ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun, 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu, MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre sivil kaynaktan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacaktır.

ilan şu şekilde;

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünden
AKADEMİK KADRO ALIM İLANI

 

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlüğüne bağlı akademik birimlere aşağıda belirtilen kadrolarda 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun, 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu, MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre sivil kaynaktan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacaktır.

Başvurular profesör ve doçent kadrolarına müracaat eden adaylar tarafından MSÜ Rektörlüğüne (Yenilevent/İstanbul), doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ile araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar tarafından ise ilgili dekanlık/yüksekokul/enstitülere, Resmî Gazete’de ilan edilmesinden itibaren on beş (15) gün içinde aşağıda kapsamı belirtilen başvuru dosyası ile birlikte şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bu adayların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Her aday sadece bir kadroya başvuru yapabilecektir.

İlanda yer almayan hususlarla ilgili olarak, www.msu.edu.tr adresinde yer alan “MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği” ile “MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesi”ndeki şartlar geçerli olacaktır.

Kadroya seçilen adayların atama işlemleri, haklarında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde yapılacaktır.
Personel temini ile ilgili tüm duyurular MSÜ internet sayfasından yapılacaktır. MSÜ internet sitesinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Başvuruda kullanılan dosyalar iade edilmeyecektir.

1. Başvuru Şartları
a. Fakültelerin lisans dereceli bölümlerinden mezun olmak,
b. MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği’nde belirtilen genel ve özel şartları taşımak,
c. Doktor öğretim üyeliğine başvuru için en az 55 yabancı dil puanına sahip olmak,
ç. Öğretim üyesi dışındaki kadrolara yapılacak başvurular için yabancı dil sınav sonucu en az 50, ALES sonucu en az 70 olmak (öğretim görevlisi kadrosuna başvuran ve doktorasını tamamlamış olan adaylar için ALES şartı aranmaz. Doktorasını tamamlamış adayların jüri değerlendirmesinde; adayın son beş yıla ait sınav belgesi bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir),
d. Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için 01 Ocak 1989 ve sonrası doğumlu olmak,
e. Yabancı ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans diplomaları için YÖK tarafından, doktora diplomaları için Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından verilecek denklik onaylarını almış olmak,
f. Başvurulan kadronun ilanda belirtilen şartlarını karşılıyor olmak,
g. Yedek subay, erbaş/er hariç olmak üzere asker kişi olmamak,
ğ. Doçent unvanına sahip adaylar doçent ve profesör kadrosuna başvuru yapabilecektir.
h. MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesinde her bir kadro için ilgili bilim dallarında belirtilen asgari şartları ve puanı karşılama şartları aranır.

2. Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuracak Adayların Hazırlaması Gereken Başvuru Dosyası Kapsamı
a. Adayın başvuru dilekçesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),
b. Özgeçmiş (YÖKSİS’ten fotoğraflı alınacak veya MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),
c. Lisans/lisansüstü öğrenim diploma suretleri (noter onaylı suret ya da e-Devlet sistemi üzerinden yükseköğretim mezuniyet belgesi geçerlidir),
ç. Yabancı Dil Belgesi (YÖK tarafından düzenlenen merkezi yabancı dil sınavından veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır),
d. Adli sicil belgesi (e-Devlet sisteminden alınacaktır),
e. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-Devlet sisteminden “Nüfus Aile” alınacaktır),
f. İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır),
g. Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi,
ğ. 1 (bir) adet ıslak imzalı güvenlik soruşturması formu (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),
h. Bilimsel yayınların listesi ve suretleri (Adayların yayınlarını Akademik Değerlendirme Çizelgesine göre sıralayarak basılı suretlerin sağ üst köşesine değerlendirme çizelgesindeki madde/fıkra/bent numaralarını yazması gerekmektedir),
ı. Başvuru genel değerlendirme çizelgesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),
i. MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesindeki esaslar temel alınarak hazırlanan “Akademik Değerlendirme Çizelgesi”,
j. DOI numarası alınmamış ancak ilgili makam tarafından yayımına karar verilen bilimsel çalışmalar için “Yayımlanması Kabul Edildi” yazısı,
k. Profesör ve doçent kadrosuna başvuruda bulunan adaylar için doçentlik belgesi (noter onaylı veya e-Devlet sisteminden alınacaktır),
l. Kadro için aranan hizmet belgesi, sertifika vb. dokümanlar. 
Öğretim Üyesi kadrolarına başvurularda başvuru dosyasının 1 adedi fiziki dosya ve 6 adet USB belleğe yüklenmiş pdf formatında dijital dosya olarak hazırlanacaktır. Fiziki dosyanın hazırlanmasında kullanılacak klasör mavi sert kapaklı, sırtlığında başvuran adayın unvanı, adı soyadı ve başvurduğu kadro belirtilecektir. Klasör içeriği bölümlendirilmiş olacaktır. Dosya kapsamında yer verilen d, e, f, g, ğ fıkralarındaki belgeler dijital dosyalara konulmayacak sadece fiziksel dosyada yer alacaktır.

3. Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adayların Hazırlaması Gereken Başvuru Dosyası Kapsamı
a. Adayın başvuru dilekçesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),
b. Özgeçmiş (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),
c. Lisans/lisansüstü öğrenim diploma suretleri (noter onaylı suret ya da e-Devlet sistemi üzerinden yükseköğretim mezuniyet belgesi geçerlidir),
ç. Yabancı Dil Belgesi (YÖK tarafından düzenlenen merkezi yabancı dil sınavından veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır),
d. Son 5 (beş) yıla ait ALES belgesi,
e. Not Dökümü (Islak imzalı suret ya da doğrulama kodu bulunan belge kabul edilecektir. Not dökümü beyan edilmediği takdirde e-Devlet sistemi üzerinden alınan yükseköğretim mezuniyet belgesinde yer alan mezuniyet notu ile başvuru yapılabilir),
f. Adli sicil belgesi (e-Devlet sisteminden alınacaktır),
g. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-Devlet sisteminden “Nüfus Aile” alınacaktır),
ğ. İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır),
h. Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi,
ı. 1 (bir) adet ıslak imzalı güvenlik soruşturması formu (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),
i. Bilimsel yayınların listesi ve suretleri,
j. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet sisteminden alınacaktır),
k. Kadro için aranan hizmet belgesi, sertifika vb. dokümanlar.
Başvuru dosyasının hazırlanmasında plastik mavi renkli telli dosya kullanılacaktır. Başvuru dosyası bölümlendirilmiş olarak hazırlanacak ve dosya kapağında başvuran adayın unvanı, adı soyadı ve başvurduğu kadro belirtilecektir.

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN FAALİYET TAKVİMİ
1 Ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihleri 14 - 16 Şubat 2023
2 Giriş sınavı tarihleri 27 Şubat - 03 Mart 2023
3 Asil ve yedek adayların açıklanma tarihleri 14 - 16 Mart 2023


