ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne sözlü sınavla 18 (on sekiz) uzman yardımcısı personel alınacaktır.

ilan şu şekilde;

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne sözlü sınavla 18 (on sekiz) uzman yardımcısı personel alınacaktır.

Sınava Katılma Şartları

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 2. Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

 3. 18 yaşını bitirmiş olmak,

 4. 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 ve daha sonra doğanlar),

 5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,

 6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,

 8. Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

 9. Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin aşağıda yer alan tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak,

 10. TİM ve İhracatçı Birlikleri’nden veya daha önce çalıştıkları işyerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

 11. İngilizce veya Almanca dillerinin herhangi birinden 2021, 2022 veya 2023 yıllarına ait yabancı dil sınavlarından (YDS veya e-YDS) en az “70 puan” veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından YÖK tarafından yayımlanan yabancı dil eşdeğerlik tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak (ikinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır),

 12. 2021 veya 2022 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavlarından herhangi birinden “ilgili puan türünden asgari 70 puan almış” olmak,

Tablo-1

Fakülte/Bölüm

Öğrenim Süresi

Puan
Türü

Alınacak Personel Unvan ve Sayısı

İstenilen Yabancı Dil

İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, İstatistik Bölümleri ve Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerindeki programların birinden mezun olmak.

Dört Yıl

KPSS
P3    

On Yedi Uzman Yardımcısı

İngilizce, Almanca

Tablo-2

Fakülte/Bölüm

Öğrenim Süresi

Puan
Türü

Alınacak Personel Unvan ve Sayısı

İstenilen Yabancı Dil

Makine Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

Dört Yıl

KPSS
P1

Bir Uzman Yardımcısı

İngilizce, Almanca


Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden başvurdukları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10'dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

Başvuruda İstenilen Belgeler

 1. www.oaib.org.tr WEB sitesinden temin edilecek ıslak imzalı İş Talep Formu,

 2. TCKN yazılı beyanı (T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması gerekmektedir)

 3. Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

 4. Öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (yurt dışında yerleşik üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)

 5. KPSS sonuç belgesi,

 6. Yabancı dil sınavı sonucunu gösterir belge,

 7. Güncel özgeçmiş (CV)

* Sınavı kazanan adaylardan söz konusu belge asılları bilahare istenecektir.

Başvuru Adresi ve Zamanı
Başvurular, Genel Sekreterliğimiz Evrak Kayıt Birimi’ne istenen belgeler ile birlikte en geç 06/04/2023 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar şahsen, posta/kargo veya e-postayla ([email protected]) yapılacaktır. Posta veya kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslı ile aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır, aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

Sözlü Sınav
Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 07/04/2023 Cuma günü Genel Sekreterliğimiz WEB sitesinden (www.oaib.org.tr) duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

Sözlü sınav, adayların genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden “100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak” gerekmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Saygıyla duyurulur.

İletişim
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:120 Balgat 06520 Çankaya/ANKARA

Bilgi İçin
Tel: (312) 447 27 40 / Dahili 264 (İK Uzman Yrd. Aybike GÜRDAL)
e-posta: [email protected]

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.