İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PLAKA TANIMA SİSTEMİ (PTS) İÇİN MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Genel Müdürlük Tesisleri Plaka Tanıma Sistemi (PTS) için Malzeme Temini ve Çalışır Vaziyette Teslimi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN        :              2023/1531821
1-İdarenin
a) Adı    :              İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi             :               Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası         :              2123011141 - 2123217719
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası           :                https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    :              Genel Müdürlük Tesisleri Plaka Tanıma Sistemi (PTS) için Malzeme Temini ve Çalışır Vaziyette Teslimi
b) Niteliği, türü ve miktarı            :              10 Kalemden oluşan Genel Müdürlük Tesisleri Plaka Tanıma Sistemi (PTS) için Malzeme Temini ve Çalışır Vaziyette Teslimi - Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer              :              İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü - Genel Müdürlük Kampüsü / Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No 7 Eyüpsultan/İSTANBUL
ç) Süresi/teslim tarihi     :              Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 (beş) takvim günü içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. İşin süresi yer teslimini müteakip 90 (doksan) takvim günüdür. İşin süresi içerisinde alım konusu malların temini, montajı ve sistemin devreye alınma işlemlerinin yapılıp sorusuz çalışır vaziyette İdareye teslim edilecektir. Son teslim tarihinin tatil gününe rastlaması halinde iş bu süre takip eden ilk iş günü mesai bitimidir.
d) İşe başlama tarihi       :              Yer Teslimi tarihi işe başlama tarihidir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :              16.01.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)             :              İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 A Blok Üst Zemin Kat 07 No'lu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Sıra No Ürün Adı Teknik Şartname Ürün Maddeleri Marka/Model
1 Dış Mekan Bullet Özellikte (IP) Ağ Kamerası 3.1
2 Plaka Tanıma Sistemi Yazılım ve Lisansı 3.5
3 24 Port İç Mekan Kenar Anahtar 3.10

İstekliler, teklif edecekleri ürünlerin Teknik Şartnamede belirlenen asgari kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi amacıyla yukarıda adları verilen ürünlerle ilgili olarak teklif edilen ürüne ilişkin ihale dokümanı ekinde verilen marka ve model listesini hazırlayarak e-teklifleri kapsamında beyan edeceklerdir.
İdarece marka model listesinin talep edilmesi halinde, marka model listesi yetkili kişi veya kişilerce kaşelenmiş ve imzalanmış olarak İdare'ye sunulacaktır.
Belirtilen marka ve modellerin Teknik Şartnamede belirtilen hususları karşılamaması durumunda istekli teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İstekliler ihale dokümanı ekinde sunulan 'Marka-Model Listesi' dokümanında yer alan her bir ürün için marka ve model belirtecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01959067