AKADEMİK KADRO İLAN ÇİZELGESİ

S.NO AKADEMİK BİRİM BÖLÜM/ ANA BİLİM DALI KADRO UNVANI PERSONEL SAYISI ARANAN ŞARTLAR
1 KARA HARP OKULU/ANKARA Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü/ Kontrol Ana Bilim Dalı DOÇENT 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olmak. Kontrol Sistemleri konularında bilimsel çalışmaları olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl çalışmış olmak.
2 KARA HARP OKULU/ANKARA Uluslararası İlişkiler Bölümü/ Strateji ve Güvenlik Araştırmaları Ana
Bilim Dalı
DOÇENT 1 Uluslararası İlişkiler alanında Doktora yapmış ve Doçent unvanı almış olmak. Uluslararası Güvenlik ve Uluslararası Finans konularında bilimsel çalışmaları olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak.
3 KARA HARP OKULU/ANKARA Makine Mühendisliği Bölümü/ Enerji Ana Bilim Dalı DOÇENT 1 Makine Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olmak. Enerji Sistemleri alanında Doktora derecesine sahip olmak. Nanoteknoloji, Güneş Enerjisi ve Yapay Sinir Ağları ile ilgili bilimsel yayın yapmış olmak.Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl çalışmış olmak.
4 KARA HARP OKULU/ANKARA Tarih Bölümü DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Yeni Çağ Tarihi alanında Safevi askeri teşkilat tarihi üzerine Doktora ve bilimsel yayınlara sahip olmak. Yükseköğretim kurumlarında ders vermiş ve en az 2 yıl çalışmış olmak.
5 KARA HARP OKULU/ANKARA Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Eski Türk Dili alanında yüksek lisans ve Doktora yapmış olmak, Askerî konular üzerine bilimsel yayın yapmış olmak, Yükseköğretim kurumlarında en az 1 yıl çalışmış ve lisans seviyesinde ders vermiş olmak, Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifikasına sahip olup ders tecrübesi olmak.
6 KARA HARP OKULU/ANKARA Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Yeni Türk Edebiyatı alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak. Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifikasına sahip olmak. Millî Mücadele konularında bilimsel çalışmaları bulunmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak.
7 KARA HARP OKULU/ANKARA Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 Matematik veya İstatistik Lisans mezunu olmak. İstatistik alanında Yüksek Lisans yapmış ve en az Doktora yapıyor olmak. Alanında bilimsel yayın yapmış olmak.
8 KARA HARP OKULU/ANKARA Savaş Araştırmaları Ana Bilim Dalı ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans mezunu olmak. Savaş Araştırmaları alanında Yüksek Lisans yapmış ve en az Doktora yapıyor olmak. Güvenlik ve Savaş Araştırmaları alanında bilimsel yayın yapmış olmak.
9 DENİZ HARP OKULU/İSTANBUL Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü/
Elektronik Ana Bilim Dalı
PROFESÖR 1 Süper İletkenler konusunda bilimsel çalışmaları olmak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde en az 5 yıl çalışmış olmak.
10 HAVA HARP OKULU/İSTANBUL Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış olmak. Havacılık Psikolojisi, Motivasyon, Yaratıcılık, Psikolojik Esneklik, Sınav Kaygısı, Psikolojik Sağlamlık ve Duygu Düzenlemeleri konularında çalışmalar yapmış olmak.Yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak.
11 KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU/BALIKESİR Mekatronik Teknolojisi Bölüm Başkanlığı DOÇENT 1 Makine Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olmak. Toz Metalurjisi, Triboloji ve Korozyon konularında bilimsel çalışmaları olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl çalışmış olmak.
12 KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU/BALIKESİR Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Lisans mezunu olmak. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Klinik Psikoloji alanlarının birinde Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak.
13 DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU/YALOVA Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölüm Başkanlığı DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Deniz Ulaştırma Mühendisliği alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Yüksek hızlı tekne seyrinde köprüüstü personelini etkileyen faktörler alanında bilimsel çalışmaları olmak.
Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl ders vermiş olmak.
14 HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU/İZMİR Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Matematik Öğretmenliği Lisans mezunu olmak. Matematik alanında Yüksek Lisans ve Uygulamalı Matematik alanında Doktora yapmış olmak. Kesirli Q-Fark Denklemler konularında bilimsel çalışmaları olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl çalışmış olmak.
15 KARA HARP ENSTİTÜSÜ/İSTANBUL Komuta, Liderlik ve Yönetim Ana Bilim Dalı Başkanlığı DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İşletme alanında yapmış olmak. Yönetim ve Organizasyon alanında yayınları olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl çalışmış olmak.
16 HAVA HARP ENSTİTÜSÜ/İSTANBUL Harp Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanlığı DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Tarih Bölümü Lisans mezunu olmak. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi programında Doktora yapmış olmak. Türk Askerî Havacılık Tarihi konusunda bilimsel yayın yapmış olmak.
17 ATATÜRK STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ /İSTANBUL Strateji ve Güvenlik Araştırmaları Ana Bilim Dalı Başkanlığı DOÇENT 1 Uluslararası İlişkiler alanında Doktora yapmış ve Doçentlik unvanı almış olmak. Savaş Araştırmaları alanında bilimsel yayın yapmış ve Araştırma Projesi yürütmüş olmak. En az 3 yıl Yükseköğretim kurumlarında ders vermiş olmak.
18 ATATÜRK STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ/İSTANBUL Harp Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanlığı ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 Tarih bölümü mezunu olmak. Yeniçağ Tarihinde yüksek lisans yapmış olmak. Askeri Tarih programında doktora yapıyor olmak.
19 ATATÜRK STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ/İSTANBUL Uluslararası İlişkiler ve Bölgesel Çalışmalar Ana Bilim Dalı
Başkanlığı
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 Uluslararası İlişkiler Lisans mezunu olmak. Uluslararası İlişkiler alanı Doğu Akdeniz Çalışmaları konusunda Doktora yapıyor olmak.
20 ATATÜRK STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ/İSTANBUL Harp ve Silahlı Çatışma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanlığı ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak Harp ve Silahlı Çatışma Hukuku programında yüksek lisans yapıyor olmak.
21 YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU/İSTANBUL Batı Dilleri Bölüm Başkanlığı ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 2 İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık veya Çeviribilimi (İngilizce) Bölümlerinin birinden mezun olmak. YÖK tarafından geçerli kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 85 veya eş değeri bir puan almış olmak.
22 YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU/İSTANBUL Batı Dilleri Bölüm Başkanlığı ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 Alman Dili ve Edebiyatı, Almanca Mütercim ve Tercümanlık veya Almanca Öğretmenliği bölümlerinin birinden mezun olmak.
23 YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU/İSTANBUL Bölgesel Dilleri Bölüm Başkanlığı ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.