik durum belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi getirilecektir. (e-devletten alınabilir)
(8) Şehit/gazi eş ve çocuklarına ait ilgili kurumdan/bakanlıktan (Kuvvet K.lıkları/ J.Gn.K.lığı, Sahil Güvenlik K.lığı/ SGK/ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı/ İçişleri Bakanlığından) alınmış onaylı belgenin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi getirilecektir.
(9) Son bir ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı (e-devletten alınan adli sicil kaydı olmadığına dair belge),Ayrıca, ADLİ SİCİL KAYDI olan adaylar konu ile ilgili adli evraklarının aslını ve bir adet fotokopisini (mahkeme kararı, iddianame ve sonuçlandıysa kesinleşme şerhi) yanında getireceklerdir.
(10)  Nitelik Belgesi ,
(a)  Halen silahaltında olan 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamındaki yedek subaylar/astsubaylar, erler ve erbaşlar görev yaptıkları/atandıkları birlik komutanlıklarınca tanzim edilmiş olan ve bu kılavuzda belirtilen nitelik belgelerini yanlarında getireceklerdir.
(b) Nitelik belgesi kontrol formuna uygun doldurulacak ve kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır. Açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. İkinci seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar ile halen eğitim birliğinde olan adaylar, nitelik belgelerini eğitim birliğinden alacaklardır.
(11)  Yabancı Dil Puanı Belgesi,Başvuru yapan adaylar için YDS/E-YDS harici muadil puanı olanların YÖK’ce eşdeğerliği kabul edilen sınav puanını gösteren belge.
(12) Adayların seçim aşamalarına gelirken e-devlet şifreleri mevcut olacaktır.
(13) Fiziki Yeterlilik Testine katılmak üzere “Spor Yapmasında Sakınca Bulunmamaktadır” onaylı Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu getirilecektir.
(14) Bir adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas form,Güvenlik Soruşturması kılavuzdadır. (Bilgisayar ortamında doldurularak çıktısı alınacak ve adaylar tarafından yanlarında getirilecek ancak dosyalarına takılmayacaktır.)
(15) Fiziki yeterlilik değerlendirme testi için tüm adaylar eşofman, şort, spor ayakkabısı, gerekirse mayo, bone, havlu, terlik vb. getireceklerdir.
(16) Evrak kontrol aşamasında adaylara ait belgeler, kontrolü müteakip adaya iade edilecek, tüm seçim aşamalarında adayın yanında bulunacaktır. Adaylar diploma, sertifika, pedagojik formasyon, öğretmenlik sertifikası vb. belgelerinin asıllarını da (veya e-devletten alınmış suretlerini) yanlarında getireceklerdir.
(17) Adaylar fiziki yeterlilik testi ile mülakata gelirken getirecekleri belgelerin fotokopilerini yukarıda belirtilen sıra ile [(1) maddesi üstte olacak şekilde] şeffaf kapaklı mavi dosyaya takılı olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere (naylon föye) konulmayacaktır.
(18)  İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınava alınmayacak ve işlemleri iptal edilecektir.

f. Aday Başarı Sıralarının Belirlenmesi ve Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?

(1)  Değerlendirme:
(a) Sınavların değerlendirilmesinde; Genel Kültür Sınavı/KPSS P3/KPSS P124 puanının %55’i [Şehit/gazi eş ve çocuklarının (70 veya üzerinde olan KPSS/50 ve üzerinde olan Genel Kültür Sınavı) puanlarına, MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin Yönetmeliği 8’inci maddesi gereği yüzde 10 ilave edilecek ve söz konusu adayların KPSS/Genel Kültür Sınavı notları bu şekliyle değerlendirmeye alınacaktır], Fiziki Yeterlilik Testinin %15’i ve Mülakat Sınavı puanının %30’u alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak,
(b)   Beden Eğitimi Öğretmenliği için; KPSS P3 puanının %30’u [Şehit/gazi eş ve çocuklarının (70 veya üzerinde olan) KPSS puanlarına, MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin Yönetmeliği 8’inci maddesi gereği yüzde 10 ilave edilecek ve söz konusu adayların KPSS notları bu şekliyle değerlendirmeye alınacaktır], Fiziki Yeterlilik Testinin %40’ı, Mülakat Sınavı puanının
%30’u alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak,
(c)  Aday Değerlendirme Puanı (ADP); Genel Kültür Sınavı/KPSS P3/KPSS P124 puanı, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat Sınavı puanlarının yukarıdaki maddelerde yer alan yüzdelerinin alınmasını müteakip toplanmasıyla elde edilecek puana, 7179 Sayılı Askeralma Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde belirtilen aşağıdaki puanların ilave edilmesiyle hesaplanacak,
(ç) 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini tamamlayan adayların, aşağıda belirtilen hususları terhis belgesi/belgeleri ve diploma ile belgelemeleri ve seçim aşamalarında başarılı olmaları halinde eğitim durumları dikkate alınarak;
(I)  İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanlara 3 puan,
(II) Altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanlara 9 puan ilave edilecektir.
(III)7179   Sayılı    Askeralma    Kanunu   kapsamında    Meslek    Yüksekokulu mezunlarından;
aa- İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanlara 6 puan,
bb- Altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanlara 12 puan ilave edilecektir.

(2) Kuvvet Komutanlığına Sınıflandırma ve Yerleştirme:

(a) Seçim aşamalarının tamamlanmasını müteakip adayların, Aday Değerlendirme Puanı (ADP), mezuniyet bilgileri, tercihleri, sağlık raporu bilgilerine göre başarı sıralaması oluşturulacak,
(b) Aday Değerlendirme Puanına (ADP) göre önde olan adayın sınıflandırması yapılmadan sonraki adayın sınıflandırma işlemine geçilmeyecek, başarı sıralarına göre adaylar asil ve yedek olarak sıralanacak,
(c)  Adayın yapmış olduğu tercihlerden herhangi birinde bir kuvvet komutanlığında kontenjana girmesi (asil olarak kayıt hakkı kazanması) durumunda aynı kuvvet komutanlığındaki diğer tercihleri söndürülecek, diğer kuvvet komutanlıklarındaki tercihleri devam edecek,
(ç) Birden fazla kuvvet komutanlığı tercihi olan adaylar, kendilerine birden fazla kuvvet komutanlığında kayıt sırası geldiğinde kendi istediği kuvvet komutanlığına kayıt yaptırabilecek, aday kayıt olduğu kuvvet komutanlığını değiştiremeyecek, bir kuvvet komutanlığına kaydı yapılan adayın diğer kuvvet komutanlığı tercihleri iptal edilecek
(d) Başvuru şartlarını (en az 70 KPSS/50 Genel Kültür Sınavı notu dahil) taşıyan şehit/gazi eş ve çocukları başvuru kılavuzunda belirtilen diğer şartları taşımak ve sınav/seçim aşamalarında başarılı olmak şartıyla şehit/gazi kontenjanı dâhilinde değerlendirilecek, bu adaylar arasında yapılacak başarı sıralamasına göre ilgili kuvvet komutanlığına ait toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecektir. Şehit/gazi kontenjanına giremeyen adaylar diğer adayların başarı sıralamasına dahil edilecektir.(e) Seçim aşaması sonuçları www.personeltemin.msb.gov.trinternet adresinden adaylara duyurulacak,
(f) Sınıflandırması yapılan adaylar kuvvet komutanlığı tarafından planlanacak eğitimlere çağrılacaktır.

g. Aday Bilgilendirme ve İlanlar Nasıl Yapılacaktır?

Tüm duyurular https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayınlanacak, gerektiğinde bilgilendirmeler kısa mesaj (SMS) ile yapılacak, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

2. UYARILAR

a.  Adaylar başvuru şartlarının tamamına uygun olmak ve kayıt hakkı kazanmaları durumunda tefrik edilecekleri eğitimlerin tamamından başarılı olmak zorundadırlar. Uygun olmadığı temin faaliyetlerinin (eğitim ve bir yıllık deneme süresi içerisinde olmak kaydıyla nasıp sonrası dahil) herhangi bir aşamasında tespit edilenler ile tefrik edildikleri eğitimlerin herhangi bir aşamasından başarısız olan adayların adaylıkları sonlandırılacak ve ilişikleri kesilecektir.
b. Başvuruda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.
c.Tüm tebligatlar, https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayınlanacağından ve gerektiğinde kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacağından adayların sınav aşamalarını müteakip https://personeltemin.msb.gov.tr adresini takip etmeleri, başvuru esnasında GSM telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları, telefon numaraları değiştiğinde en kısa zamanda MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına yazılı dilekçe ile başvurarak güncellenmesini sağlamaları gerekmektedir.
ç. Başvuru ekranında adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.
d. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.
e. Tercihlerim sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.
f. Başvurular idarenin uygun göreceği bir tarihte sonlandırılabilecek veya başvuru süresi uzatılabilecektir.
g. Başvuruda bulunan adayların seçim aşaması sınavlarına çağrılması; aday başvuru miktarına göre idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak/duyurulacaktır. Bu nedenle; ilgili adayların internet adresini sürekli takip etmeleri gerekmektedir. 

 

Detaylı bilgi ve ilana ulaşmak için tıklayınız.

 

Yorumlar